Міжнародний фонд "Відродження"

Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань

Наказ Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 26 лютого 2004 року N 153/32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2004 р. за N 313/8912

З метою забезпечення виконання вимог Указу Президента України від 18 лютого 2002 року N 143 «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» щодо відновлення системи професійно-технічної освіти засуджених та відповідно до статті 11 Закону України «Про професійно-технічну освіту»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про навчальний центр при установі виконання покарань (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, управлінню інженерного забезпечення Державного департаменту України з питань виконання покарань:

2.1. Подати Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

2.2. Довести Положення до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та органів і установ виконання покарань.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Десятова Т. М., заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Голікова Ю. І..

Міністр освіти і науки України   В. Г. Кремень 
Голова Державного департаменту України з питань
виконання покарань  В. А. Льовочкін

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України,
Державного департаменту України з питань виконання
покарань від 26 лютого 2004 р. N 153/32

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2004 р. за N 313/8912 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний центр при установі виконання покарань

 

1. Загальні положення

1.1. Навчальний центр при установі виконання покарань (далі - Центр) є державним професійно-технічним навчальним закладом першого або другого атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників з числа осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - засуджені).

1.2. Центр створюється, реорганізовується та ліквідовується спільним рішенням Міністерства освіти і науки України або іншого центрального органу виконавчої влади та Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - засновники).

1.3. Головним завданням Центру є забезпечення реалізації права засуджених на здобуття професії відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою поліпшення їх адаптації після звільнення з місць позбавлення волі та задоволення потреб установи виконання покарань (далі - установа) і ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Кримінально-виконавчим кодексом України, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року N 1240, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 18.05.98 N 181 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.98 за N 460/2900, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних державних адміністрацій надають Центру організаційну, консультативну, методичну допомогу та здійснюють контроль за його діяльністю щодо забезпечення організації навчального процесу відповідно до нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування установ.

1.6. Центр діє на підставі статуту, що розробляється Центром відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року N 1240, цього Положення та інших нормативно-правових актів і затверджується засновниками в установленому порядку. Центр може мати філії, відділення та інші підрозділи.

1.7. Центр розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг для здобуття професійно-технічної освіти, яка видається у порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 року N 1380.

1.8. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.9. Центр уважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру навчальних закладів України.

 

2. Організація навчально-виробничого процесу

2.1. Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.05.98 N 181 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.98 за N 460/2900, інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування Центру, вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 N 275 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2003 за N 1277/8598, а також робочих навчальних планів і програм, розроблених Центром на основі Типових навчальних планів і програм та затверджених у встановленому порядку.

2.2. Прийом засуджених до Центру здійснюється в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 28.05.98 N 191 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.06.98 за N 381/2821, і затвердженими відповідними регіональними органами управління освітою та територіальними органами управління Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Прийом засуджених до Центру здійснюється на підставі їх особистої заяви та з урахуванням медичних та вікових показань до обраної професії.

Засуджені, прийняті на навчання (далі - слухачі), зараховуються до Центру спільним наказом Центру та установи.

2.3. Навчальні групи з теоретичної підготовки комплектуються по 10 - 20 осіб. Виробниче навчання проводиться в групах з 5 - 10 осіб.

Форми організації виробничого навчання обираються Центром у залежності від особливості професії за умови повного виконання навчальних планів і програм.

Виробнича практика проводиться у майстернях або на підприємстві установи під керівництвом майстрів виробничого навчання.

2.4. Навчання в Центрі завершується кваліфікаційною атестацією. Кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюються відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 N 201/469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.99 за N 124/3417.

2.5. До державної кваліфікаційної атестації допускаються слухачі, які пройшли повний курс навчання і мають позитивні підсумкові оцінки з усіх навчальних предметів, виробничого навчання та практики.

2.6. На період проходження державної кваліфікаційної атестації слухачі звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством. Заробітна плата їм за цей період не нараховується, харчування надається безоплатно.

2.7. Слухачам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації відповідного розряду (категорії) встановленого зразка (далі - свідоцтво).

Забезпечення Центру бланками свідоцтв здійснюється у встановленому порядку.

2.8. В окремих випадках, зокрема пов’язаних із звільненням слухачів від відбування покарання, переведенням їх до інших установ, за погодженням з регіональним органом управління освітою та територіальним органом управління Державного департаменту України з питань виконання покарань Центру дозволяється достроково здійснювати випуск таких слухачів та видавати відповідне свідоцтво за результатами кваліфікаційної атестації.

2.9. Мова навчання в Центрі визначається відповідно до законодавства України про мови.

 

3. Права, обов’язки та відповідальність слухачів

3.1. Слухачі мають право на:

належні умови навчання за обраною професією;

навчання професії за індивідуальною програмою;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, що порушують права або принижують їх честь та гідність;

консультації, додаткові заняття та іншу необхідну педагогічну допомогу.

3.2. Слухачі зобов’язані:

неухильно додержуватись правил поведінки, які передбачені для засуджених кримінально-виконавчим законодавством України;

виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

відвідувати заняття, у тому числі й за індивідуальним графіком;

додержуватись вимог статуту і правил внутрішнього розпорядку Центру;

дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому процесі.

3.3. За невиконання обов’язків і систематичне порушення вимог статуту і правил внутрішнього розпорядку Центру, незадовільну успішність до слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з Центру.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Центру встановлюються його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

3.4. Збитки, навмисно заподіяні слухачами Центру та установі, відшкодовуються ними особисто відповідно до законодавства.

 

4. Педагогічні працівники Центру

4.1. Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Законами України «Про освіту» і «Про професійно-технічну освіту», Кримінально-виконавчим кодексом України, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року N 1240, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. Центр, за погодженням з начальником установи, може залучати до педагогічної роботи працівників установи, інших організацій та підприємств на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці в порядку, установленому законодавством.

4.3. Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою, що затверджується в установленому порядку.

4.4. Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню його кваліфікації проводиться атестація в порядку, установленому Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 N 310 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за N 176.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.

4.5. Працівники Центру в разі порушення ними встановлених законодавством вимог поводження із засудженими не допускаються на територію установи, про що адміністрація установи повідомляє керівництво Центру та відповідний орган управління освітою.

4.6. Педагогічні працівники Центру надають допомогу адміністрації установи у соціально-виховній роботі із засудженими та можуть входити, за їхньою згодою, до складу методично-виховної ради установи.

 

5. Управління Центром

5.1. Повноваження засновників Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року N 1240, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а також спільним рішенням засновників Центру щодо його створення.

5.2. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу наказом Міністерства освіти і науки України шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) за поданням обласного управління освіти і науки, що погоджене з територіальним органом управління Державного департаменту України з питань виконання покарань.

5.3. Окрім повноважень та обов’язків, визначених статтею 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та контрактом, директор Центру:

проводить спільно з адміністрацією установи необхідну роботу щодо забезпечення отримання засудженими робітничих професій;

організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес відповідно до робочих навчальних планів і програм Центру, розроблених на основі Типових навчальних планів і програм, з урахуванням вимог режиму виконання та відбування покарань засудженими;

розробляє штатний розпис та визначає чисельність працівників Центру, виходячи з кількості слухачів;

за погодженням з адміністрацією установи приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

спільно з адміністрацією установи створює необхідні умови для здійснення навчально-виробничого, навчально-виховного процесу, забезпечує Центр навчальними та наочними посібниками, технічними засобами навчання та підручниками;

забезпечує видачу документів про професійно-технічну освіту;

порушує клопотання перед адміністрацією установи щодо заохочення слухачів за сумлінну поведінку і ставлення до навчання;

забезпечує дотримання педагогічними працівниками встановлених законодавством вимог поводження із засудженими.

 

6. Адміністрація установи

6.1. Адміністрація установи:

здійснює облік засуджених, які не мають робітничої професії, та комплектування навчальних груп разом з Центром;

забезпечує умови для проведення навчального процесу, надає та утримує на належному рівні приміщення Центру, здійснює їх ремонт, забезпечує меблями та інвентарем, організовує надійне зберігання і правильне використання навчальних та наочних посібників, технічних засобів, підручників;

виділяє для Центру обслуговувальний персонал та утримує його за рахунок установи;

у разі дострокового звільнення або переведення слухачів до інших установ повідомляє про це керівництво Центру;

доводить до відома працівників Центру особливості встановленого для засуджених режиму відбування покарання та попереджує їх про відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог поводження з ними;

забезпечує безпеку працівників Центру під час їх перебування на території установи.

6.2. Представники адміністрації установи за погодженням з керівництвом Центру можуть бути присутніми на заняттях та інших заходах, що пов’язані з навчально-виробничим процесом, брати участь у роботі педагогічної ради Центру, зборах, нарадах та інших заходах, що організовуються і проводяться Центром.

 

7. Фінансування та матеріально-технічна база Центру

7.1. Центр здійснює фінансову діяльність відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про професійно-технічну освіту», а також інших нормативно-правових актів.

7.2. Фінансування професійно-технічної підготовки слухачів у Центрі, соціальний захист педагогічних працівників Центру здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів Державного бюджету України у такому порядку:

оплата праці педагогічних працівників Центру - Міністерством освіти і науки України;

створення та утримання матеріально-технічної бази Центру - Державним департаментом України з питань виконання покарань.

7.3. Додатковими джерелами фінансування Центру можуть бути також кошти благодійних організацій та фондів, у тому числі кошти іноземних юридичних та фізичних осіб.

 

Заступник директора департаменту професійно-технічної
Освіти Міністерства освіти і науки  України  В. В. Супрун

Начальник управління інженерного забезпечення
Державного департаменту України з питань виконання
покарань     Г. О. Сасін