Міжнародний фонд "Відродження"

Луганський виправний центр (№134)

94100 м. Брянка Луганської області, вул. Желєзняка, 6
начальник ВЦ Расінчук Микола Леонідович
(064) 435-11-22

Відповідно до ст.11 КВК України, з метою забезпечення відбування покарання особами, засудженими до обмеження волі, та з урахуванням пропозицій керівництва управління ДДУПВП у Луганській області утворено з 30 червня 2005 року на базі військового містечка Брянківської виправної колонії УДДУПВП у Луганській області(№11) м. Брянка кримінально-виконавчу установу відкритого типу (виправний центр) для тримання засуджених, яким судом призначено покарання у виді обмеження волі.( Наказ ДДУПВП №108 від 25.06.2005 року «Про створення кримінально-виконавчої установи відкритого типу»)

Присвоєно новоствореному виправному центру найменування «Луганський виправний центр УДДУПВП у Луганській області (№134)» та встановлено його планове наповнення 110 осіб.

Головні завдання виправного центру:

1. Реалізація єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань у виді обмеження волі на певний строк

2. Організація тримання засуджених, забезпечення вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення і виховання засуджених

3. Забезпечення додержання вимог законодавства, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до обмеження волі та щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, вчинених в установі, проведення дізнання у справах про ці злочини, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

4. Організація господарської діяльності з наданням засудженим роботи на контрагентських об’єктах, сприяння їх професійної підготовки та загальноосвітньому навчанню.

5. Здійснення роботи з кадрами, направлення їх для навчання та підвищення професійної підготовки до учбових закладів ДДУПВП

6. Зміцнення законності у діяльності установи

Головні функції виправного центру:

1.  Реалізація цільових програм розвитку кримінально – виконавчої системи.

2.  Реалізація основних напрямків діяльності органів виконання покарань щодо захисту прав і свобод людини в умовах відбування кримінального покарання, забезпечення правопорядку та безпеки на території установи, реалізація комплексної державної програми боротьби із злочинністю.

3.  Забезпечення виконання актів законодавства з питань, що належать до компетенції установи, вироків постанов та ухвал судів; забезпечення тримання засуджених до обмеження волі.

4.  Аналіз результатів діяльності структурних підрозділів, розробка оперативних прогнозів криміногенної обстановки і на їх основі внесення у встановленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування установи, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення боротьби із злочинністю; інформування населення з цих питань через засоби масової інформації.

5.  Здійснення нагляду і заходів попередження порушень порядку відбування покарання.

6.  Контроль за дотриманням режимних вимог на об’єктах та територіях, що до них прилягають.

7.  Організація оперативно – розшукової діяльності, налагодження взаємодії з відповідними підрозділами державних органів, які проводять таку діяльність, використання банків даних, оперативно – довідкової, розшукової, статистичної та іншої інформації.

8.  Організація та провадження виконання актів амністії та помилування.

9.  Забезпечення проведення соціально – виховної та психологічної роботи з особами, які відбувають кримінальне покарання в установі; залучення до проведення цієї роботи у випадках передбачених законодавством представників творчих спілок, громадських організацій та релігійних конфесій, зареєстрованих у встановленому порядку, трудових колективів.

10.Вирішення за участю міських та районних органів внутрішніх справ і центрів зайнятості населення питання щодо надання допомоги в трудовому та побутовому влаштуванні особам, звільненим з місць відбування покарання.

11.Забезпечення у межах своєї компетенції державної політики щодо охорони державної таємниці, здійснення контролю за її зберіганням співробітниками колонії.

12.Забезпечення роботою осіб, засуджених до обмеження волі на підсобному господарстві, складах установи та контрагентських об’єктах.

13.Забезпечення заходів пов’язаних з охороною праці. Дотриманням техніки безпеки на робочих місцях. Профілактики травматизму та професійних захворювань.

14.Забезпечення здійснення заходів щодо виконання завдань з цивільної оборони і пожежної безпеки, стабільної роботи в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях у мирний час, дотримання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану у разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, проведення карантинних заходів під час епідемій.

15.Подання пропозицій щодо забезпечення установи інженерно-технічними засобами нагляду, спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв’язку і управління, спеціальною технікою, забезпечення їх зберігання та використання тільки за призначенням.

16.Забезпечення належної санітарно-епідеміологічної обстановки, додержання вимог з охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

17.Здійснення роботи з добору та розстановки кадрів, проведення роботи щодо підвищення їх кваліфікації.

18.Забезпечення у відповідності з чинним законодавством правового та соціального захисту співробітників, вільнонайманих працівників та членів їх сімей.

19.Забезпечення роботи власної системи внутрішньої безпеки.

20.Організація комунально-побутового забезпечення засуджених.

21.Суворе дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку, удосконалення системи бухгалтерського обліку в установі, здійснення у встановленому порядку статистичного та бухгалтерського обліку.

22.ЛВЦ-134 здійснює права власника, володіє, використовує та розпоряджається майном, устаткуванням та обладнанням, на свій розсуд здійснює відносно нього діяння у межах та випадках передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами ДДУПВП.

23. ЛВЦ-134 має право продавати, робити обмін,  передавати в аренду, давати безкоштовно у тимчасове використання іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам будівлі,  споруди, обладнання, транспортні засоби і таке інше, яке належить їй  або списувати його з балансу, якщо ці діяння не суперечать чинному законодавству та нормативно-правовим актам ДДУПВП.

 

КЕРІВНИКИ ТА ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ЗРОБИЛИ ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК СЛУЖБИ

Начальником Луганського виправного центру №134 з початку його утворення та по теперішній час є підполковник внутрішньої служби Расінчук Микола Леонідович.

Заступник начальника установи з НБ та ОР майор внутрішньої служби Арич Віталій Володимирович.

На протязі двох років створено колектив, який здатен вирішувати проблеми як із працевлаштуванням засуджених до обмеження волі так і зі створенням для них достойних комунально-побутових умов.

 

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ТА БЕЗПЕКИ

Задачі відділу:

Забезпечення нагляду та постійного контролю за поведінкою засуджених в місцях їх проживання та на контрагентських об’єктах установи, попередження та припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення безпеки персоналу установи.

ОПЕРАТИВНА ГРУПА

Задачі групи:

Пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою забезпечення безпеки засуджених та персоналу установи, виявлення, попередження і розкриття злочинів вчинених в установі, а також порушень встановленого порядку відбування покарань.

ГРУПА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Задачі групи:

Контроль за виконанням судових рішень, обліково – реєстраційна робота з особовими справами засуджених, підготовка матеріалів про помилування, переведення засуджених, а також контроль за законністю пільг та звільненням засуджених.

ГРУПА СОЦІАЛЬНО – ВИХОВНОЇ  ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

Задачі групи:

Створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів засудженими. Спрямування роботи на формування та закріплення у засуджених прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівня, стимулювання право слухняної поведінки.

ГРУПА ІНТЕНДАНТСЬКОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Задачі групи:

Створення необхідних житлово – побутових умов, що відповідають правилам санітарії та гігієни, забезпечення засуджених постільною білизною, організація гігієнічних заходів для засуджених.

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ

З початку існування виправного центру і по теперішній час  головним завданням є працевлаштування засуджених. Перші договори на використання праці засуджених(перші)

№1  27.09.05р.  ЧП «Воробйова О.С.»

№2  03.10.05  ЗАТ «Стахановський машинобудівний завод»

№3  03.10.05  ТОВ «Лукра»

№4  03.10.05  КП «ЖЕО» м.Брянка

 

Сучасні:

№466 10.05.06  ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод»

№02/01  02.01.07  ВАТ «Сталь»

№02/01-4  02.01.07 ТОВ «Лукра»

№02/01.1  02.01.07  ЧП «Капрі»

№01/03.1  01.03.07  ЧП «Припотень»

№03/05  03.05.07  ЧП «Толмачов»