Міжнародний фонд "Відродження"

ПОЛОЖЕННЯ про піклувальні ради при спеціальних виховних установах

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2004 р. N 429

 

ПОЛОЖЕННЯ
про піклувальні ради при спеціальних виховних установах

 

  1. Це Положення визначає завдання,  функції  та  повноваження піклувальних  рад  при  спеціальних  виховних  установах  (далі  - піклувальні ради).

  2. Піклувальні ради у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями піклувальних рад є:

  1) надання допомоги спеціальним виховним установам (далі - виховні  колонії) з питань соціального захисту засуджених неповнолітніх осіб (далі - засуджені);

  2) сприяння громадським організаціям, органам  виконавчої влади,  органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і  організаціям  незалежно від форми власності у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням становища засуджених, дотриманням їх прав і законних інтересів;

  3) здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу у виховних колоніях, зміцнення їх матеріально-технічної бази, вирішення питань трудового і побутового влаштування неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання.

  4. Відповідно до покладених завдань піклувальні ради:

  1) забезпечують розроблення та здійснення у виховних колоніях заходів, спрямованих на поліпшення становища засуджених, формування здорового способу життя;

  2) подають  пропозиції  до  проектів  регіональних (місцевих) програм підтримки діяльності виховних колоній;

  3) взаємодіють з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями  незалежно від форми власності з питань сприяння діяльності виховних колоній;

   4) надають  допомогу  адміністрації  виховних  колоній  у проведенні соціально-виховної роботи із  засудженими,  організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

  5) вживають заходів щодо розширення зв'язків виховних колоній з підприємствами,  установами і організаціями незалежно від форми власності з питань зміцнення  матеріально-технічної бази цих колоній та залучення засуджених до суспільно корисної праці;

  6) сприяють поліпшенню матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, здійсненню оздоровчо-профілактичних заходів;

  7) організовують шефство членів піклувальних рад, представників громадських організацій і трудових колективів над засудженими, які є сиротами або залишилися  без  батьківського піклування, вирішують питання про подання їм матеріальної допомоги;

  8) здійснюють разом з  громадськими  організаціями,  органами виконавчої  влади,  органами  місцевого  самоврядування, підприємствами,  установами і організаціями  незалежно  від  форми власності  заходи  соціального  патронажу  стосовно  неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання;

  9) виконують інші функції відповідно до законодавства.

  5. Піклувальні ради мають право:

  1) доручати  членам  піклувальної  ради  відвідувати  виховні колонії, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення  засуджених,  умови  їх  праці  та  навчання,  стан організації соціально-виховної роботи;

  2) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади,  органів  місцевого  самоврядування,  органів  і  установ виконання покарань,  підприємств,  установ і організацій незалежно від  форми  власності  інформацію  і  документи,  необхідні  для виконання покладених на піклувальні ради завдань;

  3) запрошувати  на  свої  засідання  представників  виховних колоній, територіальних органів управління Державного департаменту з  питань  виконання покарань,  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  заінтересованих підприємств,  установ і організацій незалежно від форми власності;

  4) проводити  особистий  прийом  засуджених,  розглядати  їх звернення та приймати за ними рішення;

  5) вносити на розгляд органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, адміністрації виховних колоній та керівництва територіальних органів управління Державного департаменту з питань виконання покарань пропозиції щодо:

  удосконалення діяльності виховних колоній з питань поліпшення становища засуджених, дотримання їх прав і законних інтересів;

  організації трудового і побутового влаштування  неповнолітніх осіб,  звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

  забезпечення правового  і  соціального  захисту  персоналу виховних колоній.

  Під час  здійснення  своїх  повноважень  піклувальні  ради не вправі  втручатися  в  оперативно-службову  діяльність  виховних колоній.

  6. До  складу  піклувальних  рад  входять  представники громадських  організацій,  органів  виконавчої  влади,  органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій незалежно від форми власності та громадяни.

  7. Членами піклувальних рад не можуть бути особи,  які  мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.

  8. Голова піклувальної ради,  його заступник та секретар ради обираються на її засіданні.  Персональний склад ради  оголошується наказом начальника виховної колонії.

  9. Голова  піклувальної  ради,  його  заступник,  секретар та члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

  10. Повноваження  члена  піклувальної  ради  припиняються достроково:

  1) за його заявою;

  2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу ради;

  3) у  зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

  11. Організаційною  формою  роботи  піклувальної  ради  є засідання,  які проводяться в міру потреби,  але не рідше ніж один раз на три місяці.

  Засідання піклувальної ради вважається правоможним,  якщо  на ньому присутні не менш як половина її складу.

  12. На  засідання  піклувальної  ради  можуть  бути запрошені представники громадських організацій,  органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.

  У засіданнях піклувальної ради бере участь начальник виховної колонії або його заступник.

  13. Голова піклувальної ради:

  1) організовує роботу піклувальної ради, розподіляє обов'язки між її членами та перевіряє їх виконання;

  2) забезпечує підготовку та погоджує з  начальником  виховної колонії план роботи ради на півріччя (рік),  визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

  3) бере  участь  у  засіданнях  педагогічної  ради  виховної колонії;

  4) представляє раду з питань,  що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади,  органах місцевого самоврядування,  на підприємствах,  в установах і  організаціях  незалежно  від  форми власності;

  5) щороку  інформує  громадськість  через  засоби  масової інформації про результати діяльності ради.

  14. Піклувальна рада з питань, що належать до її компетенції, приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на  засіданні  членів  ради.  У  разі  рівного  розподілу  голосів вирішальним є голос голови ради.

  15. Піклувальна рада має печатку та бланк із своїм найменуванням.