Міжнародний фонд "Відродження"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 394/2011 Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 394/2011
Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України

1. Затвердити Положення про Державну пенітенціарну службу України (додається).
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
6 квітня 2011 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року №394/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну пенітенціарну службу України

1. Державна пенітенціарна служба України (ДПтС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

2. ДПтС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства України, дорученнями Міністра юстиції України.

3. Основними завданнями ДПтС України є :

1) реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

2) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

3) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту;

4) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту.

4. ДПтС України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові юстиції України;

2) подає Міністрові юстиції України пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – органи і установи, що належать до сфери управління ДПтС України);

3) аналізує результати діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, готує на їх основі та подає Міністрові юстиції України пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування таких органів і установ;

4) забезпечує виконання державних цільових програм розвитку органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

5) бере участь у розробленні та виконанні державних комплексних програм протидії злочинності;

6) організовує та контролює виконання вироків суду та інших судових рішень і застосування передбачених законом засобів виправлення засуджених;

7) забезпечує дотримання вимог законодавства в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України;

8) організовує запобігання вчиненню злочинів і дисциплінарних проступків засудженими й особами, взятими під варту, та вжиття щодо них заходів припинення злочинів і дисциплінарних проступків;

9) забезпечує виявлення і розкриття злочинів, учинених в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України, проведення дізнання у справах про такі злочини;

10) організовує здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням та умовно-достроково;

11) забезпечує контроль за організацією охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, дотриманням правопорядку та безпеки в них;

12) організовує забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, підрозділами таких установ та слідчих ізоляторів;

13) організовує і контролює оперативно-розшукову діяльність органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, налагоджує взаємодію з органами, до складу яких входять підрозділи, що провадять таку діяльність;

14) здійснює довідково-інформаційне та методичне забезпечення органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

15) забезпечує функціонування власної системи внутрішньої безпеки;

16) організовує облік та реєстрацію засуджених осіб і осіб, узятих під варту, визначає вид установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснює їх розподіл, переводить засуджених і осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої;

17) здійснює передачу осіб під вартою в порядку екстрадиції, а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачу громадян іноземних держав, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечує транзитне перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

18) забезпечує виконання актів амністії та помилування, проводить перевірки дотримання органами та установами, що належать до сфери управління ДПтС України, вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок оформлення матеріалів до клопотання про помилування;

19) організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи з особами, які відбувають покарання, залучає до її проведення представників релігійних і благодійних організацій, об’єднань громадян, творчих спілок, окремих осіб;

20) сприяє спостережним комісіям та об'єднанням громадян у здійсненні громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань;

21) організовує у взаємодії з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України професійно-технічне і загальноосвітнє навчання засуджених та надання освітніх послуг особам, узятим під варту;

22) організовує здійснення медичної практики, санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я засуджених і осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, забезпечує належний санітарно-епідемічний стан в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території;

23) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян щодо підготовки засуджених до звільнення з установ виконання покарань;

24) організовує залучення засуджених до суспільно-корисної оплачуваної праці;

25) здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт персоналом органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, засудженими та особами, взятими під варту;

26) встановлює і підтримує міжнародні зв'язки з міжнародними організаціями, за погодженням з Міністром юстиції України укладає угоди з відповідними органами іноземних держав про співробітництво у сфері виконання кримінальних покарань, протидії злочинності та з інших питань, що належать до компетенції ДПтС України;

27) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління;

28) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. ДПтС України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДПтС України та на керівні посади в органах і установах, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу апарату ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління;

3) здійснює внутрішній фінансовий контроль за витрачанням та ефективним використанням державних коштів і майна;

4) виступає державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки, проектування і капітального будівництва об'єктів органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

5) здійснює заходи щодо централізованої закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

6) забезпечує моніторинг виробничо-господарської діяльності підприємств установ виконання покарань, аналізує результати такої діяльності, надає допомогу зазначеним підприємствам у встановленні господарських зв'язків, бере участь у формуванні та розміщенні державного замовлення;

7) організовує проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських і проектно-технологічних робіт, координує роботу підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, пов'язану із сертифікацією, стандартизацією, метрологією, винахідництвом і раціоналізацією;

8) забезпечує в межах своїх повноважень вирішення питань цивільного захисту, стабільну роботу органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства;

9) забезпечує у межах своїх повноважень мобілізаційну підготовку та мобілізаційну готовність органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

10) визначає потребу органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, у матеріально-технічних ресурсах, енергоносіях, продуктах харчування, капітальних вкладеннях для будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення і капітального ремонту, виконання проектно-вишукувальних робіт і робіт з типового проектування об`єктів зазначених органів і установ; організовує та забезпечує раціональне й ефективне використання усіх видів енергетичних ресурсів та води, впровадження енергозберігаючих заходів в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України;

11) здійснює нагляд за технічним станом будівель, споруд та об'єктів інженерної інфраструктури й автотранспортних засобів, органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

12) забезпечує виконання завдань з пожежної безпеки щодо захисту життя і здоров’я громадян, державної власності від пожеж та підтримання належного рівня пожежної безпеки в апараті ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери її управління, проводить експертизу проектної та іншої документації відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки;

13) забезпечує установи виконання покарань та слідчі ізолятори інженерно-технічними засобами охорони і нагляду, спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв'язку і управління, зброєю, боєприпасами, бойовою та спеціальною технікою, протипожежними засобами, технікою та автомобілями, контролює їх розподіл, зберігання і використання;

14) організовує в межах повноважень роботу щодо комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що пов'язані з діяльністю ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління;

15) сприяє діяльності профспілкового руху, ветеранських та інших громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності ДПтС України та вимогам законодавства;

16) забезпечує висвітлення діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, зокрема через засновані нею в установленому порядку засоби масової інформації та власний веб-сайт, організовує проведення семінарів, конференцій з питань, що належать до її компетенції;

17) провадить у встановленому порядку редакційно-видавничу діяльність, зокрема видає газети, журнали, бюлетені, збірники нормативно-правових актів та інші матеріали з питань діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

18) взаємодіє з Антитерористичним центром при Службі безпеки України у питаннях боротьби з тероризмом та здійснює заходи щодо запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості на об’єктах органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

19) реалізує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження такої інформації в ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери її управління.

6. ДПтС України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, недержавних організацій;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, створювати комісії та робочі групи.

7. ДПтС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька областей) територіальні органи управління, а також через підпорядковані територіальним органам управління кримінально-виконавчу інспекцію, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, створені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

8. ДПтС України в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також іншими підприємствами, установами та організаціями.

9. ДПтС України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та доручень Міністра юстиції України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова ДПтС України.

ДПтС України у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні накази організаційно-розпорядчого характеру.

10. ДПтС України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції України, та звільняє з посади Президент України.

Голова ДПтС України:

1) очолює ДПтС України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє ДПтС України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України і Міністром юстиції України за виконання покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України завдань і функцій;

2) вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань і розроблені ДПтС України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань, що належать до сфери діяльності ДПтС України;

3) забезпечує виконання ДПтС України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України з питань, що належать до сфери діяльності ДПтС України, та доручень Міністра юстиції України;

4) вносить Міністру юстиції України пропозиції щодо утворення у межах граничної чисельності персоналу апарату ДПтС України та коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів управління ДПтС України, які є юридичними особами;

5) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України схвалені на засіданні колегії річний план роботи ДПтС України та заходи щодо реалізації основних напрямів її діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром юстиції України про виконання річного плану роботи ДПтС України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності та керівників структурних підрозділів апарату ДПтС України;

9) затверджує за погодженням з Міністром юстиції України структуру апарату ДПтС України;

10) забезпечує взаємодію ДПтС України із визначеним Міністром юстиції України структурним підрозділом Міністерства;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром юстиції України порядку обміну інформацією між Міністерством та ДПтС України і вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром юстиції України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату ДПтС України, призначає на посади та звільняє з посад персонал апарату ДПтС України;

13) призначає на посади за погодженням з Міністром юстиції України та головами відповідних місцевих державних адміністрацій (у разі утворення міжрегіональних органів – з головами всіх відповідних обласних державних адміністрацій), звільняє за погодженням з Міністром юстиції України з посад керівників територіальних органів управління ДПтС України, призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром юстиції України заступників керівників територіальних органів управління ДПтС України;

14) затверджує положення про структурні підрозділи апарату ДПтС України;

15) утворює підрозділи кримінально-виконавчої інспекції, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України;

16) представляє в установленому порядку за погодженням з Міністром юстиції України персонал органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, до відзначення державними нагородами;

17) установлює відповідно до законодавства заохочувальні відзнаки ДПтС України, затверджує положення про такі відзнаки та їх описи, нагороджує ними персонал органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, інших осіб;

18) присвоює відповідні ранги державним службовцям;

19) присвоює в установленому порядку спеціальні звання рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу особам, які проходять службу в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України, вносить за погодженням з Міністром юстиції України Президентові України подання про присвоєння вищих спеціальних звань;

20) визначає порядок і умови укладення контрактів про проходження служби в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України, призначення на посади за конкурсом;

21) запроваджує режим особливих умов, залучає у разі потреби додаткові сили і засоби органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України для припинення групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, інформує про такі заходи Міністра юстиції України;

22) вносить Міністрові юстиції України пропозиції щодо граничної чисельності персоналу апарату ДПтС України;

23) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;

24) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Голова ДПтС України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови ДПтС України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови ДПтС України, погоджених з Міністром юстиції України.

Першого заступника, заступника Голови ДПтС України звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДПтС України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності і проектів нормативно-правових актів, розгляду інших питань у ДПтС України може утворюватись колегія.

Персональний склад колегії затверджує Голова ДПтС України.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу ДПтС України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДПтС України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДПтС України.

13. Граничну чисельність персоналу апарату ДПтС України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату ДПтС України затверджує Голова ДПтС України за погодженням із Міністром юстиції України.

Штатний розпис, кошторис апарату ДПтС України затверджує Голова ДПтС України за погодженням із Міністерством фінансів України.

ДПтС України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби.

Глава Адміністрації Президента України С. ЛЬОВОЧКІН

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном