Міжнародний фонд "Відродження"

ПРАВИЛА тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Дер-жавного департаменту України з питань виконання покарань

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 20 вересня 2000 р. N 192
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2000 р. за N 751/4972

 

ПРАВИЛА тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань

1. Загальні положення

1.1. Завдання Правил тримання осіб, узятих під варту, і засуджених

Ці Правила відповідно до Закону України «Про попереднє ув'язнення» та Виправно-трудового кодексу України регламентують і конкретизують окремі питання порядку і умов тримання у слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених.

1.2. Організація і ліквідація слідчих ізоляторів

1.2.1. Слідчі ізолятори організовуються і ліквідовуються наказами Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент).

1.2.2. Направлення осіб, узятих під варту, до слідчих ізоляторів, що відкриваються заново, здійснюється у разі наявності необхідних житлово-побутових умов, як правило, після прийняття в експлуатацію усіх об'єктів спеціальною комісією, призначеною Головою Департаменту.

1.2.3. Забороняється розміщення на території слідчих ізоляторів відділень стаціонарних судово-психіатричних експертиз органів охорони здоров'я, спецприймальників та ізоляторів тимчасового тримання міськрайорганів внутрішніх справ.

1.3. Наповнення слідчих ізоляторів

1.3.1. Наповнення слідчих ізоляторів установлюється і змінюється Департаментом.

1.3.2. Фактична чисельність узятих під варту і засуджених осіб не може перевищувати наявну кількість індивідуальних спальних місць згідно з установленими чинним законодавством санітарними нормами.

1.4. Категорії осіб, які можуть триматися в слідчих ізоляторах

У слідчих ізоляторах тримаються:

1.4.1. Особи, узяті під варту на підставі санкції прокурора або ухвали чи постанови суду.

1.4.2. Особи, які відповідно до законодавства України взяті під варту для їх подальшої екстрадиції.

1.4.3. Передані в Україну особи, які перебували під вартою на території іншої держави, у зв'язку з прийняттям кримінального переслідування від іноземної держави.

1.4.4. Тимчасово передані в Україну особи, які перебували під вартою на території іншої держави, у зв'язку з провадженням досудового (судового) слідства про злочини, учинені іншими особами.

1.4.5. Особи, які у випадках, передбачених законодавством України, перевозяться на території України транзитом для їх подальшої передачі правоохоронним органам іншої держави.

1.4.6. Засуджені до позбавлення волі на певний строк:

вироки щодо яких набрали законної сили - до направлення їх у виправно-трудові установи;

залишені в установленому порядку в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою;

залишені в слідчому ізоляторі або переведені до нього з виправно-трудових установ у зв'язку з провадженням слідчих дій у справах про злочини, учинені іншими особами, або у зв'язку з розглядом справи в суді;

переведені з виправно-трудових установ у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності з іншої справи, якщо щодо них обрано запобіжний захід - узяття під варту;

особи, які у випадках, передбачених законодавством України, приймаються чи передаються до іншої держави для подальшого відбування покарання.

1.4.7. Засуджені до довічного позбавлення волі.

1.4.8. Засуджені до відбування покарання в дисциплінарному батальйоні - до направлення їх у дисциплінарний батальйон.

1.4.9. Особи, які підлягають направленню у відповідності зі статтею 13 Кримінального кодексу України за постановою суду на примусове лікування в психіатричну лікарню (відділення) з посиленим або суворим наглядом.

1.5. Принципи діяльності адміністрації слідчих ізоляторів і її обов'язки

1.5.1. Тримання осіб, узятих під варту, здійснюється за принципами неухильного додержання Конституції України, Закону України «Про попереднє ув'язнення», вимог діючого законодавства України, Загальної декларації прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув'язненими, ратифікованих Україною, і не може поєднуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.

1.5.2. Діяльність адміністрації слідчого ізолятора грунтується на суворому дотриманні законів. Працівникам забороняється вступати в неслужбові стосунки з особами, узятими під варту, та засудженими, а також користуватися їх послугами.

1.5.3. Працівники слідчих ізоляторів звертаються до осіб, узятих під варту, і засуджених на «ви» і називають їх за прізвищем («громадянин Іванов», «засуджений Петров»).

1.5.4. Щодо осіб, зазначених у п. 1.4 цих Правил, адміністрація слідчих ізоляторів забезпечує:

охорону і режим тримання взятих під варту осіб і виконання вироків, які набрали законної сили, ухвал та постанов суду;

створення належних житлово-комунальних умов та матеріально-побутового забезпечення, медичного обслуговування і надання згідно з встановленими нормами харчування;

виконання передбачених нормами Закону України «Про попереднє ув'язнення» і Кримінально-процесуального кодексу України розпоряджень слідчих та судових органів;

виконання щодо засуджених вимог Виправно-трудового кодексу України.

1.6. Інспектування слідчих ізоляторів

1.6.1. Правом інспектування слідчих ізоляторів користуються Голова Департаменту, начальники управлінь (відділів) Департаменту в Автономній Республіці Крим та областях, заступники вище зазначених посадових осіб та працівники цих органів за їх розпорядженнями.

1.6.2. Протягом першого півріччя здійснюється комплексне інспектування стану оперативно-службової діяльності слідчих ізоляторів, а в другому півріччі - контрольна перевірка усунення виявлених недоліків. Організація і проведення вказаних заходів покладається на начальників управлінь (відділів) Департаменту в Автономній Республіці Крим та областях. Результати перевірок розглядаються на оперативних нарадах, копії протоколів яких, а також довідок про результати перевірок і планів заходів щодо усунення виявлених недоліків для контролю надсилаються до Департаменту.

1.6.3. У кожному слідчому ізоляторі ведеться книга, до якої особи, які інспектують слідчий ізолятор, записують свої зауваження та пропозиції (додаток 1). При складанні довідки за результатами інспектування в книзі здійснюється відповідний запис про це.

1.7. Юридичний статус слідчих ізоляторів

Слідчі ізолятори користуються правами юридичних осіб і мають печатки з зображенням Державного Герба України та найменуванням цієї установи.

 

2. Підстави та порядок приймання у слідчі ізолятори осіб, узятих під варту, і засуджених

2.1. Підстави приймання осіб у слідчі ізолятори

2.1.1. Підставою для приймання і тримання у слідчому ізоляторі осіб, узятих під варту, і засуджених є:

санкціонована прокурором постанова слідчого, органу, який проводить дізнання, постанова прокурора або вирок, ухвала суду чи постанова судді про обрання як запобіжного заходу взяття під варту, винесені відповідно до кримінального і кримінально-процесуального законодавства України;

вирок суду, що не набрав законної сили, про засудження до позбавлення волі або направлення в дисциплінарний батальйон;

вирок суду, що набрав законної сили, про засудження до позбавлення волі особи, яка не перебувала під вартою до набрання вироком законної сили;

постанова судді про скасування умовного засудження або відстрочки виконання вироку;

ухвала (постанова) суду про поміщення особи, яка тримається під вартою, до психіатричної лікарні з посиленим або суворим наглядом;

розпорядження Департаменту у випадках, передбачених пунктами 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, абзацом 6 пункту 1.4.6 цих Правил.

2.1.2. Документи, які є підставою для приймання в слідчий ізолятор, повинні бути завірені підписами посадових осіб і скріплені гербовою печаткою відповідної установи. У тих випадках, коли в слідчий ізолятор надходять витяги з вироків (ухвал, постанов) суду про взяття під варту, у них повинні бути зазначені повні установні дані осіб, щодо яких застосований цей запобіжний захід. Витяги завіряються підписом посадової особи, скріплюються гербовою печаткою і підлягають заміні не пізніше триденного строку копією вироку (ухвали, постанови).

2.1.3. Засуджені, які переведені з виправно-трудових установ або тимчасово залишені в слідчому ізоляторі після набрання вироком законної сили у випадках, передбачених статтями 23 і 25 Виправно-трудового кодексу України, тримаються в ньому на підставах, зазначених у цьому Кодексі та в Законі України «Про попереднє ув'язнення».

2.1.4. Транзитно-пересильні особи приймаються в слідчий ізолятор і направляються до місця призначення на підставі довідок за особовими справами і попутними списками, форми яких визначаються Інструкцією про роботу відділів (відділень, груп, частин) спеціального обліку слідчих ізоляторів та тюрем.

2.1.5. Жінки, які мають дітей віком до двох років, можуть бути прийняті в слідчий ізолятор з дітьми. Підставою для приймання жінки з дитиною є свідоцтво про народження або інші документи, які підтверджують належність дитини даній особі, а при відсутності таких документів - розпорядження слідчого органу або суду, у провадженні яких перебуває кримінальна справа.

2.2. Терміни перебування в слідчому ізоляторі осіб, узятих під варту, і засуджених

2.2.1. Особи, узяті під варту, не можуть триматися у слідчому ізоляторі понад строки, установлені кримінально-процесуальним законодавством для тримання під вартою при розслідуванні кримінальних справ, а засуджені, вироки щодо яких набрали законної сили, направляються до виправно-трудових установ для відбування покарання не пізніше 10-денного строку, установленого статтею 20 Виправно-трудового кодексу України.

2.2.2. Начальник слідчого ізолятора зобов'язаний не пізніше семи діб до закінчення строку тримання особи під вартою письмово повідомити про це слідчого або орган дізнання, у провадженні яких перебуває справа, а також прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні дізнання і попереднього слідства. Якщо цей строк не продовжений у встановленому законом порядку, то особа, узята під варту, звільняється за постановою прокурора, який здійснює нагляд за додержанням кримінально-виконавчого законодавства.

2.2.3. Особа, яка під час попереднього слідства в кримінальній справі перебувала під вартою протягом максимального строку, установленого частиною 2 статті 156 Кримінально-процесуального кодексу України, підлягає негайному звільненню адміністрацією слідчого ізолятора в перший день після закінчення цього строку, якщо не отримано повідомлення слідчого або прокурора про закінчення попереднього слідства і пред'явлення його матеріалів для ознайомлення особі, яку тримають під вартою. Персональна відповідальність за звільнення ув'язненого в цьому разі покладається на начальника слідчого ізолятора.

2.2.4. Начальник слідчого ізолятора щомісяця письмово доповідає начальнику управління (відділу) Департаменту в Автономній Республіці Крим, області і прокурору про строки тримання в слідчому ізоляторі осіб, щодо яких вони закінчилися і не продовжені у встановленому законом порядку.

2.2.5. Особи, узяті під варту, щодо яких у місці тримання затриманих строк перебування під вартою в період розслідування за їхніми справами закінчився і в установленому законом порядку не продовжений, у слідчі ізолятори не приймаються.

2.2.6. Особи, які взяті під варту на підставі рішення компетентного органу іншої держави, не можуть триматись у слідчому ізоляторі понад строки, установлені міжнародними угодами, учасником яких є Україна.

2.3. Порядок приймання осіб у слідчі ізолятори

2.3.1. Приймання від конвою осіб, узятих під варту, і засуджених здійснюється черговим помічником начальника слідчого ізолятора (далі - черговий) або заступником чергового помічника начальника слідчого ізолятора (далі - заступник чергового). Ув'язнені, які приймаються, повинні бути одягнені відповідно до сезону.

При цьому зазначені працівники зобов'язані перевірити наявність перелічених у п. 2.1 цих Правил підстав для тримання в слідчому ізоляторі кожної доставленої особи, здійснюють її опитування і відповіді звіряють з даними, зазначеними в особовій справі. Прийняті від конвою особи на період оформлення на них облікових документів розміщуються з додержанням вимог ізоляції на строк не більше двох годин у кабінах збірного відділення, де є місця для сидіння, а також освітлення та вентиляція.

Хворі в кабіну не поміщуються, а розміщуються в камерах збірного відділення з додержанням вимог ізоляції. При потребі їм надається відповідна медична допомога.

2.3.2. Доставлені в слідчий ізолятор особи підлягають обшуку, дактилоскопуються і фотографуються, а їхні речі - оглядаються.

Їм забороняється мати при собі гроші і цінні речі, а також предмети, не дозволені для зберігання в камері. Вилучені в них при доставленні в слідчий ізолятор гроші зараховуються на їхні особові рахунки, а цінні речі і предмети здаються на зберігання з одночасним оформленням і видачею на них квитанції. Гроші, коштовності і цінні папери в установленому порядку здаються до фінансового відділу, а документи - до відділу спеціального обліку.

У прийнятих в слідчий ізолятор осіб залишаються тільки ті предмети, речі та продукти харчування, які їм дозволяється мати при собі і зберігати в камерах, у кількості та асортименті, установленому Правилами поведінки в слідчих ізоляторах осіб, взятих під варту, і засуджених, затверджених наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року N 192.

2.3.3. Виявлені в осіб, узятих під варту, при доставлені в слідчий ізолятор речі та предмети, заборонені для користування, вилучаються для зберігання або знищуються за згодою ув'язненого. Знищення предметів та зіпсованих продуктів харчування оформляється відповідним актом.

2.3.4. Гроші, коштовності, цінні папери та інші речі й предмети, вилучені в особи, узятої під варту, та оформлені відповідно до пункту 2.3.2 цих Правил, можуть бути передані або переслані нею родичам або іншим особам тільки з дозволу особи або органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.

2.3.5. Гроші та цінні речі, одержані шляхом обману під час перебування в слідчому ізоляторі або джерело одержання яких службовою перевіркою не встановлено, передаються в дохід держави за мотивованою постановою начальника слідчого ізолятора, санкціонованою прокурором (її копія додається до особової справи ув'язненого), крім випадків, коли на них у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку накладено арешт або вони визнані речовими доказами в кримінальній справі.

2.3.6. Не дозволяється приймати до слідчих ізоляторів осіб, хворих на алкогольний психоз, та осіб, які страждають на тяжкі соматичні або інфекційні захворювання.

2.3.7. Порядок приймання до слідчого ізолятора ув'язнених іноземних громадян установлено діючим законодавством і відомчими нормативними актами.

 

3. Розміщення в слідчих ізоляторах осіб, взятих під варту, та засуджених

3.1. Загальні вимоги до розміщення

3.1.1. Прийняті в слідчий ізолятор особи в день їх прибуття проходять медичний огляд і санітарну обробку. Результати медичного огляду заносяться до медичної карти. Після санітарної обробки дорослі особи розміщуються черговим у камерах за узгодженням з оперативним відділом, неповнолітні - з оперативним відділом та відділом соціально-психологічної роботи, хворі - за вказівкою медичної частини.

3.1.2. Особи, які не пройшли санітарної обробки й медичного огляду, тимчасово розміщуються в камерах збірного відділення з дотриманням вимог ізоляції, передбачених пунктом 3.1.3 цих Правил. Медичний огляд, санобробка і розміщення цих осіб у камерах режимного корпусу проводяться наступного дня.

3.1.3. Особи, узяті під варту, і засуджені розміщуються в камерах відповідно до вимог ізоляції, установлених статтями 7 і 8 Закону України «Про попереднє ув'язнення». Для цього начальником слідчого ізолятора затверджується план покамерного розміщення (додаток 2).

3.1.4. Особи, узяті під варту, і засуджені тримаються в зачинених на замки маломісних та загальних камерах. У виняткових випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про попереднє ув'язнення», їх можуть тримати наодинці (додаток 3).

3.2. Особливості розміщення осіб, взятих під варту, і засуджених

3.2.1. Особи, обвинувачені або підозрювані в одній і тій самій справі за наявності письмового розпорядження особи або органу, у провадженні яких перебуває справа, тримаються роздільно. Ізольовано від інших тримаються особливо небезпечні рецидивісти; особи, смертна кара яким у порядку помилування чи амністії замінена позбавленням волі; особи, заарештовані або засуджені за особливо небезпечні злочини проти держави.

3.2.2. Засуджені, які тримаються в слідчому ізоляторі у зв'язку з притягненням їх як підозрюваних або обвинувачених за іншими справами, тримаються разом з іншими підозрюваними й обвинуваченими з дотриманням вимог ізоляції, викладених у пункті 3.1.3 цих Правил.

Засуджені, які прибули в слідчий ізолятор як свідки, тримаються разом з іншими засудженими відповідно до виду режиму виправно-трудової установи, встановленого вироком суду.

3.2.3. У стаціонарах медичних частин слідчих ізоляторів особи, узяті під варту, і засуджені, які страждають на інфекційні та психічні захворювання, розміщуються окремо від інших хворих.

3.2.4. Перелічені в пункті 3.1.3 цих Правил вимоги щодо ізоляції повинні забезпечуватися при всіх переміщеннях осіб, узятих під варту, і засуджених (пересування коридорами і територією слідчого ізолятора, при проведенні прогулянок, санітарної обробки, соціально-психологічної роботи, на об'єктах праці).

3.2.5. У необхідних випадках для усунення можливості вивчення особами, узятими під варту, системи охорони слідчого ізолятора та посилення ізоляції за розпорядженням начальника слідчого ізолятора на вікнах камер та карцерів можуть установлюватись щити-жалюзі.

3.2.6. Засуджені, які залишені для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою, розміщуються в окремих приміщеннях на території режимної зони або в камерах ізольованих секцій режимних корпусів.

3.3. Особливості розміщення неповнолітніх

3.3.1. Неповнолітні особи розміщуються в окремих корпусах, секціях або поверхах з додержанням установлених чинним законодавством норм площі в камері на одну особу та вимог ізоляції, викладених у пункті 3.1.3 цих Правил, та з урахуванням їх віку, фізичного розвитку і педагогічної занедбаності. Перебування неповнолітніх в одиночних камерах, за винятком поміщення до карцеру, не допускається.

3.3.2. З метою запобігання порушенням режиму в камерах, де тримають неповнолітніх, допускається з санкції прокурора тримання не більше двох дорослих, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що не є тяжкими.

 

4. Поведінка, права й обов'язки осіб, узятих під варту, і засуджених

4.1. Загальні положення

4.1.1. Особи, які тримаються в слідчому ізоляторі, зобов'язані дотримуватися Правил поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених, затверджених наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року N 192.

Ці Правила, виготовлені друкарським способом, вивішуються у всіх камерах, виробничих майстернях та інших приміщеннях, де перебувають ув'язнені і засуджені.

4.1.2. Адміністрація слідчого ізолятора зобов'язана ознайомити всіх осіб, узятих під варту, і засуджених з вимогами режиму тримання, їх правами і обов'язками. Крім того, начальником слідчого ізолятора встановлюється і оголошується наказом розпорядок дня. У ньому передбачається час для 8-годинного безперервного сну, підйому, туалету, приймання їжі, праці, профілактичних, матеріально-побутових заходів та підготовки до сну.

4.1.3. Особи, узяті під варту, і засуджені можуть викликатися для допиту в слідчому ізоляторі в межах з 9.00 до 20.00 години в робочі дні. У виняткових випадках слідчі можуть проводити допити у вихідні дні з 9.00 до 15.00 години.

4.2. Порядок придбання особами, узятими під варту, і засудженими продуктів харчування і предметів першої потреби

4.2.1. Для придбання особами, узятими під варту, і засудженими продуктів харчування і предметів першої потреби в слідчому ізоляторі створюється магазин.

4.2.2. Купувати в магазині продукти харчування і предмети першої потреби дозволяється не менше двох разів на місяць, а жінкам, які мають при собі дітей, і вагітним жінкам - не менше чотирьох разів на місяць.

4.2.3. Особи, які підлягають поміщенню за ухвалами судів в психіатричні лікарні з посиленим або суворим наглядом, можуть за узгодженням з лікарем купувати продукти харчування і предмети першої потреби не менше трьох разів на місяць.

4.2.4. Засуджені до позбавлення волі, які тимчасово залишені в слідчому ізоляторі чи тюрмі або переведені до них у зв'язку з провадженням слідчих дій в справах про злочини, учинені іншими особами, користуються грішми для купівлі продуктів харчування та предметів першої потреби за нормами, встановленими для засуджених того виду виправно-трудової установи, в якому вони за вироком суду повинні відбувати покарання.

4.2.5. Асортимент продуктів харчування і предметів першої потреби, дозволених для продажу в магазині, визначається пунктом 4.3.2 цих Правил.

4.2.6. Виводити осіб, узятих під варту, і засуджених із камер до магазину не дозволяється. Товари для них купує працівник слідчого ізолятора. З цією метою бажаючим придбати продукти харчування і предмети першої потреби видається бланк заяви (додаток 4), який після заповнення здається представнику адміністрації разом з квитанцією про наявність грошей на особовому рахунку. Працівник магазину попередньо перевіряє у фінансовій частині наявність грошей на особових рахунках осіб, які виявили бажання купити продукти харчування і предмети першої потреби. Куплений товар розноситься по камерах і вручається під розписку.

Якщо в особи, для якої купувались товари, залишилися гроші на особовому рахунку, то квитанція їй повертається з відповідною відміткою, а при їх відсутності квитанція приєднується до заяви. Після закінчення робочого дня працівник магазину складає авансовий звіт і разом із заявами здає його до фінансового відділу для списання грошей з особових рахунків.

4.3. Продукти харчування, предмети першої потреби, що дозволені для продажу особам, узятим під варту, і засудженим та для вручення їх у передачах і посилках

4.3.1. Будь-які продукти харчування та тютюнові вироби (за винятком продуктів, що швидко псуються, спиртних напоїв та пива). Чай - не більше 1 кг, а тютюнові вироби - не більше 30-ти пачок цигарок або махорки фабричної розфасовки.

4.3.2. Предмети першої потреби, які дозволено купувати в магазині слідчого ізолятора:

Майки, труси, носові хусточки, панчохи (шкарпетки), тапочки кімнатні (спортивні).

Спортивні костюми.

Предмети туалету (туалетне, господарське мило, зубна щітка, зубний порошок або паста, пластмасові гребінець і мильниця, крем для гоління і після гоління, вазелін, шампунь, пластмасові станки для гоління з касетними головками та електробритви), засоби профілактики ВІЛ-інфекції та хвороб, що передаються статевим шляхом (презервативи).

Хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, губна помада, пудра та засоби особистої гігієни для жінок (гігієнічні пакети, прокладки, марля, вата).

Щітки і крем для взуття (тільки для засуджених, залишених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою).

Електрокип'ятильники.

Зошити, прості олівці, кулькові ручки і стержні до них (з мастикою чорного, синього та фіолетового кольорів), конверти, марки, поштові листівки.

Сірники, тютюнові вироби, папір для куріння.

4.3.3. Предмети першої потреби, які можна направляти в посилках (передачах):

Постільні речі, рушник, кухоль, ложка.

Одяг, головний убір, взуття за сезоном в одному комплекті, за винятком поясних ременів, підтяжок, краваток.

Спортивний костюм (один).

Натільна білизна - не більше двох комплектів, панчохи (шкарпетки), рукавиці - не більше двох пар, носові хустинки.

Халати, хустки, рейтузи, пояси, бюстгальтери, губна помада, пудра та засоби особистої гігієни для жінок (гігієнічні пакети, прокладки, марля, вата).

Підручники й учбове приладдя, література, періодичні видання, у тому числі релігійного змісту, щітки для одягу та взуття, крем для взуття (тільки для засуджених, залишених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою).

Кімнатні або спортивні тапочки (одна пара).

Предмети туалету (туалетне, господарське мило, зубна щітка, зубний порошок або паста, пластмасові гребінець і мильниця, шампунь, вазелін, крем для гоління і після гоління, пластмасовий станок для гоління з касетною головкою), засоби профілактики венеричних хвороб (презервативи).

Електричні бритви.

Окуляри і, з дозволу лікаря, дерев'яні палиці, милиці (протези).

Письмовий папір, зошити, прості олівці, кулькові ручки та стержні з мастикою чорного, синього або фіолетового кольорів, конверти, марки, поштові листівки.

Телевізори.

Побутові електричні кип'ятильники промислового виготовлення.

Натільні хрестики та інші предмети культу, виготовлені із некоштовних матеріалів.

Шашки, шахи, доміно, нарди.

Примітка.

Предмети одягу і взуття, які надійшли в посилці на адресу особи, взятої під варту, вручаються адресату, а при наявності в неї одягу і взуття в необхідній кількості - здаються на склад для зберігання.

4.4. Порядок одержання особами, узятими під варту, і засудженими передач, посилок, бандеролей і грошових переказів

4.4.1. Особи, узяті під варту, і засуджені, щодо яких вироки не набрали законної сили, мають право одержувати двічі на місяць передачі або посилки вагою до 8 кг та без обмежень гроші у вигляді переказів та готівки.

4.4.2. Особи, хворі на психічні розлади, та хворі, які перебувають на стаціонарному лікуванні, за узгодженням з лікарем, одержують посилки (передачі) не більше трьох разів на місяць за асортиментом продуктів, дозволених для хворих у лікувальних закладах охорони здоров'я.

4.4.3. Засуджені, які доставлені в слідчий ізолятор з виправно-трудових установ у разі обрання щодо них запобіжного заходу взяття під варту у зв'язку з провадженням слідства з іншої кримінальної справи, а також які підлягають відправленню до виправно-трудових установ після набрання вироком законної сили, одержують посилки, передачі та бандеролі в порядку, установленому Виправно-трудовим кодексом України для виду режиму виправно-трудової колонії, призначеного їм за вироком, ухвалою або постановою суду.

4.4.4. Особам, узятим під варту, і засудженим, якщо вони не мають необхідного власного одягу та взуття, начальник слідчого ізолятора може дозволити прийняти для них передачу з одягом і взуттям до сезону. Така передача не зараховується до кількості передач, що дозволені Законом України «Про попереднє ув'язнення».

Одержання бандеролей особам, узятим під варту, не дозволяється.

4.4.5. Для приймання передач обладнується спеціальна кімната, як правило, розташована суміжно з приміщенням для відвідувачів, яка забезпечується меблями та інвентарем згідно з переліком:

стіл для перевірки вмісту передач, стілець;

полиці для розкладання передач (стелаж стаціонарний);

терези з набором гир (ваги настільні);

тара: корзини, сумки для рознесення передач в камери;

умивальник, дзеркало, мило та рушник;

білі халати для молодших інспекторів;

набір столових ножів та дощок для розробки продуктів.

У приміщенні для відвідувачів установлюються столи з письмовим приладдям, меблями, скринька для скарг та заяв. На видному місці вивішуються оголошення із зазначенням часу і порядку приймання передач, а також часу і порядку надання побачень.

Відвідувачі звертаються до молодшого інспектора, який працює в кімнаті приймання передач, через спеціальне вікно, яке обладнується міцними дверцятами та ґратами, що зачиняються на замок.

4.4.6. Особа, яка принесла передачу, заповнює і підписує заяву у двох примірниках за встановленою формою (додаток 5). Обидва примірники заяви і передача здаються молодшому інспектору, який перевіряє її вміст за найменуванням, кількістю предметів, продуктів харчування та їх вагою, а також оглядає передачу відповідно до встановленої цими Правилами методики (додаток 6).

Предмети, вироби і речі, що не дозволені для користування особам, узятим під варту, а також продукти харчування, які швидко псуються, повертаються особі, яка принесла передачу, із зазначенням причини повернення. Виявлені в передачі предмети, вироби і речі, які можуть бути використані для скоєння злочину, разом з рапортом молодшого інспектора передаються до оперативного відділу для проведення перевірки і вжиття відповідних заходів.

Після прийняття передачі молодший інспектор повертає перший примірник заяви особі, яка принесла її, з розпискою в прийманні, а другий примірник заяви після підпису особи, узятої під варту, чи засудженого в одержанні передачі долучає до особової справи такої особи. У довідковій картці на цю особу робиться відмітка про одержання передачі.

4.4.7. Телевізори, що одержали особи, узяті під варту, від родичів або інших осіб під час перебування у слідчому ізоляторі, установлюються по одному в камері. Ув'язненим, які одержали телевізори, категорично забороняється передавати їх в особисте користування іншим особам. У число та вагу передач телевізори не враховуються. У зв'язку з вибуттям таких осіб в інші установи телевізори повертаються їх власникам. Направляти телевізори до місць відбування покарання категорично забороняється.

4.4.8. Особам, узятим під варту, дозволяється одержувати грошові перекази через поштові відділення, а також через виділеного для цього працівника фінансового відділу, які в установленому порядку зараховуються на особовий рахунок ув'язнених.

4.4.9. Посилки та бандеролі приймаються від поштових відділень на ім'я осіб, які тримаються в слідчому ізоляторі, при умові:

наявності права в таких осіб на одержання посилки або бандеролі;

вага посилки (брутто) повинна бути не більше 8 кг, а бандеролі - не більше ваги, установленої Поштовими правилами, затвердженими Державним комітетом України зв'язку та інформатизації.

За відсутності права на одержання посилки, бандеролі чи при перевищенні їх ваги посилки і бандеролі від установ зв'язку не приймаються.

4.4.10. Розкриття та огляд вмісту посилки і бандеролі здійснюються комісією в кількості не менше трьох працівників, яка призначається начальником слідчого ізолятора. При огляді дотримується такий самий порядок, як і при перевірці передачі. Речі, що не дозволені для зберігання в камері, здаються на склад з видачею квитанції особі, якій адресована посилка чи бандероль, або повертаються відправникам накладною оплатою чи за рахунок адресатів.

За результатами розкриття та огляду посилок, бандеролей складається акт, у якому зазначаються: найменування, вага та кількість продуктів і речей, їх зовнішні ознаки і якість, ступінь зносу та інше, а також перелік продуктів або речей, вилучених і зданих на зберігання. Акт підписується членами комісії і оголошується під розписку адресату.

Виявлені в посилках, бандеролях чи листах гроші зараховуються на особовий рахунок особи, якій вони призначені, з утриманням відповідно до Правил користування послугами поштового зв'язку збору за поштові перекази, а гроші, які направлені замасковано, шляхом обману, звертаються в дохід держави, за мотивованою постановою начальника слідчого ізолятора, санкціонованою прокурором, про що повідомляється адресату.

4.4.11. З продуктів харчування відповідно до Правил користування послугами поштового зв'язку в бандеролях можуть пересилатися тільки сухі кондитерські вироби. З предметів культурно-побутового вжитку, що надійшли в бандеролях, не видаються предмети, зберігання яких не дозволено.

Не дозволяється вручати особам, узятим під варту, книги, журнали, газети та інші періодичні видання, надіслані їм у посилках, крім випадків, коли ці видання надходять за передплатою, оформленою адміністрацією. Невручені видання зберігаються на складі слідчого ізолятора на підставі виданих ув'язненим актів про це.

4.4.12. Про кількість одержаних бандеролей засудженими, щодо яких вирок набрав законної сили, а також переведеними із виправно-трудових установ, стосовно яких обрано запобіжний захід - тримання під вартою, до особових справ долучаються відповідні довідки.

4.5. Порядок надання і проведення побачень особам, узятим під варту, і засудженим

4.5.1. Особам, узятим під варту, надаються короткострокові побачення з родичами або іншими особами тільки з дозволу особи або органу, у провадженні яких перебуває кримінальна справа.

Іноземним громадянам, узятим під варту, побачення з представниками посольств і консульств відповідних держав надається за погодженням з Міністерством закордонних справ України і з письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, у провадженні яких перебуває справа.

Дозвіл слідчого, органу дізнання або суду, завірений гербовою печаткою, дійсний тільки на одне побачення.

На підставі письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, а також письмової заяви особи, яка прибула на побачення, начальник слідчого ізолятора або його заступник надає письмовий дозвіл і розпорядження черговому на його проведення.

4.5.2. Засудженим, переліченим у пунктах 1.4.8, 1.4.9, абзацах 2, 3, 4 пункту 1.4.6 цих Правил, короткострокові побачення з родичами надаються начальником слідчого ізолятора в порядку, установленому Виправно-трудовим кодексом України і цими Правилами. 

4.5.3. Громадянам, які прибули на побачення без документів, що засвідчують їх особу, а також особам, не вказаним у дозволі, побачення не надається. Про причини відмови в наданні побачення оголошується особі, яка прибула на побачення.

4.5.4. У разі тимчасової заборони побачень (карантинні заходи, ускладнення оперативної обстановки та ін.) начальник слідчого ізолятора повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, слідчі та судові органи, а в приймальні для відвідувачів вивішується відповідне оголошення.

4.5.5. Побачення громадян з особами, які тримаються у слідчому ізоляторі, здійснюється у присутності молодшого інспектора або іншого спеціально виділеного працівника. Розмова під час побачення повинна вестись мовою, обраною ув'язненим чи засудженим і особою, яка прибула на побачення. При потребі запрошується перекладач. Особам, які прибули на побачення, а також ув'язненим і засудженим не дозволяється передавати будь-які документи, предмети й речі і, за винятком глухонімих - перемовлятися жестами або умовними знаками.

Правила поведінки під час побачення роз'яснюються як особі, яка прибула на побачення, так і ув'язненому або засудженому. Вони повідомляються про припинення побачення у разі порушення ними встановлених правил.

Якщо при побаченні буде помічено порушення вищевказаного порядку, то працівник, який проводить побачення, попереджує осіб про це, а при допущенні нового порушення припиняє побачення, про що доповідає рапортом начальнику відділу режиму та охорони із зазначенням причини припинення побачення.

4.5.6. Для проведення побачення використовується спеціальна кімната, яка обладнується переговорним пристроєм.

Кімната побачень обладнується згідно з описом (додаток 7).

Побачення для ув'язнених неповнолітніх, а також засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора, надаються в окремих кімнатах (без телефонних кабін, перегородок).

У кімнату, де розташовані кабіни для проведення побачень, можуть бути виведені одночасно декілька взятих під варту осіб або засуджених при додержанні вимог ізоляції. Побачення для осіб, узятих під варту за вчинення особливо небезпечних державних злочинів або засуджених за ці злочини, а також особливо небезпечних рецидивістів проводяться в індивідуальному порядку окремо від усіх інших осіб, які перебувають під вартою.

4.5.7. З моменту допуску захисника до участі в справі, підтвердженого письмовим повідомленням особи або органу, у провадженні яких перебуває справа, ув'язнений має право на побачення із захисником наодинці без обмеження числа побачень та їх тривалості у вільний від виконання слідчих дій час. Цим самим правом користуються засуджені, вироки щодо яких набрали законної сили.

4.5.8. Особи, які виводяться на побачення, повинні мати охайний зовнішній вигляд. Перед побаченням і після його закінчення вони обшукуються.

4.6. Надання прогулянки особам, узятим під варту, і засудженим

4.6.1. Особам, узятим під варту, і засудженим щоденно надається прогулянка тривалістю, передбаченою статтею 9 Закону України «Про попереднє ув'язнення» та Виправно-трудовим кодексом України.

Прогулянка може бути відмінена або скорочена начальником слідчого ізолятора за висновком начальника медичної частини з урахуванням метеорологічних умов.

4.6.2. Особи, які виводяться на прогулянку, повинні бути одягнені за сезоном. Особам, які порушують правила прогулянки, термін перебування в прогулянкових дворах може бути скорочено за розпорядженням чергового.

Для проведення прогулянки обладнуються прогулянкові двори (додаток 8).

4.7. Порядок листування осіб, узятих під варту, і засуджених

4.7.1. Особи, узяті під варту, і засуджені до набрання вироком законної сили можуть листуватися з родичами та іншими громадянами тільки з дозволу особи чи органу, у провадженні яких перебуває справа.

4.7.2. Відправлення листів здійснюється тільки через адміністрацію слідчого ізолятора. У приміщеннях, де розміщуються засуджені, залишені для роботи з господарського обслуговування, благоустрою слідчого ізолятора, вивішуються поштові скриньки, які щоденно відкриваються уповноваженими на це посадовими особами.

4.7.3. Листи від ув'язнених, яким дозволено листування, приймаються в незаклеєних конвертах і пересилаються у триденний строк особі або органу, у провадженні яких перебуває справа, для їх перегляду і подальшого направлення за призначенням. Листи, не пов'язані з провадженням у справі, надсилаються за належністю, як це передбачено статтею 13 Закону України «Про попереднє ув'язнення».

Кореспонденція, що надійшла на адресу ув'язненого, також направляється для перегляду особі чи органу, у провадженні яких знаходиться справа, і після повернення вручається ув'язненому.

Листи засуджених, щодо яких вироки набрали законної сили, підлягають перегляду адміністрацією слідчого ізолятора і в триденний строк направляються адресатам.

Кореспонденція, що надходить після перегляду, адміністрацією слідчого ізолятора вручається засудженим не пізніше триденного строку.

4.7.4. Усі листи, що надійшли на ім'я осіб, які вибули із слідчого ізолятора, не пізніше триденного строку пересилаються за місцем їх вибуття. Доплатні листи, які надійшли на ім'я ув'язнених і засуджених, оплачуються за рахунок адресатів.

4.8. Пропозиції, заяви та скарги осіб, узятих під варту, і засуджених

4.8.1. Адміністрація слідчого ізолятора забезпечує порядок розгляду і направлення скарг, заяв, листів і пропозицій, а також організацію особистого приймання осіб, узятих під варту, відповідно до вимог Закону України «Про попереднє ув'язнення», а засуджених - відповідно до вимог Виправно-трудового кодексу України.

Порядок приймання скарг, заяв, пропозицій та листів осіб, узятих під варту, і засуджених, реєстрація і направлення їх адресатам, а також оголошення авторам про результати їх розгляду регламентуються статтею 13 Закону України «Про попереднє ув'язнення».

4.8.2. Якщо в зверненнях з питань, не пов'язаних з провадженням кримінальної справи, містяться законні вимоги або пропозиції, які можуть бути вирішені на місці адміністрацією слідчого ізолятора, то вони розглядаються і вирішуються у встановленому порядку і адресатам не направляються.

Результати розгляду і вжиті заходи адміністрацією оголошуються автору під розписку.

Якщо адміністрація не компетентна розв'язувати питання, що порушені у зверненні, або автор наполягає на його відправленні адресату, то таке звернення направляється за належністю у порядку, установленому статтею 13 Закону України «Про попереднє ув'язнення».

У такому разі до скарги, заяви, листа адміністрація слідчого ізолятора долучає лист (довідку), у якому дає пояснення по суті порушених питань і вжитих заходів для їх розв'язання. До первинних скарг і заяв у судові органи та органи прокуратури, у яких містяться прохання про пом'якшення міри покарання, а також заяви про переведення до іншої виправно-трудової установи, додаються короткі довідки - характеристики.

4.8.3. Кореспонденція, у якій є погрози, нецензурні висловлювання або інші образи, адресатам не надсилаються. Такі заяви долучаються до особової справи, а винні особи притягуються до дисциплінарної відповідальності.

4.8.4. Якщо в скаргах, заявах, листах, адресованих до державних органів, громадських організацій або до посадових осіб, містяться питання, які ці органи, громадські організації чи посадові особи за своїм становищем і правочинністю вирішувати не компетентні, то такі звернення адресатам не направляються. Особі, яка подала скаргу, пояснюється про це під розписку і рекомендується звернутися до органів, що правочинні вирішувати поставлені питання.

Листи, скарги і заяви, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та прокурору, перегляду не підлягають і надсилаються за призначенням протягом доби з часу їх подачі.

4.8.5. Для написання листів, скарг і заяв особам, узятим під варту, та засудженим на їх прохання видається письмове приладдя (папір, чорнило, ручка).

Оплата витрат за пересилку листів, скарг і заяв (за винятком касаційних) здійснюється за рахунок відправника. У разі відсутності в нього марки і конверта або грошей для їх придбання витрати здійснюються за рахунок слідчого ізолятора.

 

5. Праця осіб, узятих під варту, і засуджених

5.1. Залучення осіб, узятих під варту, і засуджених до суспільно корисної праці

5.1.1. Відповідно до статті 16 Закону України «Про попереднє ув'язнення» особи, взяті під варту, і засуджені за їх згодою та з дозволу особи або органу, у провадженні яких перебуває справа, можуть залучатися до праці в межах території слідчого ізолятора у виробничих майстернях, у камерах або на ремонтно-будівельних роботах.

При цьому дотримуються вимоги ізоляції, передбачені пунктом 3.1.3 цих Правил, законодавства про охорону праці і забезпечуються правила техніки безпеки.

5.1.2. Виробничі майстерні, як правило, розміщуються в окремих будинках і тільки в межах території, що охороняється. У них обладнуються ізольовані приміщення із заґратованими вікнами і дверима тюремного типу.

Особи, які працюють в майстерні, перебувають під постійною охороною і наглядом. При вході в майстерню, а також у коридорі встановлюється необхідна кількість кнопок охоронно-тривожної сигналізації. Пост молодшого інспектора в майстернях обладнується прямим телефонним зв'язком з черговим. При поверненні працюючих осіб із майстерні в камери вони обшукуються, а приміщення майстерні оглядаються.

У майстернях вивішуються протипожежні правила, правила техніки безпеки та відповідні витяги із Закону України «Про охорону праці».

5.1.3. Особи, узяті під варту, і засуджені не допускаються до роботи у відділах (відділеннях, групах) спеціального обліку, фотолабораторіях, радіотрансляційних вузлах, з розмножувальною апаратурою, до управління транспортними засобами, що виїжджають за межі слідчого ізолятора, а також до ремонту та експлуатації засобів охоронно-тривожної сигналізації, зв'язку та догляду за службовими собаками.

5.2. Господарське обслуговування слідчих ізоляторів

5.2.1. Відповідно до статті 4 Закону України «Про попереднє ув'язнення» та статті 24 Виправно-трудового кодексу України засуджені до позбавлення волі можуть бути залишені з їх письмової згоди в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою.

Залишення засудженого для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою оформляється наказом начальника слідчого ізолятора. Копія наказу і заява засудженого долучаються до його особової справи.

Крім визначених законом категорій засуджених не дозволяється залишати для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою слідчих ізоляторів іноземних громадян та осіб без громадянства, колишніх військовослужбовців, засуджених за самовільне залишення частини та дезертирство, колишніх працівників правоохоронних органів, що засуджені за тяжкі злочини, осіб, засуджених за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, розкрадання зброї, боєприпасів, а також осіб, які не мали постійного місця проживання.

5.2.2. Штатна чисельність засуджених, які залишаються для роботи з господарського обслуговування слідчих ізоляторів, не може перевищувати 7 відсотків від загальної кількості місць у слідчих ізоляторах. Для благоустрою, проведення поточного і капітального ремонтів, на підставах, згідно з якими засуджені залишаються для роботи з господарського обслуговування, створюються ремонтно-будівельні бригади з числа засуджених, яким відбування покарання призначено у виправно-трудовій колонії загального і посиленого режиму. Праця засуджених оплачується за рахунок коштів, виділених для проведення ремонтних робіт.

5.2.3. Засуджені, залишені для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою слідчого ізолятора, працюють за розпорядженням адміністрації під постійним наглядом і охороною.

Виведення цієї категорії засуджених за межі території слідчого ізолятора може здійснюватись у виняткових випадках тільки під конвоєм і на роботи, пов'язані з матеріальним забезпеченням, упорядкуванням і підтриманням у належному технічному стані будинків і споруд слідчого ізолятора. Виведення цих засуджених на роботи в нічний час (крім аварійних випадків) забороняється.

 

6. Виховна робота з особами, які тримаються у слідчому ізоляторі

6.1. Умови проведення виховних заходів з особами, які тримаються у слідчому ізоляторі

6.1.1. Виховна робота з особами, які тримаються у слідчому ізоляторі, спрямована на підвищення їх культурно-освітнього рівня, дотримання ними законів, виконання вимог правил поведінки та режиму тримання.

6.1.2. Виховна робота здійснюється у формі групових та індивідуальних бесід, інформацій на морально-етичні, правові, природознавчі, наукові, релігійні та інші теми, шляхом ознайомлення з періодичними виданнями, користування художньою літературою, перегляду телепередач та прослуховування радіопередач.

6.1.3. Виховні заходи серед осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі, здійснюються в камерах. Камери слідчого ізолятора та приміщення карцерів радіофікуються. Трансляція радіопередач здійснюється під контролем адміністрації і згідно з установленим розпорядком дня.

6.1.4. Особи (віком від 14 до 28 років), узяті під варту, мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів соціальних служб для молоді в порядку, передбаченому підпунктом 4.5.1. (пункт 6.1 доповнено новим підпунктом 6.1.4 згідно з наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 22.04.2002 р. N 105, зв'язку з цим підпункти 6.1.4 і 6.1.5 вважати відповідно підпунктами 6.1.5 та 6.1.6)

6.1.5. Особам, узятим під варту, і засудженим видаються в камери настільні ігри (шахи, шашки, доміно, нарди) з розрахунку один комплект на 6 осіб.

6.1.6. Із засудженими, залишеними в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою, виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання здійснюється в порядку, установленому розділом VIII Виправно-трудового кодексу України і нормативними актами, передбаченими для засуджених, які тримаються у виправно-трудових установах.

6.2. Бібліотечна робота в слідчих ізоляторах

6.2.1. Особи, узяті під варту, і засуджені користуються художньою, науково-технічною і довідковою літературою, газетами та журналами, які є в бібліотеці слідчого ізолятора. Книжки з бібліотеки видаються в камери і замінюються не рідше як один раз на десять днів, а газети і журнали - у міру їх надходження. Повернені книги, журнали і газети ретельно перевіряються працівниками бібліотеки. При виявленні псування книжок або спроби використання їх не за призначенням до винних осіб уживаються заходи реагування.

6.2.2. Для осіб, хворих на туберкульоз, створюється спеціальна бібліотека, книги з цієї бібліотеки у міру псування списуються і спалюються.

6.2.3. Книжковий фонд бібліотеки обліковується в інвентарних книгах. Він, згідно з наказом начальника слідчого ізолятора, систематично перевіряється комісією на предмет обліку і збереження літератури.

6.3. Особливості проведення виховної роботи та організація загальноосвітніх занять з неповнолітніми

6.3.1. Для неповнолітніх, якщо змога, дозволяється не менше одного разу на тиждень демонструвати кінофільми, які мають виховне значення, а також проводити перегляд телевізійних передач. При виведенні неповнолітніх для перегляду кінофільмів і телепередач забезпечуються вимоги ізоляції, передбачені пунктом 3.1.3 цих Правил.

6.3.2. З неповнолітніми засудженими організовуються загальноосвітні заняття. У слідчих ізоляторах, де тримається значна кількість неповнолітніх засуджених, вироки щодо яких не набрали законної сили, і тих, які підлягають направленню до виховно-трудових колоній, заняття проводяться в класах з додержанням ізоляції засуджених до відбування покарання у виховно-трудових колоніях посиленого режиму від засуджених до відбування покарання у виховно-трудових колоніях загального режиму.

6.3.3. Неповнолітніх, які перебувають під слідством, і неповнолітніх, справи яких не розглянуті в суді, дозволяється виводити на заняття в учбові класи тільки при умові забезпечення їх ізоляції від засуджених, а також роздільно (у класах):

заарештованих за злочини, що не є тяжкими, і які раніше не відбували покарання у виховно-трудових колоніях;

заарештованих за тяжкі злочини;

заарештованих, які раніше відбували покарання у виховно-трудових колоніях;

заарештованих, які притягуються за однією кримінальною справою.

За відсутності умов для проведення класних (групових) занять з додержанням вищенаведених вимог неповнолітнім надається змога самостійного продовження навчання за програмою загальноосвітніх навчальних закладів.

6.3.4. Особам, які підвищують свій загальноосвітній рівень за програмою загальноосвітнього навчального закладу самостійно, надається можливість користуватися підручниками з бібліотеки, дозволяється купувати письмове приладдя за свої кошти понад установлені суми і користуватися ним.

 

7. Заходи заохочення і стягнення до осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі, порядок їх застосування

7.1. Загальні положення

7.1.1. Заходи заохочення і стягнення застосовуються у порядку, передбаченому статтями 14 і 15 Закону України «Про попереднє ув'язнення», а також Виправно-трудовим кодексом України.

7.1.2. При накладенні стягнення враховуються обставини порушення і поведінка особи до проступку. Від винної особи відбирається пояснення, а в необхідних випадках здійснюється перевірка.

7.1.3. Заходи заохочення і стягнення, передбачені Законом України «Про попереднє ув'язнення», застосовуються до всіх осіб, узятих під варту, які тримаються в слідчому ізоляторі, а також до засуджених, переведених з виправно-трудових установ у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності за іншою справою, якщо до них обраний запобіжний захід - тримання під вартою, а також до засуджених, зазначених у пункті 1.4.8 цих Правил. У вигляді заохочення цим особам може бути продовжена прогулянка на одну годину протягом до 30 діб.

До засуджених, перелічених у пунктах 1.4.8, 1.4.9, абзацах 2, 3, 4 пункту 1.4.6 цих Правил, застосовуються заходи заохочення і стягнення, передбачені статтями 65 - 71 Виправно-трудового кодексу України.

Стягнення у вигляді поміщення в штрафний і дисциплінарний ізолятор засуджені відбувають у карцерному приміщенні. На них відповідно поширюються умови тримання засуджених у штрафному ізоляторі виправно-трудових установ і дисциплінарному ізоляторі виховно-трудових колоній, установлені Виправно-трудовим кодексом України та Правилами внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ.

7.2. Порядок оголошення та обліку заходів заохочення і стягнення

7.2.1. Заохочення у вигляді подяки оголошується усно або письмово, а інші заохочення - тільки письмово. Зняття раніше накладеного стягнення проводиться в усній або письмовій формі, у залежності від того, як воно було накладене.

7.2.2. Стягнення у вигляді попередження, догани, позачергового залучення до прибирання приміщення накладається в усній або письмовій формі (наказом). Стягнення у вигляді позбавлення права купувати продукти харчування і одержувати чергові передачі (посилки), поміщення до карцеру строком до 10 діб (а неповнолітніх - строком до 5 діб) накладається за мотивованою постановою начальника слідчого ізолятора або особи, яка його заміщає (додатки 9, 10). Накази, постанови про накладення стягнення оголошуються покараній особі під розписку. Копія наказу або витяг з нього та постанова разом з матеріалами перевірки долучаються до особової справи цієї особи.

7.2.3. Усі заохочення і стягнення, крім оголошених усно, заносяться старшим по корпусу в камерні картки і враховуються в Книзі обліку стягнень і заохочень осіб, взятих під варту, та засуджених (додаток 11), яка ведеться інспектором з соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом. Крім того, облік осіб, поміщених до карцеру, штрафного і дисциплінарного ізоляторів, ведеться черговим у Книзі обліку осіб, поміщених до карцеру.

7.3. Особливості застосування і відбування стягнення у вигляді поміщення до карцеру

7.3.1. Постанова про стягнення у вигляді поміщення до карцеру строком до 10 діб оголошується покараній особі начальником слідчого ізолятора або особою, що його заміщає.

Таке стягнення виконується після того, як покарану особу огляне лікар чи фельдшер, який зобов'язаний дати письмовий висновок про те, що ця особа може витримати таке стягнення без шкоди для її здоров'я.

Особі, яка поміщається до карцеру, не дозволяється брати з собою наявні в неї продукти харчування та особисті речі, крім рушника, мила, зубного порошку, зубної щітки та інших засобів особистої гігієни. Адміністрація слідчого ізолятора забезпечує збереження особистих речей і продуктів харчування особи, яка поміщена до карцеру.

Особи, які поміщуються до карцеру, обшукуються і переодягаються в одяг, закріплений за карцером.

7.3.2. Особи, поміщені до карцеру, тримаються в ньому по одному і позбавляються права на одержання побачень, посилок, передач і бандеролей, відправлення листів, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, їм не дозволяється користуватися настільними іграми і курити.

Поміщеним до карцеру побачення з родичами або іншими особами (крім адвоката чи захисника) не надаються. Їм може бути надане таке побачення під час відбування покарання в карцері тільки у виняткових випадках.

Особи, які поміщені до карцеру, забезпечуються індивідуальним спальним місцем і постільними речами. Постільні речі видаються тільки на час сну, а верхній одяг - на час виходу з приміщення. Удень відкидні ліжка для неповнолітніх та жінок на замок не закриваються.

Особам, які перебувають у карцері, надається щоденна прогулянка тривалістю одна година, а неповнолітнім - до двох годин за їх згодою.

Неповнолітні, які тримаються в карцері, мають право купувати в магазині слідчого ізолятора предмети першої потреби, мати побачення з родичами та іншими особами і отримувати посилки (передачі), які видаються їм після відбуття покарання.

Виклики до слідчого або в суд, а також тимчасове вибуття із слідчого ізолятора особи, яка тримається в карцері, не звільняє її від відбуття покарання. У такому разі час відсутності в слідчому ізоляторі тривалістю більше однієї доби в строк відбування покарання в карцері не зараховується.

7.3.3. Санітарна обробка осіб, які тримаються в карцері, здійснюється один раз у сім днів. Розпорядження лікаря (фельдшера) про необхідність дострокового звільнення з карцера особи, яка захворіла, підлягає негайному виконанню.

Температура повітря в карцері не повинна бути нижчою +16° за Цельсієм.

Карцерні приміщення обладнуються відповідно до опису (додаток 12).

 

8. Матеріально-побутове забезпечення осіб, які тримаються у слідчому ізоляторі

8.1. Матеріально-побутові умови тримання осіб, узятих під варту, і засуджених

8.1.1. У відповідності до статті 11 Закону України «Про попереднє ув'язнення» особам, узятим під варту, і засудженим забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.

Кожній особі, узятій під варту, і засудженому надаються індивідуальне спальне місце і постільні речі: матрац, подушка, наволочка, два простирадла, ковдра і рушник, а транзитно-пересильним видається тільки подушка, матрац, чохол на матрац. Особам, які тримаються в камерах збірного відділення, постільні речі не видаються.

8.1.2. Особи, які тримаються в слідчому ізоляторі, розміщуються в камерах з розрахунку не менше 2,5 м2 житлової площі на одну особу і не менше 4,5 м2 для вагітних жінок (з вагітністю понад 5 місяців) і жінок, які мають при собі дітей.

Вагітні жінки і жінки з дітьми розміщуються в камерах, які обладнуються одноярусними ліжками. Для дітей установлюються дитячі ліжка.

8.2. Харчування осіб, взятих під варту, і засуджених

У відповідності до статті 11 Закону України «Про попереднє ув'язнення» особи, узяті під варту, і засуджені щоденно забезпечуються триразовим харчуванням за встановленими нормами і приймають їжу, як правило, в камерах. Засуджені, залишені для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою слідчого ізолятора, харчуються в їдальні. Особи, які працюють у виробничих майстернях, можуть приймати їжу в їдальні або за місцем роботи в обладнаному для цього приміщенні.

Харчування ув'язнених під час перебування в судах забезпечується адміністрацією слідчого ізолятора в такому порядку:

8.2.1. При тривалості судового процесу до трьох днів замість обіду видається сухий пайок.

8.2.2. При тривалості процесу більше трьох днів без перерви надається триразове харчування з доставкою обіду в суд. Якщо судовий процес переривався більше ніж на 1 добу, то відлік тривалості судового процесу поновлюється.

8.3. Забезпечення осіб, узятих під варту, і засуджених одягом

8.3.1. Ув'язнені, які доставлені в слідчий ізолятор у військовому, міліцейському або іншому форменому одязі, переодягаються в одяг цивільного зразка із фонду слідчого ізолятора.

8.3.2. Засуджені до довічного позбавлення волі, а також особи, які визнані судом особливо небезпечними рецидивістами, переодягаються в одяг спеціального зразка після винесення вироку. Одяг цивільного зразка в них вилучається і здається на зберігання. При перевезенні до місця відбування покарання вони переодягаються в особистий одяг.

8.3.3. Засуджені, залишені в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою, перебувають в одязі встановленого зразка для засуджених.

Усі інші особи, узяті під варту, а також засуджені до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили, що підлягають відправленню до виправно-трудових установ, та перелічені у пунктах 1.4.8, 1.4.9 цих Правил, тримаються в особистому одязі і взутті (без металевих супінаторів), а при відсутності такого - у виданому слідчим ізолятором.

8.3.4. У разі направлення засудженого до виправно-трудової установи для відбування покарання видані йому речі заносяться в арматурний список (картку) засудженого. До цієї виправно-трудової установи надсилається рахунок на суму вартості речового забезпечення (у тому числі одягу встановленого зразка), що було видане засудженому і не оплачене ним.

 

9. Медичне обслуговування осіб, узятих під варту, гігієнічні та протиепідемічні правила тримання їх у слідчих ізоляторах

9.1. Загальні положення

9.1.1. У відповідності до статті 11 Закону України «Про попереднє ув'язнення» медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична та протиепідемічна робота організовується згідно з вимогами чинного законодавства України про охорону здоров'я, а також наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 р. N 3/6 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного департаменту України з питань виконання покарань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 березня 2000 року за N 143/4364. Для цього в слідчому ізоляторі організується медична частина. 

9.1.2. У слідчому ізоляторі здійснюються:

медичний контроль за станом здоров'я ув'язнених і засуджених шляхом проведення оглядів та обстежень;

виявлення осіб, які потребують лікування та постійного медичного нагляду, проведення щодо них лікувально-оздоровчих заходів з метою збереження здоров'я і працездатності;

амбулаторне і стаціонарне лікування методами і засобами, які рекомендовані інструктивно-методичними вказівками Міністерства охорони здоров'я України.

9.2. Деякі питання організації роботи медичної частини слідчого ізолятора

9.2.1. Особи, які доставлені в слідчий ізолятор, підлягають обов'язковому медичному огляду з метою виявлення хворих, які потребують невідкладної допомоги, а також осіб, які становлять епідемічну загрозу для оточуючих.

Огляд проводить лікар або фельдшер у спеціально обладнаній медичній кімнаті збірного відділення.

Особи з інфекційними хворобами, а також хворі на туберкульоз або з підозрою на них відразу після огляду повинні бути ізольовані. Первинна санітарна обробка цих осіб здійснюється в останню чергу з обов'язковою дезінфекцією одягу і особистих речей, після чого вони поміщаються в спеціально виділені камери-ізолятори, де проводиться їх відповідне обстеження і лікування.

9.2.2. Виведення на амбулаторне лікування організовується так, щоб шлях осіб, узятих під варту, і засуджених із камер до амбулаторії і в зворотному напрямку був найкоротшим і унеможливлював порушення вимог ізоляції. З цією метою амбулаторне приймання проводиться лікарями (фельдшерами) у режимних корпусах у спеціально обладнаних приміщеннях за попереднім записом, здійсненим старшим по корпусному відділенню або фельдшером, а в невідкладних випадках - за повідомленням молодшого інспектора, старшого по корпусному відділенню, чергового. Лікарям і фельдшерам не дозволяється заходити в камери і залишатися там без супроводу старшого по корпусному відділенню чи молодшого інспектора.

До лікаря хворі особи виводяться індивідуально або групами по 3 - 5 чоловік. У кабінеті лікаря, фельдшера, амбулаторії під час приймання обов'язково присутній молодший інспектор.

9.2.3. Всім особам, які вибувають із слідчого ізолятора (а також транзитним), проводиться остаточний медичний огляд. До перевезення не допускаються хворі в гострій стадії захворювання, хворі на інфекційні та венеричні захворювання, уражені педикульозом, коростою, які не пройшли встановленого курсу лікування, а також нетранспортабельні хворі. Виняток становлять хворі на активний туберкульоз та венеричні захворювання, вироки щодо яких набрали законної сили. Таких хворих направляють на лікування до спеціалізованих лікарень Департаменту в умовах ізоляції.

9.2.4. Особи, узяті під варту, і засуджені під час первинної санітарної обробки, а неповнолітні щотижня, підлягають обов'язковому тілесному огляду медичним працівником. У разі встановлення татуювань, слідів тілесних ушкоджень медичний працівник робить про це запис у медичній карті і доповідає рапортом начальнику слідчого ізолятора. За кожним таким випадком проводиться службове розслідування та вживаються відповідні заходи реагування.

9.2.5. У спеціально обладнаному приміщенні бані або в камері дозволяється голитися безпечною з касетними головками чи електричною бритвами.

9.2.6. Для лікування хворих осіб дозволяється, за висновком лікаря, отримувати від родичів ув'язнених та засуджених позачергові передачі з необхідними для лікування медикаментозними препаратами (у фабричній упаковці) за відсутності їх у медичній частині установи. Отримані ліки підлягають обліку в медичній частині та видаються хворому згідно з аркушем призначення.

9.2.7. Особи, узяті під варту, і засуджені при потребі невідкладної медичної допомоги, що не може бути надана у медичній частині слідчого ізолятора, направляються до найближчих лікувально-профілактичних закладів територіальних органів охорони здоров'я.

Про направлення таких осіб до лікувального закладу сповіщається особа, яка розглядає справу, або орган, у провадженні якого перебуває справа.

Відповідальність за своєчасний виклик медпрацівника, термінове вивезення хворого та його надійну охорону несе начальник установи.

Для транспортування таких хворих до лікарні дозволяється використовувати машини швидкої допомоги органів охорони здоров'я із забезпеченням належної охорони.

 

10. Деякі питання звільнення і перевезення осіб, узятих під варту, і засуджених

10.1. Звільнення осіб, узятих під варту, і засуджених

10.1.1. Звільнення із слідчих ізоляторів осіб, узятих під варту, і засуджених, оплата їхнього проїзду і забезпечення одягом здійснюються у порядку, передбаченому чинним законодавством та відомчими нормативними актами.

10.1.2. У разі потреби хворі, які звільняються, поміщаються до лікарень системи охорони здоров'я. Якщо негайне відправлення хворого становить небезпеку для його здоров'я, то за його згодою та за медичним висновком лікаря він може бути тимчасово залишений в окремій палаті медчастини слідчого ізолятора. Про це негайно повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням кримінально-виконавчого законодавства, а також сповіщаються родичі хворого.

10.2. Переведення осіб, узятих під варту, в інші слідчі ізолятори

Переведення осіб, узятих під варту, з одних слідчих ізоляторів до інших здійснюється за розпорядженням осіб та органів, у провадженні яких перебуває справа.

Переведення засуджених, вироки стосовно яких не набрали законної сили, з одного слідчого ізолятора до іншого, що міститься в межах Автономної Республіки Крим, області, у необхідних випадках, може бути здійснене за розпорядженням начальника управління (відділу) Департаменту в Автономній Республіці Крим, області з повідомленням про це особи чи органу, у провадженні яких перебуває справа.

10.3. Оформлення документів щодо осіб, які під час перебування під вартою померли

10.3.1. У разі смерті особи, узятої під варту, чи засудженого оформлення відповідних документів про це, повідомлення органів РАГСу, особи або органу, у провадженні яких перебуває справа померлого, а також сповіщення родичів здійснюються в порядку, установленому Інструкцією про роботу відділів (відділень, груп) спеціального обліку слідчих ізоляторів і тюрем.

10.3.2. Якщо від родичів протягом 24 годин після вручення їм повідомлення про смерть надійде заява про видачу тіла померлого, то адміністрація слідчого ізолятора організовує передачу тіла. У разі ненадходження такої заяви від родичів адміністрація здійснює поховання померлого своїми силами через 48 годин після смерті.

10.3.3. Передача тіла померлого родичам оформляється актом, на якому родичі розписуються про його прийняття. Акт долучається до особової справи померлого. Тіло померлого не видається родичам, якщо ця особа померла від особливо небезпечних інфекційних захворювань. Тіло померлого від інших інфекційних захворювань може бути видане родичам за погодженням з місцевими органами охорони здоров'я.

10.3.4. Питання про можливість видачі родичам для поховання тіла особи, яка покінчила життя самогубством або вбита при спробі втечі, та в інших випадках насильницької смерті, вирішується керівництвом управління (відділу) Департаменту в Автономній Республіці Крим, області.

10.3.5. Поховання здійснюється на загальних кладовищах за рахунок коштів слідчого ізолятора. Про поховання складається акт із зазначенням настановних даних померлого, місця і дати поховання, номера могили. Акт складається в одному примірнику, підписується представниками слідчого ізолятора, кладовища і долучається до особової справи померлого.

10.3.6. Речі, гроші і цінності після смерті особи, взятої під варту, чи засудженого пересилаються або видаються спадкоємцям у встановленому порядку за погодженням з відповідними судовими та слідчими органами. Зазначене майно може бути звернене в дохід держави, якщо за ним не звернулися спадкоємці у передбачені законом строки.

З майна померлих осіб, узятих під варту, чи засуджених матеріальні збитки утримуються на загальних підставах.

 

Начальник відділу по керівництву слідчими ізоляторами Державного департаменту України з питань виконання покарань 

  П. А. Яремків