Міжнародний фонд "Відродження"

порядок організації роботи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України від
«01» листопада 2011 р. №

порядок
організації роботи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини

Цей Порядок регламентує взаємодію Департаменту міжнародного права та співробітництва, Департаменту судової роботи, Департаменту взаємодії з органами влади та Державної виконавчої служби України щодо вжиття заходів по відшкодуванню збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини (надалі – Європейський суд).
1. З дня одержання Міністерством юстиції України повідомлення Європейського суду про набуття рішенням, винесеним проти України, статусу остаточного Департамент міжнародного права та співробітництва вживає заходи у порядку, визначеному Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», щодо передачі Державній виконавчій службі України документів, необхідних для його виконання.
2. Державна виконавча служба України в порядку, визначеному Законами України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та «Про виконавче провадження», забезпечує виконання рішень Європейського суду, винесених проти України, в частині здійснення грошових стягнень.
2.1. Державна виконавча служба України протягом 3 днів після повного фактичного виконання рішення Європейського суду в частині здійснення грошових стягнень, підтвердженого платіжними дорученнями, виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. Протягом 3 днів з моменту винесення цієї постанови Державна виконавча служба України надсилає до Департаменту міжнародного права та співробітництва засвідчені копії постанов про відкриття та закінчення виконавчого провадження, платіжних доручень.
2.2. Державна виконавча служба України щомісячно у строк до 25 числа звітує перед Департаментом взаємодії з органами влади про результати виконання рішень Європейського суду.
3. Департамент міжнародного права та співробітництва протягом 60 днів з моменту отримання від Державної виконавчої служби України документів, зазначених у пункті 2.1. цього Порядку, передає їх до Департаменту судової роботи разом із автентичним перекладом рішення українською мовою та матеріалами справи Європейського суду.

4. Департамент судової роботи протягом 15 днів з дня отримання матеріалів, визначених пунктом 3 цього Порядку, опрацьовує їх на предмет необхідності збору додаткової інформації, складу осіб, з вини яких Європейським судом було прийнято рішення проти України, готує та подає позови в інтересах держави в особі Міністерства юстиції України про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішення Європейського суду (надалі - позови).
4.1. У випадку якщо для подання позову Департаменту судової роботи необхідна додаткова інформація, він звертається з відповідними запитами до органів влади, підприємств, установ та організацій. При цьому позов повинен бути поданий протягом 15 днів з моменту отримання запитуваної інформації.
4.2. Про звернення до суду з відповідним позовом Департамент судової роботи інформує Департамент міжнародного права та співробітництва.
4.3. Департамент судової роботи здійснює представництво інтересів держави в особі Міністерства юстиції України під час судового розгляду справ за позовами Міністерства юстиції України, а у разі прийняття рішень не на користь держави забезпечує апеляційне та касаційне оскарження таких рішень.
4.4. Департамент судової роботи протягом 15 днів з дня набрання рішенням суду законної сили вживає заходів щодо отримання судового наказу та направлення його до відповідних органів державної виконавчої служби, про що інформує Департамент взаємодії з органами влади.
5. У тому випадку, коли додаткова інформація засвідчила про ліквідацію юридичної особи, з вини якої Європейським судом було прийнято рішення проти України, без правонаступництва, Департамент судової роботи протягом 15 днів з дня отримання документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, готує та подає на підпис керівництву Міністерства юстиції заяву до Генеральної прокуратури України про здійснення перевірки діяльності осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких на час існування підприємств були ухвалені рішення Європейського суду проти України.
5.1. Якщо особами, з вини яких Європейським судом було прийнято рішення проти України, є органи державної влади, органи дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, Департамент судової роботи протягом 15 днів з дня отримання документів визначених пунктом 3 цього Порядку готує та подає на підпис керівництва Міністерства юстиції України заяву до Генеральної прокуратури України про проведення перевірки та встановлення осіб, винних у заподіянні збитків Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду, та притягнення їх до відповідальності.

5.2. У разі встановлення в ході кримінального слідства особи, винної у вчиненні злочину, який призвів до порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Департамент судової роботи в рамках відповідної кримінальної справи в інтересах держави пред’являє до обвинуваченого цивільний позов про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, внаслідок виконання рішення Європейського суду.
5.3. У випадку прийняття органами прокуратури постанови про відмову в порушенні кримінальної справи Департамент судової роботи погоджує з керівництвом Міністерства юстиції України необхідність вжиття заходів щодо подальшого оскарження постанови вищестоящому прокуророві або до суду.
6. Департамент судової роботи протягом 15 днів після прийняття судом рішень на користь держави та набрання ними законної сили або у випадку неможливості встановлення осіб, винних у заподіянні державі збитків внаслідок виконання рішення Європейського суду, повертає матеріали відповідної справи до Департаменту міжнародного права та співробітництва.
7. Державна виконавча служба України здійснює контроль за виконанням органами державної виконавчої служби рішень Європейського суду та судових рішень, прийнятих національними судами на користь держави, про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини та звітує Департаменту взаємодії з органами влади про результати виконання зазначених рішень.
7.1. Департамент взаємодії з органами влади у строк до 25 числа останнього місяця кожного кварталу надає Департаменту судової роботи інформацію про стан виконання рішень, прийнятих на користь держави в особі Міністерства юстиції України.
8. Департамент судової роботи у строк до ЗО числа останнього місяця кожного кварталу надає інформацію керівництву Міністерства юстиції України про вжиті заходи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини.