Міжнародний фонд "Відродження"

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про батьківський комітет при виховній колонії

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань
від 28 січня 2004 р. N 20
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2004 р. за N 144/8743

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про батьківський комітет при виховній колонії

1. Це Положення регулює порядок створення і діяльності батьківського комітету при виховній колонії (далі - батьківський комітет).

2. Батьківський комітет є дорадчим органом, який утворюється на підставі статті 149 Кримінально-виконавчого кодексу України з метою підвищення ефективності виховного впливу на засуджених і надання допомоги адміністрації виховної колонії у питаннях взаємодії з сім’ями засуджених для закріплення результатів їх виправлення, а також для надання допомоги сиротам, особам, які позбавлені батьківського піклування, та засудженим, які втратили соціально корисні зв’язки на волі.

3. Діяльність батьківського комітету регламентується Положенням про батьківський комітет при виховній колонії, яке затверджується начальником виховної колонії.

4. Рішення про створення батьківського комітету та його кількісний склад приймається на загальних батьківських зборах.

5. Персональний склад батьківського комітету затверджується наказом начальника виховної колонії терміном на один рік.

6. У разі необхідності батьківські комітети можуть створюватися при відділеннях соціально-психологічної служби. Їх діяльність у межах установи координується батьківським комітетом.

7. Батьківський комітет у своїй діяльності в установленому порядку:

отримує від адміністрації виховної колонії інформацію, необхідну для вирішення питань, віднесених до його повноважень;

відвідує виховну колонію, ознайомлюється з її діяльністю;

залучає додаткові можливості громадських та державних організацій щодо надання допомоги адміністрації виховної колонії у забезпеченні продуктами харчування, предметами першої потреби, одягом та взуттям сиріт і осіб, позбавлених батьківського піклування;

організовує спільно з адміністрацією виховної колонії просвітницькі, культурно-масові, фізкультурно-спортивні та інші виховні заходи;

звертається до державних органів та установ, громадських організацій для надання допомоги сиротам, особам, які позбавлені батьківського піклування, та засудженим, які втратили соціально корисні зв’язки на волі;

подає адміністрації виховної колонії пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу із засудженими;

залучає додаткові можливості громадських та державних організацій для поліпшення матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених у виховних колоніях, проведення серед них оздоровчо-профілактичних заходів.

8. До складу батьківського комітету входять батьки засуджених, їх законні представники, близькі родичі та інші особи у випадках, передбачених законодавством України.

9. Зі складу батьківського комітету обирається голова, який подає начальнику виховної колонії пропозиції, що надходять від батьків засуджених і вирішення яких здійснюється у межах компетенції адміністрації установи.

На пропозицію голови батьківського комітету обирається секретар батьківського комітету.

10. Голова батьківського комітету:

керує роботою батьківського комітету, дає доручення його членам;

головує на засіданнях батьківського комітету, визначає коло питань, які підлягають розгляду на засіданні;

інформує батьківський комітет про рішення, прийняті адміністрацією виховної колонії щодо поданих комітетом пропозицій, участі в засіданнях педагогічної ради виховної колонії.

11. У разі необхідності голова батьківського комітету делегує свої повноваження одному з членів батьківського комітету, про що обов’язково повідомляє адміністрацію виховної колонії.

12. Голова батьківського комітету може бути присутнім на засіданнях педагогічної ради виховної колонії.

13. Члени батьківського комітету при здійсненні своїх повноважень зобов’язані дотримуватись вимог нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів і установ кримінально-виконавчої системи, а також виконувати законні вимоги посадових осіб виховної колонії. Не допускається втручання членів батьківського комітету в оперативно-службову діяльність виховної колонії.

14. Робота батьківського комітету планується довільно.

15. Основною формою роботи батьківського комітету є його засідання.

16. Засідання батьківського комітету проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку.

17. У засіданні батьківського комітету обов’язково бере участь представник виховної колонії.

18. Засідання батьківського комітету вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини його складу.

19. Батьківський комітет у межах своїх повноважень приймає рішення.

20. Рішення батьківського комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів батьківського комітету та заноситься до протоколу засідання, який підписують голова та секретар.

21. Пропозиції, подані головою батьківського комітету, мають рекомендаційний характер, але обов’язкові до розгляду адміністрацією виховної колонії. Про рішення, прийняті адміністрацією виховної колонії щодо поданих пропозицій, обов’язково інформується голова батьківського комітету.

22. У разі необхідності пропозиції, подані головою батьківського комітету, можуть розглядатися на засіданні педагогічної ради виховної колонії.

23. Координацію взаємодії батьківського комітету з адміністрацією виховної колонії здійснює заступник начальника виховної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи.

Начальник управління соціально-виховної та психологічної роботи полковник внутрішньої служби
 С. І. Скоков