Міжнародний фонд "Відродження"

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду виховної колонії

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
«Про затвердження Положення про педагогічну раду виховної колонії та Типового положення про батьківський комітет при виховній колонії»

від 28 січня 2004 року N 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2004 р. за N 143/8742

У зв’язку з прийняттям Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою вдосконалення діяльності виховних колоній НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про педагогічну раду виховної колонії (додається);

Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії (додається).

2. Начальникам територіальних органів управління Департаменту організувати вивчення цього наказу з особовим складом виховних колоній та забезпечити виконання його вимог.

3. Начальникам виховних колоній у десятиденний термін розробити та затвердити положення про батьківські комітети при виховних колоніях, склади педагогічних рад виховних колоній та батьківських комітетів при виховних колоніях.

4. Управлінню соціально-виховної та психологічної роботи Департаменту (Скоков С. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Департаменту генерал-майора внутрішньої служби Войцехівського М. І.

Голова генерал-полковник внутрішньої служби 
В. А. Льовочкін  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 28 січня 2004 р. N 20
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 лютого 2004 р. за N 143/8742

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду виховної колонії

1. Це Положення регулює порядок створення і діяльності педагогічної ради виховної колонії (далі - педагогічна рада).

2. Педагогічна рада є постійно діючим колегіальним органом виховної колонії, головним завданням якого є розгляд питань та надання пропозицій адміністрації виховної колонії щодо організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, удосконалення навчально-виховного процесу.

3. Персональний склад педагогічної ради затверджується наказом начальника виховної колонії терміном на один рік.

4. Педагогічна рада розглядає відповідні матеріали та вносить пропозиції начальнику виховної колонії з питань:

організації навчально-виховного процесу у виховній колонії;

узагальнення досвіду організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, підготовки відповідних рекомендацій;

підготовки та проведення культурно-масових заходів серед засуджених;

надання методичної та практичної допомоги старшим вихователям, вихователям та іншим працівникам соціально-психологічної служби;

організації підвищення психолого-педагогічної майстерності персоналу виховної колонії;

взаємодії з громадськими та державними організаціями у питаннях ресоціалізації засуджених;

переведення засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної колонії та залишення таких засуджених для подальшого відбування покарання у виховній колонії у порядку, установленому статтями 147, 148 Кримінально-виконавчого кодексу України;

застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким;

узяття на профілактичний облік злісних порушників установленого порядку відбування покарання та організації індивідуально-профілактичної роботи з ними;

зняття з профілактичного обліку засуджених, які були взяті на облік як злісні порушники встановленого порядку відбування покарання;

переведення засуджених до дільниці соціальної адаптації в порядку, установленому статтею 94 Кримінально-виконавчого кодексу України;

переведення до дільниці ресоціалізації осіб, які після переведення до дільниці соціальної адаптації припустилися порушення встановленого режиму тримання;

застосування до засуджених заходів заохочення або стягнення;

надання засудженим права відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі працівників колонії в порядку, установленому статтею 144 Кримінально-виконавчого кодексу України;

заохочення представників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, навчальних закладів, об’єднань громадян та окремих громадян, осіб з числа персоналу виховної колонії за активну участь у забезпеченні навчально-виховного процесу.

5. Педагогічну раду очолює її голова - заступник начальника виховної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи. З числа членів педагогічної ради шляхом голосування на її засіданні обирається заступник голови.

6. Голова педагогічної ради:

керує роботою педагогічної ради, розподіляє обов’язки між її членами та перевіряє їх виконання;

головує на засіданнях педагогічної ради, забезпечує її регулярне скликання, визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

готує для розгляду на засіданнях поточні та перспективні плани роботи педагогічної ради;

затверджує рішення педагогічної ради.

7. До складу педагогічної ради входять заступники начальника установи, начальники відділів, частин та служб, директор загальноосвітньої школи, директор професійно-технічного училища, старший інспектор відділу соціально-виховної та психологічної роботи (він же секретар педагогічної ради), старші вихователі, методист виховної колонії, психолог, завідувач клубу.

8. За попереднім погодженням з головою педагогічної ради в її засіданнях з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники підприємств, установ і організацій усіх форм власності, навчальних закладів, об’єднань громадян та окремі громадяни.

9. При потребі на засідання педагогічної ради запрошуються працівники виховної колонії, які не входять до складу педагогічної ради, але до компетенції яких належать питання, що розглядаються педагогічною радою.

10. Робота педагогічної ради планується поквартально.

11. Основною формою роботи педагогічної ради є її засідання.

12. Засідання педагогічної ради проводяться у разі необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

13. У разі відсутності голови педагогічної ради її засідання веде заступник голови.

14. Засідання педагогічної ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

15. Педагогічна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.

16. Рішення педагогічної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів педагогічної ради та заноситься до протоколу засідання, який підписують голова та секретар.

17. Рішення педагогічної ради, погоджені з начальником виховної колонії, є обов’язковими до виконання працівниками колонії.

Начальник управління соціально-виховної та психологічної роботи
полковник внутрішньої служби 

С. І. Скоков