http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1273250665


Послуги нотаріуса засудженим недоступні

Сергій Дрізо
Одним з важливих питань, не врегульованих законодавством, є питання отримання нотаріальних послуг особами, що відбувають покарання у виді позбавлення волі.
І хоча Конституція України містить гарантії надання громадянам послуг юридичного характеру, ме-ханізми забезпечення таких гарантій щодо засуджених вкрай недосконалі.
Якщо процедуру завірення довіреності може здійснити керівник установи, то існує низка ситуацій, коли підпис особи має завіряти нотаріус, і тільки нотаріус. У таких ситуаціях виникає купа проблем – і у адміністрації установи, і у засудженого, адже адміністрація установи має якимось чином забезпечити за-судженому можливість засвідчити свій підпис у нотаріуса,
Крім того, існує проблема оплати послуг нотаріуса, якщо на особовому рахунку засудженого відсутні кошти, необхідні для їх оплати.
У зв’язку з наявністю зазначених проблем громадська організація «Донецький Меморіал» зверну-лась до обласного управління юстиції з пропозицією роз’яснити
1) чи може особа, яка відбуває покарання у місцях позбавлення волі, отримати нотаріальні послуги та яким чином?
2) чи може така особа отримати нотаріальні послуги за відсутності коштів на особовому рахунку, тобто безоплатно?
3) чи може нотаріус відмовити у наданні нотаріальних послуг, якщо для їх надання він має відвідати установу виконання покарань?
У відповіді заступника начальника управління юстиції у Донецькій області Шаповалова А. В. №5-16-246 від 30.03.2010 р. зазначається, що «окремий алгоритм, за яким адміністрація установи може запросити до колонії нотаріуса законодавством не передбачено». Він також зазначаєте, що «нотаріус не має права безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії».
До того ж він підкреслює, що «постає питання, хто буде сплачувати послуги нотаріуса, як що засу-джений не залучений до суспільно-корисної праці, не отримує пенсії або інших соціальних виплат і на його особовому рахунку відсутні грошові кошти, необхідні для оплати».
Без сумніву, що держава має забезпечити доступ громадян до правової допомоги (до юридичних послуг) у випадках, коли особа з незалежних від неї причин не має можливості оплатити ці послуги. Ситу-ація, що розглядається, як раз і може бути таким випадком.
Але ж з відповіді управління юстиції незрозуміло, чи може особа, що відбуває покарання у виді по-збавлення волі, проте не має коштів на особовому рахунку, звертатись до нотаріуса та просити, аби їй послуги були надані безкоштовно. Чи має право нотаріус відмовити у наданні нотаріальних послуг засу-дженим особам, які не спроможні їх оплатити.
Варто зазначити, що питання оплати послуг тісно пов’язане з оплатою проїзду нотаріуса до уста-нови (якщо нотаріус погодиться її відвідати), адже цілком ймовірні випадки, коли засуджена особа не ма-тиме коштів і на оплату проїзду нотаріуса до установи виконання покарань. Не ясно, чи може бути підста-вою для відмови вчинення нотаріальних дій відсутність коштів для оплати проїзду нотаріуса до установи.
Після повторного звернення „Донецького Меморіалу” до управління юстиції у Донецькій області отримано відповідь, в якій зазначено, що „державні нотаріальні контори утримуються за рахунок держа-вного бюджету, а кошторисом на їх утримання не передбачаються зазначені витрати. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про нотаріат», нотаріальні дії вчиняються після їх оплати. Статтею 49 цього Закону передбачено, що нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо особа, яка зве-рнулася з проханням про надання нотаріальної послуги, не внесла плату за її вчинення. Виходячи з цьо-го, нотаріус відмовляє у наданні нотаріальних послуг, якщо особа не спроможна їх оплатити. ”
Отже, засуджені у місцях позбавлення волі мають великі проблеми з отримання нотаріальних по-слуг. По-перше, є проблемою залучити нотаріуса до установи, оплатити проїзд при потребі. У разі відмови нотаріуса відвідати установу механізмів зобов’язати його вчинити необхідні нотаріальні дії немає. І це у випадку, коли кошти на сплату необхідних платежів у засудженого є.
Зовсім безнадійна ситуація у випадках, коли засуджений не має коштів. Держава не передбачає можливості забезпечити отримання засудженими нотаріальних послуг у випадку відсутності у них коштів. „Донецький Меморіал” звернувся із запитами до Міністерства юстиції та до Державного департаменту з питань виконання покарань з пропозицією надати офіційні письмові роз’яснення щодо можливостей осо-бам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, отримувати нотаріальні послуги, зокрема, у випа-дках, коли ці особи не мають коштів для оплати нотаріальних послуг.
Таким чином, реалізація конституційного права громадян, які відбувають покарання у місцях позбав-лення волі, на отримання правової допомоги державою не забезпечена.
Очевидно, проблему забезпечення засудженим можливостей отримувати нотаріальні послуги потрі-бно вирішувати на законодавчому рівні. І роль і Мін’юсту, і департаменту з питань виконання покарань по-лягає в ініціюванні заходів з удосконалення законодавства у цьому питанні.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном