Міжнародний фонд "Відродження"

ПОЛОЖЕННЯ про спостережні комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2004 р. N 429

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережні комісії

  1. Це Положення визначає завдання,  функції  та  повноваження спостережних комісій, що утворюються  виконавчими  комітетами міських (за  винятком  міст  районного  значення)  рад,  місцевими держадміністраціями.

  2. Спостережні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами  України  "Про  місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації",  іншими актами законодавства,  а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями спостережних комісій є:

  1) організація громадського контролю за  дотриманням  прав  і законних  інтересів засуджених та осіб,  звільнених від відбування покарання;

  2) сприяння  органам  і  установам  виконання  покарань  у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для  їх  тримання,  залучення  до  цієї  діяльності  громадських організацій,  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

  3) організація  виховної роботи з особами,  умовно-достроково звільненими від відбування покарання,  та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

  4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

  4. Відповідно до покладених завдань спостережні комісії:

  1) погоджують  постанови  і  подання,  які  приймаються  і вносяться установами виконання покарань, щодо:

  зміни умов тримання засуджених у межах однієї кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі – виправна колонія)  або у зв'язку з переведенням їх до виправної колонії іншого рівня безпеки;

  надання дозволу на проживання  за  межами  виправної  колонії засудженим  жінкам  на  час  звільнення  від  роботи  у  зв'язку з вагітністю і пологами,  а також до досягнення  дитиною  трирічного віку та скасування цього дозволу;

  2) разом  з  органами і установами виконання покарань вносять до суду за місцем відбування покарання засудженими подання щодо:

  умовно-дострокового звільнення від відбування  покарання  або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;

  звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

  3) сприяють адміністрації установ виконання покарань:

  у проведенні  соціально-виховної  роботи  із  засудженими, організації  їх  загальноосвітнього  та  професійно-технічного навчання;

  у залученні  громадських  організацій,  органів  виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності та громадян  до  надання допомоги  у  створенні  належних умов для тримання засуджених,  їх матеріально-побутовому та  медико-санітарному  забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

  у створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених до суспільно корисної праці;

  4) на  підставі  інформації  органів  і  установ  виконання покарань  ведуть  облік  осіб,  умовно-достроково  звільнених  від відбування  покарання,  організовують  громадський  контроль  за поведінкою  цих  осіб  та проведення виховних заходів за місцем їх роботи  (навчання)  і  проживання  протягом  невідбутої  частини покарання;

  5) здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання цим особам допомоги у соціальній адаптації;

  6) виконують інші функції відповідно до законодавства.

  5. Спостережні комісії,  що утворюються обласними,  Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями,  крім завдань та функцій, визначених у пунктах 3 і 4 цього Положення:

  1) розробляють та здійснюють у межах області, мм. Києва та Севастополя заходи щодо сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених, надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання;

  2) подають  методичну  допомогу  спостережним  комісіям,  що утворені  виконавчими  комітетами  міських  (за  винятком  міст районного  значення)  рад,  місцевими  держадміністраціями, узагальнюють та поширюють позитивний досвід їх роботи.

  6. Спостережні комісії мають право:

  1) доручати членам комісії:

  відвідувати установи  виконання  покарань,  вивчати  стан матеріально-побутового  та  медико-санітарного  забезпечення засуджених,  умови  їх  праці  та  навчання,  стан  організації соціально-виховної роботи;

  брати участь  у засіданнях комісій установ виконання покарань під  час  розгляду  питань  про  внесення  до  суду  подань  щодо умовно-дострокового  звільнення  засуджених  від  відбування покарання,  заміни  невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким, звільнення  від  відбування покарання вагітних жінок і жінок,  які мають дітей віком до трьох років;

  брати участь у судових засіданнях під час розгляду спільних з органами  і  установами  виконання  покарань  подань  щодо умовно-дострокового  звільнення  засуджених  від  відбування покарання,  заміни  невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок  і  жінок,  які мають дітей віком до трьох років;

  2) подавати клопотання про помилування засуджених та висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджений через орган або установу виконання покарань;

  3) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади,  органів  місцевого  самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на спостережні комісії завдань;

  4) проводити  особистий  прийом  засуджених,  розглядати  їх звернення та приймати за ними рішення;

  5) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції  спостережних  комісій,  інформацію  посадових  осіб органів і  установ  виконання  покарань,  підприємств,  установ  і організацій  незалежно  від  форми власності,  які беруть участь у виправленні і ресоціалізації засуджених,  вносити пропозиції  щодо вдосконалення  їх  діяльності  з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;

  6) доручати представникам громадських організацій і  трудових колективів  (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за  поведінкою  осіб,  умовно-достроково  звільнених  від відбування  покарання,  протягом  невідбутої  частини  покарання, координувати проведення цієї роботи;

  7) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських  організацій  і  трудових  колективів,  що  здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування  покарання,  про  їх  роботу  (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб;

  8) вносити  на  розгляд  органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

  удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;

  поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи із засудженими до громадських або виправних робіт та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

  організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від  відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

  забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

  Під час здійснення своїх повноважень спостережні  комісії  не вправі  втручатися  в  оперативно-службову  діяльність  органів  і установ виконання покарань.

  7. До  складу  спостережних  комісій  входять  представники громадських  організацій,  органів  виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій незалежно від форми власності та громадяни.

  Представники громадських організацій становлять,  як правило, не менш як половину складу комісії.

  8. Членами  спостережних  комісій  не  можуть  бути  судді, представники  органів  прокуратури,  юстиції,  органів  внутрішніх справ, служби безпеки, кримінально-виконавчої системи, адвокати, а також  особи,  які  мають  не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.

  9. Голова  і  секретар  спостережної  комісії  призначаються органом,  який її утворив.  Заступник голови комісії обирається на її засіданні.  Кількісний склад комісії визначається  залежно  від обсягу роботи.

  10. Спостережна  комісія  утворюється  строком  на  три роки. Орган,  який утворив спостережну  комісію,  повідомляє  у  засобах масової  інформації  про припинення повноважень комісії не пізніше ніж за три місяці до цього,  а  також  про  дострокове  припинення членом комісії своїх повноважень.

  11. Голова спостережної комісії,  його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

  12. Повноваження  члена  спостережної  комісії  припиняються достроково:

  1) за його заявою;

  2) за  зверненням громадської організації,  органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

  3) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним  вироком щодо нього.

  13. Організаційною  формою  роботи  спостережної  комісії  є засідання,  які проводяться в міру потреби,  але не рідше ніж один раз на місяць.

  Засідання спостережної комісії вважається  правоможним,  якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

  14. На засідання  спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.

  15. Під час розгляду на засіданнях спостережної комісії матеріалів стосовно засуджених присутність представника відповідного органу або установи виконання покарань є обов'язковою.

  16. Голова спостережної комісії:

  1) організовує  роботу  комісії,  розподіляє обов'язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;

  2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік),  визначає коло питань,  які підлягають розгляду на черговому засіданні;

   3) бере  участь  у  засіданнях  комісій  установ  виконання покарань,  які  розглядають  питання  щодо  зміни  умов  тримання засуджених,  умовно-дострокового  звільнення  їх  від  відбування покарання,  заміни  невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок  і  жінок,  які мають  дітей  віком  до  трьох  років,  та інформує про результати членів спостережної комісії;

  4) представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування,  на  підприємствах,  в  установах  організаціях незалежно від форми власності;

  5) щороку інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії та подає  відповідний звіт органу, який її утворив.

  17. Спостережна комісія з питань, що належать до її компетенції, приймає рішення  відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

  18. Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

  19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на орган, який її утворив.

  20. Спостережна  комісія  має  печатку  та  бланк  із  своїм найменуванням.