Міжнародний фонд "Відродження"

«Про затвердження Положення про управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань». Наказ Департаменту № 68

«Про затвердження Положення про управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань»

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30.03.2007 № 68

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 1998 року №827/98 (зі змінами), з метою вдосконалення організаційно-методичного забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту від 18.11.2003 № 219 «Про затвердження Положення про управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Департаменту Калашник Н.Г.

Голова  В.В. Кощинець

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту України
з питань виконання покарань
30.03.2007 № 68

ПОЛОЖЕННЯ
про управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі – Управління) є структурним підрозділом центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі – Департамент).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Департаменту, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління організовується і здійснюється на основі поєднання колегіальності в обговорюванні та єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності, чіткого розмежування функціональних обов’язків персоналу та встановлення особистої відповідальності за доручену ділянку роботи.

1.4. Управління очолює начальник, який підпорядковується Голові Департаменту, а в оперативному відношенні – заступнику Голови Департаменту, який курирує діяльність Управління згідно із затвердженими Головою Департаменту функціональними повноваженнями.

1.5. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з посади Головою Департаменту у встановленому законодавством порядку. Персонал Управління, начальник відділу кримінально-виконавчої інспекції у місті Севастополі призначаються та звільняються з посади Головою Департаменту за поданням начальника Управління.

1.6. Організаційно-штатна структура Управління затверджується Головою Департаменту. Структура і штати підрозділів кримінально-виконавчої інспекції затверджуються Головою Департаменту у встановленому порядку.

1.7. Управління здійснює керівництво підрозділами кримінально-виконавчої інспекції через заступників начальників територіальних органів управління Департаменту з соціально-виховної, психологічної роботи та діяльності кримінально-виконавчої інспекції, начальників відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції територіальних органів управління Департаменту, а також безпосередньо.

1.8. Управління розробляє відомчі нормативно-правові акти щодо організації виконання судових рішень стосовно осіб, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

1.9. Для виконання покладених завдань Управління в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту, державними та недержавними організаціями, науковими і навчальними закладами.

1.10. Планування роботи Управління здійснюється на півріччя.

1.11. До складу Управління входять:

відділ моніторингу діяльності кримінально-виконавчої інспекції;

відділ організації виконання судових рішень та зонального контролю.

 

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УПРАВЛІННЯ Є:

2.1. Забезпечення виконання кримінальних покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт.

2.2. Організація контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

2.3. Забезпечення направлення засуджених до обмеження волі, які на час винесення вироку не перебували під вартою, до кримінально-виконавчих установ відкритого типу.

2.4. Організація взаємодії з державними та правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами, громадськими організаціями з питань забезпечення виконання судових рішень стосовно осіб, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, проведення з ними виховної та індивідуально-профілактичної роботи.

2.5. Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

2.6. Організація та здійснення перевірок службової діяльності підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, надання їм практичної та методичної допомоги.

 

3. УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:

3.1. Бере участь у формуванні єдиної державної політики у сфері виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

3.2. Здійснює керівництво, організаційне та методичне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

3.3. Розробляє відомчі нормативно-правові акти, які регламентують діяльність кримінально-виконавчої інспекції.

3.4. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, впроваджує у практичну діяльність досягнення науки у цій сфері.

3.5. Спільно з управлінням кадрів Департаменту організовує роботу з навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу кримінально-виконавчої інспекції.

3.6. Забезпечує додержання вимог законодавства в діяльності персоналу кримінально-виконавчої інспекції.

 

4. ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:

4.1. Забезпечує контроль за якісним і своєчасним виконанням у підпорядкованих підрозділах законодавчих актів, рішень вищих органів державної влади та управління з питань діяльності кримінально-виконавчої інспекції, відомчих нормативних актів, рішень колегії Департаменту.

4.2. Бере участь у розробці та реалізації концепції розвитку кримінально-виконавчої інспекції.

4.3. Розробляє проекти законів та відомчі нормативно-правові акти, що регламентують діяльність кримінально-виконавчої інспекції.

4.4. Аналізує результати діяльності кримінально-виконавчої інспекції, готує аналітично-довідкові документи, огляди, подає до Державного комітету статистики України звітність за встановленою формою.

4.5. Узагальнює та аналізує практику застосування судами покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

4.6. Організовує взаємодію з державними та правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами, громадськими організаціями з питань забезпечення виконання судових рішень стосовно осіб, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, проведення з ними виховної та індивідуально-профілактичної роботи.

4.7. Контролює діяльність підрозділів кримінально-виконавчої інспекції щодо дотримання прав і свобод людини під час відбування засудженими кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

4.8. Готує пропозиції щодо удосконалення структури, форм і методів роботи кримінально-виконавчої інспекції, вивчає, узагальнює та впроваджує у її діяльність досягнення науки та передовий досвід зарубіжних країн. 

4.9. Розробляє рекомендації щодо організації виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, готує до видання відповідні методичні матеріали (бюлетені, збірники тощо).

4.10. Аналізує кількісний та якісний склад персоналу кримінально-виконавчої інспекції, стан додержання ним законності під час службової діяльності.

4.11. Розробляє типові функціональні обов’язки всіх передбачених типовими штатами посад персоналу органів кримінально-виконавчої інспекції.

4.12. Готує пропозиції щодо призначення персоналу на посади начальників відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції територіальних органів управління Департаменту. 

4.13. Організовує поширення серед персоналу кримінально-виконавчої інспекції юридичних, соціальних, педагогічних та психологічних знань, навчання формам і методам виховної та індивідуально-профілактичної роботи із засудженими.

4.14. Забезпечує проведення семінарів та нарад.

4.15. Бере участь у забезпеченні перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання персоналу кримінально-виконавчої інспекції.

4.16. Забезпечує реалізацію та супровід спільних або підтриманих Департаментом вітчизняних та міжнародних програм і проектів щодо вдосконалення практики виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

4.17. Організовує взаємодію з науковими та навчальними закладами з питань методичного забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції та підготовки персоналу.

4.18. Організовує взаємодію із засобами масової інформації та громадськими організаціями з питань, які відносяться до компетенції Управління.

4.19. Готує для розміщення на офіційному веб-сайті Департаменту інформацію про діяльність кримінально-виконавчої інспекції.

4.20. Здійснює розгляд звернень громадян, державних та громадських організацій з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.21. Бере участь в інспектуванні та здійснює перевірки діяльності підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, надає їм практичну та методичну допомогу.

4.22. Взаємодіє зі структурними підрозділами Департаменту з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.23. Здійснює поточне, перспективне планування роботи управління, відділу та забезпечує контроль за виконанням запланованих заходів.

 

5. ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА ЗОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:

5.1. Організовує та координує діяльність підрозділів кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання кримінальних покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт.

5.2. Забезпечує здійснення контролю підрозділами кримінально-виконавчої інспекції за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

5.3. Координує роботу підрозділів кримінально-виконавчої інспекції щодо направлення засуджених до обмеження волі, які на час винесення вироку не перебували під вартою, до місця відбування покарання.

5.4. Здійснює контроль за виконанням підрозділами кримінально-виконавчої інспекції  актів  про амністію та  помилування.

5.5. Забезпечує взаємодію з державними органами та громадськими організаціями щодо організації виховної роботи, соціального супроводу неповнолітніх та молоді, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

5.6. Вивчає і аналізує криміногенний та соціально-демографічний склад осіб, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

5.7. Аналізує стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, вносить керівництву Департаменту пропозиції щодо його покращення.

5.8. Вивчає та узагальнює практику умовно-дострокового звільнення засуджених до виправних робіт.

5.9. Узагальнює практику застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, у порядку заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м’яким покаранням.

5.10. Узагальнює практику застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення.

5.11. Аналізує стан розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме.

5.12. Узагальнює та аналізує інформацію про стан рецидивної злочинності серед осіб, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції.

5.13. Здійснює розгляд звернень громадян, державних та громадських організацій з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.14. Бере участь в інспектуванні та здійснює перевірки діяльності підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, надає їм практичну та методичну допомогу.

5.15. Взаємодіє зі структурними підрозділами Департаменту з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.16. Здійснює поточне та перспективне планування роботи відділу.

 

6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ

6.1. Організовує роботу Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, вдосконалення форм і методів роботи, її ефективність.

6.2. Здійснює загальне керівництво кримінально-виконавчою інспекцією та несе відповідальність за результати її роботи.

6.3. Визначає функціональні обов’язки персоналу Управління.

6.4. Організовує добір, навчання персоналу Управління і керівного складу підпорядкованої служби на місцях.

6.5. Організовує методичну роботу та проведення занять з персоналом Управління щодо вивчення нормативної бази діяльності кримінально-виконавчої служби.

6.6. Проводить індивідуальну роботу з персоналом Управління щодо виховання у нього сумлінного ставлення до праці, ініціативності в роботі, дотримання службової дисципліни.

6.7. Спрямовує та контролює роботу заступників начальників територіальних органів управління Департаменту з соціально-виховної, психологічної роботи та діяльності кримінально-виконавчої інспекції, начальників відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції цих органів управління.

6.8. Організовує взаємодію з державними, громадськими організаціями, науковими та навчальними закладами з питань організації діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

6.9. Організовує вивчення та поширення позитивного досвіду і практики виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

6.10. Контролює якість розгляду звернень громадян у строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.11. Має право:

6.11.1. Уносити керівництву Департаменту пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення з посад, присвоєння спеціальних знань персоналу Управління, встановлення або зміни його посадових окладів та надбавок до них, премій, надання чергових відпусток тощо.

6.11.2. Уносити керівництву Департаменту пропозиції про заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на персонал Управління, заступників начальників територіальних органів управління Департаменту з соціально-виховної, психологічної роботи та діяльності кримінально-виконавчої інспекції, начальників відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції цих органів управління.

6.11.3. Здійснювати в установленому порядку за дорученням керівництва Департаменту перевірки діяльності підрозділів кримінально-виконавчої інспекції з питань, віднесених до компетенції Управління, доводити завдання персоналу Управління, який здійснює виїзди у службові відрядження.

6.11.4. За дорученням керівництва Департаменту представляти Департамент в інших органах державної влади, засобах масової інформації та інших організаціях з питань, що належать до компетенції Управління.

6.12. У разі відсутності начальника Управління його функціональні обов’язки виконує заступник начальника Управління – начальник відділу організації моніторингу діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

Начальник управління
кримінально - виконавчої інспекції
Департаменту полковник внутрішньої служби  Ю.В.Олійник