Міжнародний фонд "Відродження"

ПОЛОЖЕННЯ про умови навчання та отримання базової та повної за-гальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у за-гальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи

Наказ Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань «Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи» від 1 березня 2002 року N 154/55 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  20 березня 2002 р. за N 281/6569

Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства освіти і науки України,  Державного департаменту України з питань виконання покарань  від 7 листопада 2003 року N 742/210

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, та з метою врегулювання питань, пов’язаних з організацією навчання та отриманням базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи, що додається.

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій та управлінням (відділам) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області забезпечити належні умови для функціонування навчальних закладів при установах кримінально-виконавчої системи.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника департаменту розвитку загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Романенка В. П., заступника голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Войцехівського М. І.

Державний секретар  Міністерства освіти і науки України
В. О. Зайчук
Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань
В. А. Льовочкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки
України, Державного департаменту
України з питань виконання покарань
від 1 березня 2002 р. N 154/55
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 березня 2002 р. за N 281/6569

ПОЛОЖЕННЯ
про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи

1. Це Положення встановлює порядок реалізації конституційного права осіб, засуджених до позбавлення волі, на здобуття базової та повної загальної середньої освіти у вечірніх (змінних) школах (далі - навчальні заклади), що створюються при установах кримінально-виконавчої системи (далі - установи) відповідно до статті 125 Кримінально-виконавчого кодексу України. (пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 07.11.2003 р. N 742/210)

2. У своїй діяльності навчальні заклади керуються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Приймання засуджених до навчального закладу здійснюється на підставі особистої заяви, свідоцтва про базову загальну середню освіту або табеля успішності про закінчення відповідного класу, а в разі їх відсутності - на основі атестації, проведеної відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 964, та Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 N 588 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 925/5146.

Зарахування учнів до відповідних класів проводиться спільним наказом директора навчального закладу та начальника установи.

4. Навчання у навчальних закладах при установах здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 964, Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.04.97 N 106 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.05.97 за N 169/1973, робочих навчальних планів, розроблених на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

5. Відповідно до частини другої статті 126 Кримінально-виконавчого кодексу України на період проходження державної підсумкової атестації засуджені, які навчаються, звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством. Заробітна плата їм за цей період не нараховується, харчування надається безоплатно. (пункт 5 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 07.11.2003 р. N 742/210)

6. В окремих випадках, зокрема пов’язаних із звільненням від відбування покарання, дозволяється достроково проводити підсумкову державну атестацію.

У таких випадках Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій готують відповідні матеріали і завдання та встановлюють інакші, ніж визначені Міністерством освіти і науки України, строки проведення підсумкової державної атестації, що передбачені Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 N 588 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 925/5146.

7. Засудженим, які займаються самоосвітою, адміністрація установи створює необхідні умови для занять у вільний від роботи час.

8. Адміністрація установи:

а) веде облік засуджених, які не мають базової або повної загальної середньої освіти;

б) забезпечує умови для проведення навчального процесу, надає та утримує на належному рівні приміщення навчального закладу, здійснює їх ремонт, забезпечує меблями, організовує надійне зберігання і правильне використання навчальних та наочних посібників, технічних засобів, підручників;

в) виділяє для навчального закладу обслуговуючий персонал та утримує його за рахунок установи;

г) роз’яснює працівникам навчального закладу особливості встановленого для засуджених режиму відбування покарання та попереджує їх про відповідальність за порушення правил поводження з ними;

ґ) забезпечує безпеку працівників навчального закладу під час їх знаходження на території установи;

д) у разі переведення осіб, які навчаються, із однієї установи до іншої повідомляє про це директора навчального закладу.

9. Керівництво навчального закладу:

а) проводить спільно з адміністрацією установи необхідну роботу щодо забезпечення отримання базової та повної загальної середньої освіти засудженими;

б) організовує навчальний процес відповідно до робочих навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням вимог режиму відбування покарання засудженими, упроваджує передові педагогічні технології;

в) створює умови для проведення навчального процесу, надає навчальні та наочні посібники, технічні засоби, підручники;

г) забезпечує видачу документів про базову або повну загальну середню освіту (свідоцтво, атестат) державного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»;

ґ) надає особам, які навчаються, допомогу в підготовці до занять;

д) порушує клопотання перед адміністрацією установи щодо заохочення осіб, які навчаються, за зразкову поведінку та успіхи в навчанні;

е) забезпечує дотримання педагогічними працівниками встановлених законодавством вимог поводження із засудженими.

10. Працівники навчального закладу у разі порушення ними встановлених законодавством правил поводження із засудженими не допускаються на територію установи, про що адміністрація установи повідомляє керівництво навчального закладу та відповідний орган управління освітою.

11. Представники адміністрації установи за погодженням з керівництвом навчального закладу можуть бути присутніми на заняттях та інших заходах, що пов’язані із навчальним процесом, брати участь у роботі педагогічної ради, конференціях, нарадах та інших заходах, що організовуються і проводяться навчальним закладом.

12. Педагогічні працівники навчального закладу можуть входити, за їхньою згодою, до складу методично-виховної ради установи та спільно з адміністрацією установи брати участь у виховній роботі із засудженими.

Начальник департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України
В. П. Романенко

Начальник управління виховної та соціально-психологічної роботи зі спецконтингентом Державного департаменту України з питань виконання покарань
С. І. Скоков