Міжнародний фонд "Відродження"

ІНСТРУКЦІЯ про порядок подання до Секретаріату Президента Украї-ни матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань

«Про затвердження Інструкції про порядок подання до Секретаріату Президента України матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування» від 16 травня 2006 року N 93 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2006 р. за N 672/12546

Відповідно до Положення про здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 19 липня 2005 року N 1118, з метою вдосконалення порядку підготовки матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та приведення нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок подання до Секретаріату Президента України матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Департаменту та підрозділів кримінально-виконавчої інспекції організувати вивчення Інструкції з відповідними категоріями посадових осіб з прийняттям від них у місячний термін заліків та забезпечити неухильне виконання ними її вимог.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Департаменту від 12.06.2002 N 137/ДСК «Про затвердження Інструкції про порядок подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України з питань помилування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2002 за N 572/6860, та від 02.12.2003 N 229/ДСК «Про внесення доповнення до Інструкції про порядок подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України з питань помилування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.12.2003 за N 1202/8523.

4. Управлінню по контролю за виконанням судових рішень Департаменту (Двойнос О. Г.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Департаменту Лагоду А. С., начальників територіальних органів управління Департаменту та підрозділів кримінально-виконавчої інспекції.

Голова  В. В. Кощинець  

ПОГОДЖЕНО:

 Керівник Служби забезпечення іяльності Комісії при Президентові України у питаннях помилування Секретаріату Президента України 

В. М. Мойсеєнко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань
від 16 травня 2006 р. N 93
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 червня 2006 р. за N 672/12546

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок подання до Секретаріату Президента України матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до пункту 27 частини першої статті 106 Конституції України помилування здійснює Президент України.

1.2. Помилування здійснюється згідно з порядком, визначеним Положенням про здійснення помилування, затвердженим Указом Президента України від 19 липня 2005 року N 1118, зокрема:

1.2.1. Помилування засуджених здійснюється у виді:

заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк;

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання;

заміни покарання або невідбутої його частини більш м’яким покаранням.

1.2.2. Право клопотати про помилування має особа:

засуджена судом України, яка відбуває покарання або відбула основне покарання в Україні;

засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування;

засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування.

1.2.3. Клопотання про помилування може бути подано після набрання вироком законної сили.

У випадку розгляду кримінальної справи в касаційному порядку клопотання про помилування може бути подано після прийняття рішення Верховним Судом України.

Якщо особу засуджено до довічного позбавлення волі, клопотання про її помилування може бути подано після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.

1.2.4. Підготовку матеріалів до розгляду клопотань про помилування здійснює Служба забезпечення діяльності Комісії при Президентові України у питаннях помилування Секретаріату Президента України (далі - Служба).

Служба має право витребувати від установ та органів, які виконують покарання, матеріали, необхідні для розгляду клопотань про помилування, їхню думку про доцільність застосування помилування, а також доручати їм перевірку окремих питань.

У випадках, коли засуджений не перебуває під вартою, виконання вироку щодо нього може бути зупинено в установленому порядку до розгляду Службою клопотання про помилування.

 

2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА КЛОПОТАННЯМИ ПРО ПОМИЛУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ

2.1. Засудженим, які звертаються з клопотаннями про помилування при дотриманні вимог пункту 1.2.3 цієї Інструкції, не може бути відмовлено в прийнятті та розгляді таких клопотань.

2.2. Особи, засуджені до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, клопотання про помилування Президенту України подають через установу виконання покарань чи слідчий ізолятор (далі - установа).

2.3. Особи, засуджені до покарань, які виконує кримінально-виконавча інспекція, клопотання про помилування Президенту України подають через підрозділ кримінально-виконавчої інспекції (далі - підрозділ інспекції).

2.4. Клопотання засуджених про помилування реєструються в журналі обліку клопотань про помилування засуджених (додаток 1).

У цьому журналі також реєструються надходження і виконання запитів та доручень Служби.

2.5. Начальник установи (підрозділу інспекції), приймаючи від засудженого клопотання про помилування, перевіряє, чи адресоване воно за належністю, і надає засудженому відповідні роз’яснення.

2.6. Після реєстрації клопотання про помилування начальником відділення соціально-психологічної служби установи готуються характеристика засудженого з висновком по суті клопотання (далі - характеристика засудженого), зразок якої зазначено в додатку 2, і довідка про всі заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установах.

У характеристиці засудженого відображається його поведінка за весь період відбування покарання, ставлення до праці та навчання, участь у виховних заходах, реалізації програм диференційованого виховного впливу, соціально корисна активність, ставлення до вчиненого злочину та відшкодування заподіяних злочином збитків, соціальні зв’язки з рідними та близькими, а також інші відомості, що характеризують засудженого та мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

У разі, якщо клопотання про помилування порушується спостережною комісією, службою у справах неповнолітніх, характеристика засудженого погоджується з відповідною спостережною комісією або службою у справах неповнолітніх.

Після погодження характеристики заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи та затвердження її начальником установи клопотання засудженого про помилування, характеристика засудженого і довідка про заохочення та стягнення протягом трьох робочих днів з моменту отримання клопотання про помилування передаються до підрозділу по контролю за виконанням судових рішень установи для подальшого оформлення документів.

