Міжнародний фонд "Відродження"

Проект нового Положення про Департамент

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент України з питань виконання покарань

1. Державний департамент України з питань виконання покарань (далі - Департамент) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції.

Департамент забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, виконує правозастосовні та правоохоронні функції, спрямовує, координує та контролює діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - кримінально-виконавча служба).

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністра юстиції та цим Положенням.

У межах своїх повноважень Департамент організовує і здійснює систематичний контроль за виконанням актів законодавства.

Департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що стосуються завдань кримінально-виконавчої служби, розробляє та подає Міністрові юстиції пропозиції, спрямовані на його вдосконалення.

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) підготовка та подання Міністрові юстиції пропозицій щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;

2) забезпечення дотримання прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізації законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту;

3) розроблення рекомендацій щодо організації тримання осіб, узятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення засуджених; здійснення контролю за виконанням вироків суду за окремими видами додаткових покарань; забезпечення примусового лікування засуджених;

4) забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, запобігання вчиненню злочинів і дисциплінарних проступків самими засудженими та особами, узятими під варту, і щодо них, їх припинення та виявлення і розкриття злочинів, учинених в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведення дізнання у справах про ці злочини, провадження оперативно-розшукової діяльності;

5) розроблення проектів прогнозних і програмних документів з питань, що належать до його компетенції;

6) керівництво органами і установами виконання покарань та слідчими ізоляторами, організація виробничо-господарської діяльності, професійно-технічного та загальноосвітнього навчання засуджених;

7) налагодження відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і подає на затвердження Міністра юстиції план заходів щодо реалізації основних напрямів діяльності Департаменту;

2) бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, організовує виконання цільових програм розвитку кримінально-виконавчої служби;

3) подає Міністрові юстиції пропозиції до проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та законів про Державний бюджет України;

4) розробляє і подає Міністрові юстиції проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України для внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

5) виконує доручення Міністра юстиції, що випливають з актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, готує та подає Міністрові юстиції пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

7) забезпечує участь громадських організацій у здійсненні громадського контролю за виконанням кримінальних покарань;

8) готує та подає Міністрові юстиції пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів з питань захисту прав і свобод людини в умовах відбування кримінального покарання; забезпечує охорону установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та об'єктів кримінально-виконавчої служби, правопорядок та безпеку в них; бере участь у розробленні та виконанні державних комплексних програм боротьби із злочинністю;

9) контролює виконання актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює розподіл засуджених до позбавлення волі, обмеження волі та осіб, узятих під варту, до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і забезпечує їх тримання;

10) визначає вид установи виконання покарань, у якій відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, направляє та переводить засуджених і осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої, здійснює передачу (екстрадицію) осіб, які звинувачуються у вчиненні злочинів, а також засуджених для відбування покарання в установах іноземних держав згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

11) аналізує результати діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, складає довгостроковий та оперативний прогноз криміногенної обстановки і на їх основі подає Міністрові юстиції в установленому порядку пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування кримінально-виконавчої служби, забезпечення правопорядку та безпеки, посилення боротьби із злочинністю;

12) організовує і контролює оперативно-розшукову діяльність, налагоджує взаємодію з органами, до складу яких входять підрозділи, що провадять таку діяльність, здійснює довідково-інформаційне обслуговування органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, заінтересованих державних органів;

13) забезпечує виконання актів амністії та помилування;

14) організовує проведення соціально-виховної та психологічної роботи з особами, яких тримають в установах виконання покарань, залучає до її проведення представників релігійних організацій, творчих спілок та громадських організацій, трудових колективів, у взаємодії з МОН забезпечує професійну підготовку засуджених та їх загальноосвітнє навчання;

15) вирішує за участю органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення питання щодо підготовки осіб до звільнення з установ виконання покарань, надання допомоги у їх трудовому і побутовому влаштуванні, сприяння їх подальшій соціальній адаптації;

16) здійснює відповідно до законодавства управління майном кримінально-виконавчої служби;

17) забезпечує виконання завдань з цивільної оборони і пожежної безпеки, стабільну роботу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів в умовах особливого періоду та надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, проведення карантинних заходів під час епідемій;

18) забезпечує у межах своєї компетенції координацію роботи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності кримінально-виконавчої служби;

19) реалізує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у Департаменті та його територіальних органах управління (далі - територіальні органи управління), кримінально-виконавчій інспекції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, воєнізованих формуваннях, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, установах та організаціях, утворених для забезпечення виконання завдань кримінально-виконавчої служби;

20) організовує проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських і проектно-технологічних робіт з використанням досягнень науки, техніки і набутого досвіду; координує роботу підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань кримінально-виконавчої служби, пов'язану із сертифікацією, стандартизацією, метрологією, винахідництвом і раціоналізацією;

21) забезпечує створення у кримінально-виконавчій службі системи власної внутрішньої безпеки;

22) забезпечує проведення моніторингу у сфері виробничо-господарської діяльності підприємств установ виконання покарань, аналізує, прогнозує розвиток процесів у цій сфері та подає на їх основі відповідні пропозиції Міністрові юстиції; надає допомогу зазначеним підприємствам у встановленні та стабілізації господарських зв'язків, бере участь у формуванні та розміщенні державного замовлення, укладає з цією метою контракти;

23) контролює стан охорони праці та техніки безпеки, здійснює нагляд за додержанням правил, норм і вимог до безпечного проведення на гірничих підприємствах установ виконання покарань бурових і підривних робіт, за зберіганням, обліком і використанням за призначенням вибухових матеріалів, правильним використанням родовищ корисних копалин, захистом надр;

24) визначає потреби установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у матеріально-технічних ресурсах, енергоносіях, продуктах харчування, капітальних вкладеннях на будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння і капітальний ремонт, виконання проектно-вишукувальних робіт і робіт з типового проектування об'єктів цих установ; забезпечує проведення єдиної політики з питань капітального будівництва об'єктів кримінально-виконавчої служби, здійснює нагляд за технічним станом будівель, споруд та інженерних мереж, що експлуатуються;

25) забезпечує установи виконання покарань та слідчі ізолятори інженерно-технічними засобами охорони і нагляду, спеціальними засобами захисту та активної оборони, системами зв'язку і управління, зброєю, боєприпасами, бойовою та спеціальною технікою, контролює їх розподіл, зберігання і використання;

26) забезпечує здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я засуджених до позбавлення волі та осіб, узятих під варту, надання їм необхідної медичної допомоги, належну санітарно-епідемічну обстановку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх територіях, а також додержання вимог щодо охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів;

27) налагоджує за дорученням Міністра юстиції зв'язки з міжнародними організаціями, укладає угоди з відповідними органами іноземних держав про співробітництво у сфері виконання кримінальних покарань, боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

28) виконує функції головного розпорядника коштів державного бюджету, передбачених на утримання кримінально-виконавчої служби; забезпечує фінансування органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів у межах затверджених асигнувань і коштів, одержаних від виробничо-господарської діяльності; організовує роботу з ведення бухгалтерського та статистичного обліку; здійснює внутрішній фінансовий контроль за витрачанням та раціональним використанням державних коштів і майна;

29) виступає державним замовником з оборонного замовлення та на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державні кошти для задоволення потреб національної безпеки, проектування і капітального будівництва об'єктів кримінально-виконавчої служби;

30) здійснює добір осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої служби, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня персоналу;

31) забезпечує згідно із законодавством правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої служби, а також членів їх сімей;

32) забезпечує висвітлення діяльності кримінально-виконавчої служби, в тому числі через засновані Департаментом засоби масової інформації та власний веб-сайт, в установленому порядку організовує проведення семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції;

33) провадить у встановленому порядку редакційно-видавничу діяльність, зокрема видає газети, журнали, бюлетені, збірники нормативно-правових актів та інші матеріали з питань діяльності кримінально-виконавчої служби;

34) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5. Департамент має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, представників громадських організацій для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

2) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) засновувати засоби масової інформації для висвітлення своєї діяльності.

6. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями відповідно до законодавства.

7. Департамент у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Проекти нормативно-правових актів Департаменту підлягають погодженню з Міністром юстиції, а нормативно-правові акти Департаменту - державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Департаменту, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також громадянами.

За погодженням з Міністром юстиції Департамент у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

8. Департамент очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра юстиції.

Голова Департаменту має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністр юстиції за поданням Голови Департаменту вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Департаменту.

Голова Департаменту:

1) здійснює керівництво кримінально-виконавчою службою і діяльністю Департаменту та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром юстиції за виконання покладених на кримінально-виконавчу службу завдань і функцій;

2) здійснює за погодженням з Міністром юстиції розподіл обов'язків між своїми заступниками, визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів центрального апарату Департаменту;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Департаменту, та подає відповідні пропозиції Міністрові юстиції;

4) підписує накази Департаменту;

5) подає в установленому порядку Міністрові юстиції на погодження план роботи Департаменту на відповідний рік і заходи щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Департаменту;

6) запроваджує режим особливих умов, залучає у разі потреби додаткові сили і засоби органів та підрозділів МВС для припинення групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;

7) затверджує переліки посад рядового і начальницького (крім вищого) складу кримінально-виконавчої служби і спеціальних звань, що відповідають цим посадам, та посад, призначення на які і звільнення з яких здійснюється Департаментом;

8) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку осіб рядового і начальницького складу, а також працівників кримінально-виконавчої служби, в тому числі за погодженням з Міністром юстиції керівників самостійних структурних підрозділів Департаменту;

9) приймає за погодженням з Міністром юстиції рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів управління;

10) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, встановленому Міністром юстиції, керівників територіальних органів управління;

11) затверджує структуру і штатний розпис територіальних органів управління, підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я та положення про них, визначає порядок застосування дійсних і умовних найменувань установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і присвоює їх;

12) визначає порядок і умови укладення контрактів про проходження служби в органах і установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, призначення на посади за конкурсом;

13) присвоює в установленому порядку спеціальні звання рядового, молодшого, середнього і старшого начальницького складу кримінально-виконавчої служби, подає пропозиції про присвоєння вищих спеціальних звань;

14) подає пропозиції про присвоєння та присвоює ранги державних службовців у межах відповідної категорії посад згідно із Законом України "Про державну службу";

15) установлює відповідно до законодавства відомчі відзнаки Департаменту, затверджує положення про ці відзнаки та їх описи, нагороджує ними осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої служби;

16) представляє в установленому порядку осіб рядового і начальницького складу, а також працівників кримінально-виконавчої служби до відзначення державними нагородами України;

17) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Для вироблення рекомендацій з питань формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, проектів нормативно-правових актів, розгляду інших питань у Департаменті утворюється колегія у складі його Голови (голова колегії), першого заступника та заступників Голови (за посадою), посадової особи Мін'юсту, керівників структурних підрозділів Департаменту та територіальних органів управління.

До складу колегії можуть входити народні депутати України (за згодою), керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також у разі потреби представники правозахисних та громадських організацій, інші особи з правом дорадчого голосу.

Персональний склад колегії затверджує Голова Департаменту. Посадову особу Мін'юсту для включення до складу колегії Департаменту визначає Міністр юстиції.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначає Голова Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів розвитку кримінально-виконавчої служби в Департаменті можуть утворюватися наукова, науково-консультативна рада, комісії та інші органи дорадчого і координаційного характеру, персональний склад і положення про які затверджує Голова Департаменту.

11. Граничну чисельність осіб рядового і начальницького складу та працівників центрального апарату Департаменту і територіальних органів управління затверджує Кабінет Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Структуру центрального апарату Департаменту затверджує Міністр юстиції.

12. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном