Міжнародний фонд "Відродження"

Сокирянська виправна колонія (№67)

60200 м. Сокіряни Чернівецької області, пров. Ватутіна, 8
начальник виправної колонії Ліпінський Віктор Станіславович
тел. 037) 392-11-76

Сокирянська виправна колонія Державного департаменту України з питань виконання покарань бере свій початок з часів, коли до Сокирян у 1955 році була завезена перша каменерізальна машина і ди­зельна електростанція "Бікау-Фольф" німецького виробництва. Після цього почалися роботи по видобутку каменя у створеній шахті. Нове виробництво позитивно вплинуло на соціальний розвиток міста, йог: жителі отримали додаткові робочі місця, збільшився їх матеріальний прибуток, поповнився бюджет надходжень до казни міста. Це пози­тивно вплинуло на реорганізацію Сокирянського цеху Мамализькогс гіпсового заводу і як результат у квітні 1956 року він отримує нову назву Сокирянський завод будівельних матеріалів.

Проіснував він у цьому статусі п'ять років, і за рішенням керівниц­тва Радянського уряду в 1961 році на базі Сокирянського заводу буді­вельних матеріалів створюють виправно-трудову колонію загального режиму, яку в подальшому реорганізують в колонію посиленого ре­жиму утримання засуджених. А з 2003 року у відповідності до ст. 18 Кримінально-виконавчого кодексу України дана установа була реор­ганізована у колонію середнього рівня безпеки.

За короткий час у колонії для проживання засуджених було побу­довано 8 гуртожитків, із них: 5 триповерхові, 1 двоповерховий, 2 одно­поверхові, загальна площа гуртожитків складає 7980.4м2. Усі засуджені проживають по відділенням. Кожне із них займає, як правило, один поверх. Відділення забезпечені належним майном та інвентарем згід­но з наказами Державного департаменту України з питань виконання покарань. Так, у кожному відділенні є: кімната для проведення куль­турно-масової та соціально-виховної роботи, кабінет начальника со­ціально-психологічного відділення, кімнати для зберігання продуктів харчування і особистих речей, для гігієни, туалет.

Сьогодні в установі створені, відповідно до міжнародних стандар­тів поводження із засудженими та чинного законодавства України, дільниці карантину, діагностики і розподілу; дільниці ресоціалізації, посиленого контролю; сектор максимального рівня безпеки; дільниця соціальної реабілітації..

Для забезпечення конституційного права осіб, засуджених до поз­бавлення волі, на здобуття базової та повної загальної середньої осві­ти, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року № 964, при Сокирянській виправній колонії продовжує свою ро­боту вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів.

З метою належного функціонування даного навчального закладу в колонії створені сучасні умови оптимізації проведення навчального процесу, зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. Школа укомплектована технічними засобами, створено комп'ютерний клас. В ній працюють досвідчені педагоги.

Важливою складовою виправлення і ресоціалізації засуджених у Сокирянській виправній колонії належним чином забезпечені умови для відправлення їх релігійних потреб. З 1992 року в колонії прово­дять божественні служіння євангельські християни-баптисти, а також віруючі Української православної церкви (Московського патріархату), з якими склалися найтісніші зв'язки. За їх сприяння систематично на­дається допомога продуктами харчування, медикаментами, речами. В установі завершуються роботи по будівництву православного храму, проводиться будівництво молитовного будинку

З метою проведення спортивних заходів в колонії та зайнятості за­суджених у вільний від роботи час на кожній локальній дільниці об­ладнано спортивні майданчики. Проведення щорічних спартакіад се­ред засуджених колонії є позитивним результатом їх виправлення і ресоціалізації.

Важливою складовою для колонії та потреб засуджених є робота клубу, в якому регулярно проводяться культурно-масові, релігійні за­ходи, збори та зустрічі з творчою інтелігенцією району. Також підво­дяться підсумки виробничої діяльності та стану дисципліни серед осіб, позбавлених волі.

Силами засуджених ставляться концерти художньої самодіяль­ності, постійно працює вокально-інструментальний ансамбль, у вихід­ні та святкові дні демонструються художні відеофільми.

Однією із проблем діяльності кримінально-виконавчої служби Ук­раїни є створення робочих міст в установах виконання покарань і зай­нятість засуджених працею. Сокирянська виправна колонія в цьому контексті має позитивний досвід, засудженим сьогодні надані всі мож­ливості отримати робочі професії з подальшим забезпеченням влас­ного виробництва відповідними фахівцями. У створеному керівниц­твом колонії професійно-технічному навчальному центрі засуджені навчаються таким професіям, як: токар, верстатник деревообробних верстатів, машиніст крану, машиніст каменерізної машини, оператор котельні, газоелектрозварник, взуттьовик, маляр, кухар. По даним спеціальностям є ліцензія Міністерства освіти і науки України, що дає право видавати особам, які пройшли курси навчання, свідоцтво державного зразка про набуття професії. Групи по підготовці фахівців відповідного напрямку формуються в кількості 20 чоловік по кожній спеціальності. Термін навчання від 3-х місяців до 8-ми місяців, в за­лежності від професії та відповідно до тематичних планів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Теоретичні заняття професійно-технічної підготовки проводяться в класах навчального центру, практичні - в спеціально відведених міс­цях на виробничих дільницях підприємства установи.

Вагомі здобутки і позитивні результати роботи із засудженими до­сягнуті завдяки злагодженому, працездатному колективу колонії.

На даний час Сокирянську виправну колонію очолює О. Д. Ліпінський