http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1238920100


Конкурси фонду «Відродження»

Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує у 2009 році наступні конкурси

Місія Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки важливих для його розвитку громадських ініціатив. Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) фінансово підтримує проекти і програми, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, зокрема, сприяють становленню верховенства права, розвиткові незалежних засобів масової інформації, інформаційних ресурсів для відкритого суспільства, освіті, перекладу найкращих творів світової суспільно-гуманітарної думки, реформам у сфері охорони здоров'я, розвиткові національних меншин та їх інтеґрації в суспільство України.
Мета програми “Верховенство права” — підтримка ініціатив громадянського суспільства, що спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяння знаходженню консенсусу між зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій системі держави.

1. Конкурс: "Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади"

Право на доступ до інформації є невід’ємним правом людини, яке передбачено положеннями Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права (ст.19), Конституції України (ст.34,40), Законів України “Про інформацію” та “Про звернення громадян”. Доступ до інформації є механізмом, який забезпечує прозорість та підзвітність влади громадянам.
Мета конкурсу - сприяти діяльності неурядових організацій, спрямованої на реалізацію права особи на доступ до інформації; забезпечення більшої відкритості у діяльності органів влади, їх посадових та службових осіб.
Учасники конкурсу: неприбуткові організації.
Пріоритети конкурсу:
• ініціювання подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України "Про інформацію") та звернень громадян (відповідно до Закону України "Про звернення громадян") про надання інформації, що становить суспільний інтерес, подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, бездіяльності влади через ненадання відповідей;
• аналіз стану відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей;
• аналіз підстав віднесення інформації до категорії конфіденційної, власником якої є держава;
• визначення співвідношення між правом власності на інформацію (із відповідними обмеженнями її поширення) та правом на інформацію;
• протидія незаконному використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;
• вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні;
• проведення просвітницьких заходів з питань відкритості влади, реалізації права на інформацію.
Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно законодавства) відповідну інформацію. Адресатами мають бути як центральні, так і місцеві органи влади.
Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів, передбачають діяльність за всіма вище наведеними пріоритетами.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.
Останній термін подання проектів — 16 червня 2009 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2009 року.
2. Конкурс "Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції"
Мета конкурсу - проведення комплексних заходів, спрямованих на судовий захист прав людини від рішень, дій та бездіяльності органів влади, їх посадових та службових осіб.
Учасники конкурсу: неприбуткові організації.
Пріоритети конкурсу:
• визначення кола найбільш актуальних проблем у відносинах між органами влади та громадянами;
• аналіз існуючої судової практики з визначених організацією-виконавцем проблем;
• допомога особам у складанні адміністративних позовів до органів влади, щодо питань, які становлять суспільний інтерес;
• надання правової допомоги громадянам у адміністративних справах (в тому числі представництво інтересів у суді);
• розробка механізму оскарження незаконних дій посадових та службових осіб органів правопорядку (МВС, СБУ, Прокуратура, ДПА, Державна прикордонна служба, тощо).
• проведення просвітницьких заходів з питань судового захисту прав людини за допомогою механізмів адміністративної юстиції.
Перевага буде надаватися проектам, що передбачають широке територіальне охоплення, передбачають залучення широкого кола партнерів.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.
Останній термін подання проектів — 19 червня 2009 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2009 року.

3. Конкурс “Сприяння реформуванню кримінальної юстиції України”
Мета конкурсу - залучення громадськості до аналізу діяльності та визначення напрямів і способів реформування органів та інститутів системи кримінальної юстиції України.
Завдання конкурсу:
• розширити коло зацікавлених суб’єктів (громадські організації, аналітичні центри, дослідники, тощо) у реформуванні кримінальної юстиції;
• здійснити незалежний аналіз ефективності ключових інститутів системи кримінальної юстиції;
• надати підтримку органам державної влади у реалізації положень Концепції реформування кримінальної юстиції (затверджена Указом Президента України № 311/2008 від 8 квітня 2008 р.)
Учасники конкурсу: неприбуткові організації.
Пріоритети конкурсу:
Прокуратура України у системі органів кримінальної юстиції:
• здійснення прокуратурою України державного обвинувачення: ефективність діяльності та шляхи вдосконалення;
• вдосконалення прокурорського нагляду за органами розслідування та місцями позбавлення волі;
• аналіз здійснення прокуратурою інших функцій (участь у розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ, нагляд за дотриманням прав людини);
• вироблення пропозицій щодо альтернативних форм оцінювання діяльності прокуратури України.
МВС у системі органів кримінальної юстиції:
• вдосконалення системи розслідування фактів неналежного поводження з боку працівників міліції;
• вдосконалення практики прийому та реєстрації заяв та повідомлень громадян;
• вдосконалення системи реєстрації та обліку злочинів на ґрунті ненависті;
• вироблення пропозицій щодо альтернативних форм оцінювання діяльності органів внутрішніх справ.
Перевагу буде надано проектам від організацій, що мають попередній досвід аналітичної роботи, співпраці з органами кримінальної юстиції.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
Максимальний розмір гранту — 25 000 доларів США.
Останній термін подання проектів — 22 травня 2009 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 червня 2009 року.
4. Конкурс: “Права людини в установах виконання покарань”
Мета конкурсу - посилити можливості організацій громадянського суспільства, правників та громадських активістів протидіяти порушенням прав людини в установах системи виконання покарань.
Завдання конкурсу:
• забезпечити громадський контроль за дотриманням прав людини в установах виконання покарань;
• посилити інформаційну відкритість Державного департаменту з питань виконання покарань, закладів та установ кримінально-виконавчої служби України.
Учасники конкурсу: неприбуткові організації.
Пріоритети конкурсу:
• надання правової допомоги ув’язненим (у цивільних, адміністративних та кримінальних справах);
• аналіз практики застосування до ув’язнених дисциплінарних стягнень, надання правової допомоги у їх оскарженні;
• аналіз нормативних положень актів Державного департаменту з питань виконання покарань щодо їх відповідності міжнародним стандартам прав людини;
• моніторинг дієвості механізмів контролю за дотриманням прав людини в установах виконання покарань (Уповноважений ВРУ з прав людини, прокуратура, спостережні комісії, громадські ради, тощо);
• моніторинг інформаційної відкритості ДДПВП та установ кримінально-виконавчої служби України.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
Максимальний розмір гранту — 20 000 доларів США.
Останній термін подання проектів — 19 травня 2009 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 червня 2009 року.

Загальний бюджет конкурсів програми - 330 000 доларів США
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 1 РІК.
ВІД ОДНОГО АПЛІКАНТА НА КОЖЕН КОНКУРС МОЖЕ БУТИ ПОДАНО НЕ БІЛЬШЕ ОДНОГО ПРОЕКТУ.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”:
• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;
• прогнозований вплив проекту на зміну ставлення суспільства до прав людини, судової і пенітенціарної реформ, залучення органів влади й інституцій громадянського суспільства до цього реформування;
• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;
• практична спрямованість результатів проектів;
• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.
• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.
Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,
Відділ управління проектами.
Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: [email protected]
Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:
1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:
Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua
3. У реґіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці “Контакти”)

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми
Електронна пошта: [email protected]

Ліана Мороз, менеджер програми
Електронна пошта: [email protected]

Василина Яворська, менеджер програми
Електронна пошта: [email protected]

Мар’яна Мазур, асистент програми
Електронна пошта: [email protected]

Тел./факс: (044) 482-03-63
Факс: (044) 486-76-29

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном