Міжнародний фонд "Відродження"

Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 16 грудня 2003 р. N 261
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 р. за N 1271/8592

Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

Це Положення розроблене відповідно до норм Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України, положень Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Інструкція), визначає порядок утворення та діяльності комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Регіональна комісія), а також функції, завдання та права цієї Регіональної комісії.

1. Регіональна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями Державного департаменту України з питань виконань покарань, рішеннями, вказівками, роз’ясненнями та методичними рекомендаціями Апеляційної комісії Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Апеляційна комісія), а також положеннями Інструкції.

2. При вирішенні питань про визначення рівнів безпеки виправних колоній, в яких засуджені відбувають покарання, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі, зміну умов тримання засуджених шляхом переведення їх до виправних колоній інших рівнів безпеки Регіональна комісія у своїй діяльності керується вироком суду та іншими матеріалами, які характеризують засудженого.

Рішення Регіональної комісії про розподіл, направлення та переведення засуджених приймаються з урахуванням висновків її членів і оформлюються протоколом (додаток 1 до цього Положення), який затверджується головою Регіональної комісії.

Про прийняття Регіональною комісією рішення щодо визначення рівня безпеки виправної колонії засудженому оголошується під розпис на витязі з протоколу її засідання (додаток 2 до цього Положення).

3. Регіональна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює у межах своєї компетенції визначення рівня безпеки виправної колонії, переведення засуджених до позбавлення волі, направлення та розподіл осіб, засуджених до позбавлення волі, до установ виконання покарань у межах регіону або відповідно до вимог Інструкції запитує у Державному департаменті України з питань виконань покарань (далі - Департамент) наряди на направлення засуджених осіб до установ виконання покарань;

направляє відповідні матеріали на розгляд Апеляційної комісії;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд Апеляційної комісії;

забезпечує апробацію та впровадження інформаційних технологій у практику своєї діяльності та здійснює їх інтеграцію в інформаційну систему Департаменту;

організовує підготовку, підвищення кваліфікації та стажування членів Регіональної комісії;

уносить пропозиції до Департаменту щодо вдосконалення діяльності Регіональної комісії;

здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень та покладених на неї завдань.

4. Регіональна комісія має право:

залучати спеціалістів установ і органів кримінально-виконавчої системи та інших відомств за погодженням з їх керівниками для розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції;

проводити в установах і органах кримінально-виконавчої системи соціальні дослідження.

5. Управління Регіональною комісією

Регіональну комісію очолює голова (перший заступник начальника територіального органу управління Департаменту за посадою), який має двох заступників (заступника начальника територіального органу управління Департаменту з соціально-виховної та психологічної роботи та начальника слідчого ізолятора за посадою).

Заступники голови Регіональної комісії та її члени призначаються та звільняються наказами начальників територіальних органів управління Департаменту за поданням голів Регіональних комісій. До складу Регіональної комісії входять: начальники відділу, відділення (групи) по контролю за виконанням судових рішень, начальники медичної служби, начальники оперативного відділу (відділення) територіального органу управління Департаменту та слідчого ізолятора. До складу Регіональної комісії можуть включатись також інші фахівці.

6. Голова Регіональної комісії:

здійснює керівництво діяльністю Регіональної комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Регіональну комісію завдань щодо законності прийнятих рішень, визначає ступінь відповідальності членів Регіональної комісії;

затверджує структуру Регіональної комісії в межах чисельності її членів;

затверджує положення про Регіональну комісію та функціональні обов’язки її членів;

видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

діє від імені Регіональної комісії і представляє її у державних та громадських організаціях і установах.

7. Оскарження рішень, прийнятих Регіональною комісією

Рішення Регіональної комісії, яке оскаржується заявником, виноситься на повторний розгляд за вказівкою начальника територіального органу управління Департаменту.

Про кожний факт надходження до органів та установ кримінально-виконавчої системи вимог органів прокуратури та суду щодо перегляду або скасування рішень Регіональних комісій негайно інформувати Апеляційну комісію.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Регіональних комісій здійснює Департамент.

 Заступник начальника управління по контролю за виконанням судових рішень Державного департаменту України з питань виконання покарань 

Д. Г. Мироненко