2.7. До клопотання про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, додаються:

анкета засудженого (додаток 3);

копії вироку, ухвали і постанови суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком законної сили;

характеристика засудженого;

довідка про заохочення та стягнення;

медична довідка про стан здоров’я засудженого із зазначенням у ній даних про здійснення примусового лікування, якщо воно було застосоване судом;

довідка про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних злочином збитків.

2.8. До клопотання про помилування особи, засудженої до покарання, яке виконує кримінально-виконавча інспекція, додаються:

анкета засудженого (додаток 3);

копії вироку, ухвали і постанови суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком законної сили;

характеристика засудженого з обов’язковим зазначенням у ній ставлення цієї особи до порядку виконання покарання та обов’язків, покладених на нього судом, праці, навчання з висновком по суті клопотання;

довідки про строк відбуття покарання та притягнення до адміністративної відповідальності;

медична довідка про стан здоров’я засудженого із зазначенням у ній даних про здійснення примусового лікування, якщо воно було застосоване судом;

довідка про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних злочином збитків тощо.

2.9. У всіх випадках, коли матеріали на засуджених надсилаються за запитами чи за дорученнями Служби, начальник установи (підрозділу інспекції) повідомляє про це засудженого під підпис та пропонує йому написати особисте клопотання про помилування, яке також додається до матеріалів, зазначених у пунктах 2.7 або 2.8 цієї Інструкції.

2.10. У разі, якщо засуджений відмовляється від написання особистого клопотання про помилування, йому пропонується написати заяву про таку відмову, а в разі небажання її написати - складається відповідний акт, який підписується відповідальними за цю ділянку роботи посадовими особами та затверджується начальником установи (підрозділу інспекції) або особою, яка виконує його обов’язки. Відповідна заява чи акт додається до матеріалів, зазначених у пунктах 2.7 або 2.8 цієї Інструкції, і надсилається до Служби.

2.11. Якщо всі наявні в особовій справі засудженого судові рішення перевищують 20 машинописних сторінок, дозволяється робити з них виписки, у яких повинні бути викладені повністю вступна частина цих рішень, витяг з мотивувальної частини стосовно даного засудженого (в обов’язковому порядку вказуються всі епізоди вчинення злочинів цією особою, дані про те, як ця особа характеризується, обставини, які пом’якшують (обтяжують) покарання) та повністю резолютивна частина.

2.12. Документи, які додаються до клопотання про помилування, виконуються машинописним способом, державною мовою (за винятком безпосередньо клопотань про помилування та копій судових рішень, що подаються мовою оригіналу). Усі документи і кожна сторінка копії судових рішень засвідчуються підписом відповідної посадової особи із зазначенням дати і завіряються гербовою печаткою установи (підрозділу інспекції).

2.13. Підготовлені та перевірені матеріали за клопотанням про помилування подаються на розгляд начальнику установи (підрозділу інспекції) або особі, яка виконує його обов’язки.

2.14. Матеріали за клопотанням про помилування із супровідним листом, підписаним начальником установи (підрозділу інспекції) або особою, яка виконує його обов’язки, не пізніше 15-ти днів з дня надходження запиту зі Служби або подачі клопотання засудженим (при відсутності запиту) надсилаються окремою справою на кожного засудженого до Служби.

2.15. Про надіслання матеріалів за клопотанням про помилування до Служби засуджений повідомляється під підпис на копії супровідного листа.

Копії клопотання про помилування, анкети засудженого, характеристики засудженого, довідки про заохочення та стягнення, медичної довідки, супровідного листа додаються до особової справи засудженого.

2.16. У разі відхилення Комісією при Президентові України у питаннях помилування (далі - Комісія) клопотання про помилування повторне клопотання щодо особи, засудженої за особливо тяжкий злочин, за відсутності нових обставин, що заслуговують на увагу, Службою може бути внесено на розгляд Комісії не раніш як через рік, а щодо особи, засудженої за інші злочини, - не раніш як через шість місяців із часу відхилення попереднього клопотання. Повторне клопотання, що надійшло до закінчення цих строків, повертається заявникові з відповідним роз’ясненням.

2.17. Відшкодування витрат за пересилання матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених з установи проводиться з коштів, які є на особових рахунках засуджених. У разі відсутності таких коштів пересилання матеріалів проводиться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання установ.

2.18. Начальник установи (підрозділу інспекції) зобов’язаний негайно повідомляти телеграфом Службу про всі нові обставини, що мають значення при вирішенні питання про помилування засудженого, а також про ті обставини, що виникли після надіслання матеріалів про помилування (перевірка судового рішення в касаційному порядку, перегляд судового рішення в порядку виключного провадження, звільнення від відбування покарання, представлення засудженого до звільнення від відбування покарання з будь-яких підстав чи заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, учинення засудженим нового злочину, порушення ним установленого порядку відбування покарання, тяжке захворювання, що загрожує життю засудженого, чи смерть засудженого тощо).

2.19. Про переведення засудженого до іншої установи начальник установи, у якій він тримався, негайно повідомляє телеграфом Службу, зазначаючи в повідомленні дату переведення, його підстави та адресу установи, до якої було переведено засудженого, а також дату та номер, за яким було надіслано матеріали за клопотанням про помилування засудженого.

2.20. Контроль за своєчасним повідомленням Служби про появу нових обставин, що мають значення при вирішенні питання про помилування, здійснюється начальником установи (підрозділу інспекції) за журналом обліку клопотань про помилування та контрольно-строковими картками, позначеними муфтами з кольорового паперу.

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО ПОМИЛУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ

3.1. На Державний департамент України з питань виконання покарань (далі - Департамент) покладається організація виконання указів Президента України про помилування стосовно:

осіб, засуджених до довічного позбавлення волі;

осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк;

осіб, засуджених до обмеження волі;

осіб, засуджених до арешту;

осіб, яких за рішенням суду позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

осіб, засуджених до громадських робіт;

осіб, засуджених до виправних робіт.

3.2. Департамент протягом трьох робочих днів з дня одержання Указу Президента України про помилування осіб, зазначених у пункті 3.1, установлює місце відбування ними покарання і службою спеціального зв’язку надсилає до відповідного територіального органу управління Департаменту, відділу кримінально-виконавчої інспекції Департаменту в м. Севастополі розпорядження про виконання Указу Президента України про помилування (далі - розпорядження) (додаток 4) із супровідним листом з грифом «Для службового користування» (додаток 5), які підписуються першим заступником (заступником) Голови Департаменту.

Посадові та службові особи органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів зобов’язані забезпечувати виконання актів помилування.

3.3. Територіальний орган управління Департаменту, відділ кримінально-виконавчої інспекції Департаменту в м. Севастополі, одержавши розпорядження, негайно надсилає його службою спеціального зв’язку для організації виконання начальнику установи (підрозділу інспекції).

3.4. Начальник установи (підрозділу інспекції), одержавши розпорядження, негайно ознайомлює з ним засудженого під підпис, про що робиться відповідний запис на звороті розпорядження із зазначенням дати ознайомлення. Звільнення помилуваної особи проводиться в день одержання розпорядження, а якщо розпорядження надійшло після закінчення робочого дня, то звільнення засудженого проводиться наступного робочого дня.

Розпорядження після виконання його вимог долучається до особової справи засудженого.

Наявність у засудженого заборгованості, несвоєчасне проведення з ним розрахунку та інші причини не можуть бути підставою для затримки його звільнення.

3.5. Про виконання Указу Президента України про помилування начальник установи (підрозділу інспекції) негайно повідомляє відповідний територіальний орган управління Департаменту, відділ кримінально-виконавчої інспекції Департаменту в м. Севастополі, а також протягом трьох робочих днів надсилає повідомлення встановленої форми (додаток 6) до Департаменту та суду, який постановив вирок, та повідомлення про помилування (додаток 6 до пунктів 3.2, 5.4 Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23.08.2002 N 823/188, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.09.2002 за N 738/7026) до Департаменту інформаційних технологій при МВС України і управління (відділу) оперативної інформації при ГУМВС (УМВС) України в Автономній Республіці Крим (області) за місцем засудження.

Про виконання Указу Президента України про помилування територіальний орган управління Департаменту, відділ кримінально-виконавчої інспекції Департаменту в м. Севастополі негайно повідомляє Департамент електронною поштою.

3.6. За кожним фактом несвоєчасного звільнення помилуваного засудженого проводиться службове розслідування та вживаються відповідні заходи реагування до винних посадових осіб.

Про всі випадки несвоєчасного звільнення помилуваних засуджених начальник установи (підрозділу інспекції) негайно сповіщає територіальний орган управління Департаменту, відділ кримінально-виконавчої інспекції Департаменту в м. Севастополі за підлеглістю, а також Департамент з наступним направленням матеріалів службового розслідування.

3.7. Якщо на момент отримання начальником установи розпорядження засуджений був переведений до іншої установи, то розпорядження службою спеціального зв’язку негайно пересилається до територіального органу управління Департаменту за місцем вибуття засудженого, про що в той самий день через територіальний орган управління Департаменту електронною поштою сповіщається до Департаменту.

3.8. Якщо на день одержання начальником установи (підрозділу інспекції) розпорядження засуджений помер чи місце його перебування невідоме, або він був звільнений від відбування покарання, розпорядження долучається до особової справи помилуваної особи. Про це негайно сповіщається у довільній формі електронною поштою Департамент через відповідний територіальний орган управління Департаменту, відділ кримінально-виконавчої інспекції Департаменту у м. Севастополі.

3.9. Після отримання повідомлень щодо виконання Указу Президента України про помилування управлінням по контролю за виконанням судових рішень Департаменту до Служби надсилається відповідне повідомлення (додаток 7).

3.10. Начальник установи (підрозділу інспекції), одержавши повідомлення Служби про відхилення клопотання про помилування засудженого, під підпис на повідомленні ознайомлює його з цим, після чого долучає повідомлення до особової справи засудженого.

Начальник управління по контролю за виконанням судових рішень Департаменту 

О. Г. Двойнос