Міжнародний фонд "Відродження"

Проект нового Положення про спостережні комісії

Олександр Букалов
Правозахисна організація „Донецький Меморіал” декілька років наполягає на необхідності оновлення Положення про спостережні комісії. Разом з Мін’юстом вона розробила проект оновленого Положення
Нарешті цю необхідність відчули і в КабМіні. Тому в Плані заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний трок, затвердженому розпорядженням КабМіну від 01.07.2009 року № 740-р, у п. 2 передбачена розробка оновленого варіанту Положення.
Варто підкреслити, що однією з головних проблем діяльності спостережних комісій є практична відсутність фінансового забезпечення їх діяльності. Тому часто можливості, які надає спостережним комісіям нормативна база у сфері надання допомоги особам, які звільнилися з місць позбавлення волі, неможливо зреалізувати за відсутності фінансових можливостей. Вкрай важливим та актуальним є закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, але без фінансового забезпечення його норми часто залишаються лише деклараціями.
Текст проекту оновленого Положення наведений нижчеПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережні комісії

1. Це Положення визначає завдання, функції, повноваження та процедуру утворення спостережних комісій, що утворюються виконавчими комітетами територіальних одиниць за місцем розташування органів і установ виконання покарань.

2. Спостережні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями спостережних комісій є:
1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав людини, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;
2) сприяння органам і установам виконання покарань у створенні належних умов для тримання засуджених, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;
3) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

4. Відповідно до покладених завдань спостережні комісії:
1) погоджують постанови і подання, які приймаються і вносяться установами виконання покарань, щодо:
зміни умов тримання засуджених у межах однієї кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі - виправна колонія) або у зв'язку з переведенням їх до виправної колонії іншого рівня безпеки, якщо постанова чи подання передбачають збільшення обсягу встановлених для засуджених правообмежень і більш суворі умови тримання;
скасування дозволу на проживання за межами виправної колонії, наданого засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку;
2) разом з органами і установами виконання покарань вносять до суду за місцем відбування покарання засудженими подання щодо:
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким;
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
3) сприяють адміністрації установ виконання покарань у залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених.
4) здійснюють заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання цим особам допомоги у соціальній адаптації;
5) виконують інші функції відповідно до законодавства.

5. Спостережні комісії, що утворюються обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, крім завдань та функцій, визначених у пунктах 3 і 4 цього Положення:
1) розробляють та здійснюють у межах області, мм. Києва та Севастополя заходи щодо громадського контролю за додержанням прав людини, основних свобод та законних інтересів засуджених та осіб звільнених від відбування покарання, сприяння органам і установам виконання покарань у наданні допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання;
2) організовують навчання членів районних спостережних комісій;
3) надають методичну допомогу районним спостережним комісіям, контролюють їх діяльність, узагальнюють та поширюють позитивний досвід їх роботи.
4) у випадках тимчасової відсутності будь-якої місцевої спостережної комісії виконують її функції до обрання цієї спостережної комісії

6. Спостережні комісії мають право:
1) доручати членам комісії:
відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;
брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
2) подавати клопотання про помилування засуджених та висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджений через орган або установу виконання покарань;
3) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на спостережні комісії завдань;
4) проводити особистий прийом засуджених, розглядати їх звернення та приймати за ними рішення;
5) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції спостережних комісій, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;
6) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:
удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, основних свобод та законних інтересів засуджених;
організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації, включаючи сприяння визначенню приміщень або адрес (можливо, без права проживання в них) для забезпечення тимчасової реєстрації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань;
для здійснення членами спостережної комісії своїх повноважень їм надаються постійні перепустки для відвідування установ виконання покарань;
під час здійснення своїх повноважень спостережні комісії не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

7. До складу спостережних комісій входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни.
Представники громадських організацій та громадськості становлять не менш, як половину складу комісії.

8. Членами спостережних комісій не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, а також особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.

9. Голова і секретар спостережної комісії призначаються органом, який її утворив.

10. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Орган, який створює спостережну комісію, повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього. Формування складу спостережної комісії відбувається гласно.
Підприємства, установи та організації, включаючи громадські організації, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до цього органу відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, або рішення керівного органу організації.
Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.
Орган, який створює спостережну комісію, може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ, організацій або окремим громадянам.
Повноваження спостережної комісії припиняються достроково органом, який утворив комісію у випадках, якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечать чинному законодавству та призвели до порушення прав і законних інтересів засуджених або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

11. Рішення про новий склад спостережної комісії має бути оприлюднене не пізніше тижня після його ухвалення. Підприємствам, установам, організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу спостережної комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення органу, який її утворює.

12. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Не допускається передача своїх повноважень членами комісії іншим особам.
Для спостережних комісій адміністративних одиниць, на території яких діють установи виконання покарань, передбачається виділення коштів для оплати праці секретаря спостережної комісії за рахунок місцевого бюджету.

13. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:
1) за його заявою;
2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;
3) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) у разі відсутності без поважних причин на чотирьох поспіль засіданнях спостережної комісії.

14. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Засідання спостережної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

15. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.

16. Під час розгляду на засіданнях спостережної комісії матеріалів стосовно засуджених присутність представника відповідного органу або установи виконання покарань є обов'язковою.

17. Голова спостережної комісії:
1) організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає їм доручення, контролює та перевіряє їх виконання;
2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;
3) бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;
4) представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;
5) забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше одного разу на квартал та подає щорічно до 1 квітня відповідний звіт органу, який її утворив.

18. Спостережна комісія з питань, що належать до її компетенції, приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.
Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними державними структурами, органами місцевого самоврядування, організаціями та підприємствами не залежно від форми власності в місячний строк.
За результатами розгляду постанови спостережної комісії державні структури, органи місцевого самоврядування, організації та підприємств не залежно від форми власності зобов’язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи. вжиті на її виконання, або надати аргументи, які роз’яснюють причини її невиконання.
Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на орган, який її утворив.

20. Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном