Міжнародний фонд "Відродження"

Управління департаменту знову програло у суді

Україна
ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2010 року 11 год. 56 хв. справа №2а-23677/09/0570
приміщення суду за адресою: 83052, м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17
Донецький окружний адміністративний суд у складі:
головуючого суді Козаченка А.В.
при секретарі Шалагіновій М.В.
за участю:
позивача Букалова О.П.
розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Букалова Олександра Павловича до начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії,
ВСТАНОВИВ:
Позивач, Букалов Олександр Павлович, звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що він як голова ради організації «Донецький Меморіал» звернувся з листом №86 від 18.07.2006р. до відповідача з проханням надати певну інформацію, але відповіді на вказаний лист він не отримав.
Оскільки відповідь не була отримана, позивач повторно, тільки як громадянин, звернувся до відповідача щодо надання інформації. Дане звернення було отримано відповідачем 18.09.2006р., але відповіді він так і не отримав.
Вважає, що такими діями відповідача порушено його право, передбачене ст.40 Конституції України.
На підставі викладеного просив визнати ненадання начальником Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області запитуваної інформації неправомірним та зобов'язати начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області надати запитувану інформації щодо діяльності установ виконання покарань Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області згідно інформаційного запиту від 18.07.2006р.
Позивач в судовому засіданні підтримав позовні вимоги, свою позицію мотивував аналогічно викладеній у позовній заяві, просив задовольнити позов в повному обсязі.
Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, своїх заперечень та заяв про відкладення розгляду справи до суду не надав.
За таких підстав, відповідно до ст.128 КАС України, суд визнав можливим розглянути справу за відсутності представника відповідача та на підставі доказів наявних у матеріалах справи.
Заслухавши пояснення позивача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.
Так, судом встановлено, що позивач звернувся до відповідача з листом №86 від 18.07.2006р. з проханням про надання інформації щодо діяльності установ виконання покарань Черкаської області, зазначене звернення отримане відповідачем, про що свідчать відомості у наданих запереченнях та копія самого звернення (а.с.23-26). Відповідачем до теперішнього часу відповідь позивачу не надана. Згідно ст.1 Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року, N393/96-ВР, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Також, ст.18 цього Закону встановлено, що громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; користуватися послугами адвоката або представника трудового колектив}, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
За приписами ст. 19 вищевказаного Закону, органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації. їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані у тому числі об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги.
Статтею 20 Закону передбачено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Розділом 2 Закону України «Про звернення громадян» передбачений порядок розгляду звернень громадян, яким у тому числі покладений обов'язок на суб'єкта, який розглядає звернення, об'єктивно і вчасно розглядати їх. перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
На час розгляду адміністративної справи відповідачем не надано доказів стосовно надання позивачу відповіді на його лист від 18.07.2006 року №86.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з пп. 1, 2 ч. З ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою повноваження надано.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС України, у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення, зобов'язання відповідача вчинити певні дії.
Згідно із ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. Згідно з ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Таким чином, виходячи з вищенаведених правових норм та досліджених обставин, суд вважає, що відповідачем не доведено суду правомірність своїх дій щодо не надання відповіді позивачу на його лист від 18.07.2006р. №86, у зв'язку з чим позовні вимоги позивача підлягають задоволенню.
Проте, враховуючи встановлену та зазначену раніше протиправність дій відповідача за цим адміністративним позовом, а також той факт, що при оскарженні дій начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області слід вважати поняття начальник не як конкретну особу, а посаду, користуючись правом, передбаченим ч.2 ст.11 Кодекс) адміністративного судочинства України, суд вважає необхідним вийти за межі позовних вимог та у якості способу поновлення порушеного права позивача обрати - визнання протиправною бездіяльність Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області щодо ненадання відповіді та зобов'язання Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області надати позивачеві відповідь за його зверненням від 18.07.2006р. №86.
За таких підстав суд задовольняє позовні вимоги позивача в повному обсязі.
Витрати по сплаті судового збору за приписами статей 87, 94 Кодексу адміністративного судочинства України підлягають присудженню позивачеві з Державного бюджет) України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2-15, 17-18, 33-35, 41-42, 47-51, 56-59, 69-71. 79, 86. 87. 94. 99. 104-107. 110-111, 121, 122-143, 151-154, 158, 162, 163, 167, 185-186, 254 Кодекс) адміністративного судочинства України,
ПОСТАНОВИВ:
Адміністративний позов Букалова Олександра Павловича до Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області про визнання протиправною бездіяльність та зобов'язання вчинити певні дії, задовольнити в повному обсязі.
Визнати протиправною бездіяльність Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області стосовно ненадання Букалову Олександру Павловичу в порядку Закону України «Про звернення громадян» відповіді на його звернення від 18.07.2006р. №86.
Зобов'язати Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області на підставі та у порядку передбаченому Закону України «Про звернення громадян» надати Букалову Олександру Павловичу відповідь щодо діяльності установ виконання покарань Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області згідно інформаційного запиту від 18.07.2006р. №86.
Стягнути з Державного бюджету України на користь Букалова Олександра Павловича витрати по сплаті судового збору в сумі 3,40 грн.
Постанова в повному обсязі складена 12.04.2010 року.
Заява про апеляційне оскарження постанови суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі - з дня складення в повному обсязі - до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд.
Якщо постанову було проголошено у відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови.
Апеляційна скарга на постанову суду подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.
Суддя Козаченко А. В.До Будьонівського районного суду м. Донецька
83030, Донецьк, вул.. Гур’ївська, 9,
Букалова Олександра Павловича
на неправомірну відмову у наданні
інформації начальником Управління
Державного департаменту з питань
виконання покарань у Черкаській області
18015, Черкаси, вул. Гоголя, 337
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

Я як громадянин та як голова ради організації “Донецький Меморіал” звернувся листом № 86 від 18.07.2006 року з інформаційним запитом до начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області з проханням надати інформацію щодо діяльності установ виконання покарань Черкаської області. Інформаційний запит було надіслано листом року (копія додається) у відповідності до ст. 40 Конституції України та до ст.ст. 29, 32, 33 Закону України “Про інформацію”.
На свій запит відповіді протягом майже двох місяців я не отримав.
Оскільки мною відповіді не було отримано, я повторно – вже тільки як громадянин – звернувся до начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області з проханням надати інформацію щодо діяльності установ виконання покарань у Черкаській області. Отримання мого повторного запиту в управлінні Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області 18.09.2006 р. підтверджується Повідомленням про вручення поштового відправлення.
Пройшло ще два місяці, але відповіді від управлінні Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області я так і не отримав.
Таким чином моє конституційне право на отримання інформації, передбачене ст. 40 Конституції України, є порушеним.
Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 34, 55 Конституції України, ст.. 48 Закону України “Про інформацію”, ст.ст..6, 104, 162 п.2 Кодексу України про адміністративне судочинство, ст.. 302 ЦК України

ПРОШУ

1. Визнати ненадання начальником Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області мені запитуваної інформації неправомірним.
2. Зобов’язати начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області надати запитувану інформацію щодо діяльності установ виконання покарань управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Черкаській області згідно інформаційного запиту від 18.07.2006 р..

Додатки
1. Копія інформаційного запиту № 86 від 18 липня 2006 р. – 2 прим.
2. Копія повторного інформаційного запиту 14.09.2006 року – 2 прим..
3. Копія Повідомлення про вручення від 19 вересня 2006 – 2 прим.
4. Копія СКАРГИ.
5. Квитанція про сплату мита.
1 грудня 2006 року Олександр БУКАЛОВ

"ДОНЕЦКИЙ МЕМОРИАЛ"
№ 86 від 18 липня 2006 р.
Начальнику Управління Державного
департаменту України з питань виконання
покарань у Черкаській області
Шановний пане начальнику Управління!
Я як громадянин України та як керівник громадської правозахисної організації “Донецький Меморіал” звертаюсь до Вас з інформаційним запитом і, ґрунтуючись на вимогах ст.ст.34, 40 Конституції України та ст.ст. 29,32,33 Закону України “Про інформацію”, прошу Вас надати наступну інформацію щодо діяльності установ виконання покарань Вашої області у 2005 році та окремо у першому півріччі 2006 року, а саме:
1. Чисельність осіб, які утримувалися в місцях позбавлення волі у Вашій області станом на 01.01.2006 року та на 01.07.2006,
в тому числі окремо
- засуджених,
- в СІЗО,
- засуджених до довічного ув’язнення
- ВІЛ-інфікованих,
- хворих на туберкульоз.
2. Число осіб, які поступили до установ виконання покарань області протягом 2005 року та окремо у першому півріччі 2006 року:

3. Число осіб, звільнених з місць позбавлення волі області у 2005 році та окремо у першому півріччі 2006 року:
- всього,
- в тому числі умовно-достроково
.
4. Число осіб, які перебували на обліку в Кримінально-виконавчій інспекції області станом на 01.01.2006 року та окремо станом на 01.07.2006 року,

5. Число осіб, які вмерли під час перебування в установах позбавлення волі Вашої області у 2006 році та окремо у першому півріччі 2006 року,
- в тому числі випадків суїциду.

7. Кількість скарг засуджених (просимо зауважити – не звернень, а саме скарг, і не всіх громадян, а тільки ув’язнених – засуджених та мешканців СІЗО), доправлених до Управління Департаменту у Вашій області протягом 2005 року та окремо у першому півріччі 2006 року, всього,
а також кількість задоволених скарг або таких, що визнані обґрунтованими.
8. Загальна площа, відведена для проживання засуджених, в установах Управління Департаменту у Вашій області, а також загальна площа у СІЗО Вашої області, відведена для проживання ув’язнених осіб, станом на 01.01.2006 року.

Звертаю Вашу увагу на обов’язковість надання запитуваної інформації відповідно до вимог законодавства про інформацію. Просимо також взяти до уваги, що відповідно до вимог ст. 33 Закону України „Про інформацію”, відповідь на інформаційний запит має бути надана у десятиденний термін. Прошу її направити за поштовою адресою нашої організації

а/с 4836, Донецьк 83092
Заздалегідь дякую Вам за увагу до цього запиту.
З повагою
Олександр БУКАЛОВ
голова ради “Донецького Меморіалу”
голова Пенітенціарного товариства України


Начальнику Управління Державного
департаменту України з питань виконання
покарань у Черкаській області
Букалова Олександра Павловича
Донецьк-92, вул.. 230-ї Стрілецької дивізії, 37-24

Шановний пане начальнику Управління!

Я як громадянин України звертаюсь до Вас з інформаційним запитом і, ґрунтуючись на вимогах ст.ст.34, 40 Конституції України та ст.ст. 29,32,33 Закону України “Про інформацію”, прошу Вас надати інформацію щодо діяльності установ виконання покарань Вашої області у 2005 році та окремо у першому півріччі 2006 року. Звертаю Вашу увагу на те, що подібний запит було Вам надіслано мною від громадської організації „Донецький Меморіал” листом № 86 від 18 липня 2006 р., проте будь-якої відповіді Ви не надали, що є порушенням вимог Конституції України та законодавства про інформацію. Прошу Вас повідомити дані, які відсутні на Інтернет-сайті Департаменту, а саме:

1. Чисельність осіб, які утримувалися в місцях позбавлення волі у Вашій області станом на 01.01.2006 року та на 01.07.2006,
в тому числі окремо
- ВІЛ-інфікованих,
- хворих на туберкульоз.
2. Число осіб, які поступили до установ виконання покарань області протягом 2005 року та окремо у першому півріччі 2006 року:
3. Число осіб, звільнених з місць позбавлення волі області у 2005 році та окремо у першому півріччі 2006 року:
- всього,
- в тому числі умовно-достроково
4. Число осіб, які вмерли під час перебування в установах позбавлення волі Вашої області у 2006 році та окремо у першому півріччі 2006 року,
- в тому числі випадків суїциду.
5. Кількість скарг засуджених (просимо зауважити – не звернень, а саме скарг, і не всіх громадян, а тільки ув’язнених – засуджених та мешканців СІЗО), доправлених до Управління Департаменту у Вашій області протягом 2005 року та окремо у першому півріччі 2006 року, всього,
а також кількість задоволених скарг або таких, що визнані обґрунтованими.
6. Загальна площа, відведена для проживання засуджених, в установах Управління Департаменту у Вашій області, а також загальна площа у СІЗО Вашої області, відведена для проживання ув’язнених осіб, станом на 01.01.2006 року.

Звертаю Вашу увагу на обов’язковість надання запитуваної інформації відповідно до вимог законодавства про інформацію. Прошу відповідь направити за поштовою адресою

а/с 4836, Донецьк 83092

Заздалегідь дякую Вам за увагу до цього запиту.

З повагою
Олександр БУКАЛОВ
14.09.2006 р.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном