Міжнародний фонд "Відродження"

Спостережні комісії та Громадські ради: практика діяльності в Україні

Олександр Букалов
Важливим механізмом перевірки дотримання прав людини у місцях позбавлення волі є гро-мадський контроль діяльності установ виконання покарань. Згідно ч. 2 ст. 25 Кримінально-виконавчого кодексу, ця функція покладена на спостережні комісії, які діють згідно Положення, яке ухвалюється Кабінетом Міністрів.
Такі комісії існували з середини 60-х років, але останнім часом вони функціонували здебільшого формально. Значні зміни у законодавстві та в пріоритетах в карній політиці держави потребували змін. Новий варіант Положення про спостережні комісії підготовлений Департамен-том з питань виконання покарань та затверджений постановою КабМіну № 429 від 1 квітня 2004 року. Положення передбачає, що склад спостережних комісій включатиме й представників гро-мадських організацій. Тому питання процедури формування складу комісій та їх ефективної діяльності як структур, які здійснюють громадський контроль діяльності установ виконання пока-рань, вкрай актуальні. Досвіду роботи з такою розстановкою пріоритетів комісії майже не мають.
Під час візитів міжнародних структур, як от Рада Європи, Європейський Комітет із запобігання катувань, комісія з прав людини ООН тощо українські високопосадовці особливо представники Департменту наголошують на наявності в країні громадського контролю. Вони наводять норми законодавства, називають кількість спостережних комісій по країні, стверджуючи, начебто ті працюють та забезпечують громадський контроль.
Разом з тим при цьому крім загальних тверджень не наводиться будь-якої конкретики. Наприклад, не вказується кількість випадків, коли втручання саме спостережних комісій як чинників громадського контролю призвело до відновлення порушених прав засуджених. Можна не помилитися, якщо стверджувати про те, що в жодному державному органі України на даний час немає дійсної картини про фактичну діяльність спостережних комісій, а тому судити про їх ефективність об’єктивно неможливо.
Насправді така ситуація пов’язана з тим, що будь-яких незалежних досліджень діяльності спостережних комісій не відбувається. Керівництво відомства взагалі, як правило, перешкоджає проведенню моніторингів у системі, а результати тих досліджень, на які дається дозвіл, залишаються «на папері» і не стають чинниками, які бодай трохи впливають на зміну практики виконання покарань та підвищення рівня дотримання прав людини.
Громадська правозахисна організація „Донецький Меморіал” декілька років досліджує ситуацію з діяльністю СК. Вона вже багато років працює у сфері сприяння реформуванню пенітенціарної системи, докладає зусиль до впровадження елементів громадського контролю ус-танов виконання покарань. “Донецький Меморіал” провів наприкінці 2003 року опитування більше десятка спостережних комісій у різних регіонах України. Результати опитування свідчать, що до складу комісій нині входять, як правило, представники органів та структур влади, разом з тим громадські організації майже не залучені до роботи цих комісій.
У 2006 році „Донецький Меморіал” виконав проект, підтриманий Посольством Королівства Нідерланди, На підставі отриманого під час його виконання досвіду були розроблені зміни до нормативних актів, які регламентують здійснення громадського контролю установ виконання по-карань, перш за все –Положення про спостережні комісії.
Протягом 2008 року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» виконано проект «Сприяння удосконаленню нормативної бази відбуваня кримінальних покарань в Україні”. Важливим елементом його було дослідження питань громадського контролю дотримання прав людини в установах виконання покарань, збір інформації щодо практичної діяльності спостереж-них комісій та Громадських рад при територіальних управліннях Департаменту з питань виконан-ня покарань, аналіз нормативної бази здійснення громадського контролю.
Дослідження реального стану спостережних комісій здійснювалося шляхом опитування. Для цього в рамках проекту були підготовлені та надіслані запити з питаннями щодо діяльності спостережних комісій:
- до обласних спостережних комісій (25 адрес, відповіли 11)
- до місцевих спостережних комісій, де є установи виконання покарань (54 адреси, відповіли 16);
- до місцевих спостережних комісій, де немає установ виконання покарань (41 адреса, відповіли 10);
Отримані відповіді (загалом від 37 спостережних комісій) дозволяють вважати, що на їх під-ставі можна скласти об’єктивне уявлення про стан діяльності спостережних комісій.
Першою досліджуваною групою були місцеві спостережні комісії, де немає установ виконання покарань (10 відповідей з 41 – 24%).
Варто відмітити надто низький відсоток надісланих відповідей від цих комісій. Ймовірно, що частково це може бути пов’язано з фактичною відсутністю спостережних комісій у тих адмінодиницях влади, до яких спрямовувався запит. Іншою ймовірною причиною може бути недостатньо уважне ставлення з боку органів влади, які утворювали ці комісії, до діяльності цих комісій, відсутність реальної роботи таких комісій у певних адмінодиницях.
Питання, які були задані місцевим спостережним комісіям:
1. Склад спостережної комісії та дату його затвердження.
2. Кількість засідань комісії у 2006 році і окремо у 2007 році та число присутніх на них членів комісії.
3. Які важливі питання були розглянуті на засіданнях спостережної комісії.
4. Число осіб, які звернулися до Вашої спостережної комісії протягом 2006 року та окремо у 2007 році.
5. Проблеми, з якими звертаються звільнені особи, та результати їх вирішення.
6. Наведіть, будь ласка, приклади позитивного досвіду у діяльності Вашої спостережної комісії.
7. Які складнощі виникають під час діяльності Вашої спостережної комісії?
8. Де, коли та яким чином був оприлюднений річний звіт про діяльність Вашої спостережної комісії за 2006 рік?
9. Які Ви маєте пропозиції щодо підвищення ефективності роботи спостережної комісії?
Нижче коротко наведена інформація, надана щодо діяльності таких комісій
Спостережна комісія при Ренійській районній державній адміністрації, Одеська область.
Коміся склаадється з 12 осіб. За період з 01.01. 2006 р . по 30.11. 2007 р. проведено 12 за-сідань комісії, у т. ч. 10 засідань у 2007 р.
На засіданнях комісії розглядалися питання визначення методу соціально-виховної ро-боти з громадянами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання. Протягом 2006 р. та 11 місяців 2007 р. до спостережної комісії при Ренійській райдержадміністрації звернулися 11 осіб, у т. ч. 6 осіб - у 2007 р. – з питань надання допомоги щодо отримання громадянських паспортів та працевлаштування.
Для підвищення ефективності роботи спостережної комісії необхідно передбачити кошти у державному бюджеті на здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, звіль-нених із місць позбавлення волі
Спостережна комісія виконкому Жовтневої районної у місті Кривому Розі ради.
Складається з 8 осіб. У 2007 році відбулося 5 засідань комісії.
На розгляд комісії надійшло у 2006 році - 92 повідомлення з місць позбавлення волі, з них розглянуто 68; здійснено соціальний патронаж 92 осіб; у 2007 році - 82 повідомлення з місць по-збавлення волі, з них розглянуто 30; здійснено соціальний патронаж 82 осіб.
На засіданнях розглядаються основні проблеми цієї категорії осіб, зокрема, щодо помилуван-ня, умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі, щодо можливості проживання після умовно-дострокового звільнення, отримання житла, поновлення документів, отримання прописки, працевлаштування, отримання інвалідності, поміщення до будинку-інтернату. ;
Особи, звільнені з місць позбавлення волі, хворі на СНІД, туберкульоз, онкозахворювання, перебувають на обліку у лікувально-профілактичних закладах району, вищевказаній категорії громадян надається медична допомога у закладах охорони здоров’я району.
Протягом 2007 року 5 осіб, звільнених з місць позбавлення волі, перебували в „Будинку нічного перебування", всі вони пройшли медогляд, флюорографію. Інші види допомоги отрима-ло 97 осіб, а саме:
- у відновленні документів - 32 особи;
- у тимчасовій прописці - 34 особи.
- у працевлаштуванні - 19 осіб:
- у забезпеченні житлом — 7 осіб;
- поміщено на лікування – 5 осіб.
Особам, звільненим з місць позбавлення волі, виконкомом Жовтневої районної у місті ради надана матеріальна допомога: за 2006 рік 31 особі у розмірі 1600 грн., за 2007 рік 12 особам у розмірі 1000 грн. На підприємствах району в 2006 - 2007 році заброньовано 34 робочих місця для працевлаштування осіб, звільнених після відбуття покарання. Звіт про роботу спостереж-ної комісії за 2006 рік в травні 2007 року оприлюднений в газеті "Шахтар Кривбасу"
Спостережна комісія при Богуславській райдержадміністрації, Київська область
У 2007 році спостережна комісії провела 6 засідань, на яких збиралося 60 % її складу. За весь період роботи до спостережної комісії звернулось 4 особи, звільнені з місць позбав-лення волі, з такими проблемами: виготовлення паспорта громадянина України, підключення електроенергії до будинку, працевлаштування, прописка.
Керівники громадських організацій включені в склад комісії за проханням райради, а не за власної ініціативи. Вони не мають бажання активно працювати, а для ефективної роботи комісії необхідно, щоб ініціатором були саме вони;
Секретар спостережної комісії є головним спеціалістом райдержадміністрації, на якого по-кладені інші обов'язки, тому займатися роботою спостережної комісії не вистачає часу (секре-тарем має бути представник громадської організації).
Спостережна комісія при Бориспільській міськраді, Київська область
Комісія складається з 7 осіб. Засідання чотири рази на рік. Основною проблемою з якою звертаються звільнені особи –надання житла, але на рівні міста вирішити її майже не можливо у зв'язку з відсутність соціального житла.
Комісією готуються та затверджуються подання про умовно-дострокове звільнення від по-карань на осіб, що за місцем роботи та проживання характеризуються з позитивної сторони та довели примірною поведінкою та чесним відношенням до праці своє виправлення. Особи, звіль-нені з місць відбування покарань, які цього потребують, забезпечуємо одягом
Спостережна комісія при Ленінській районній у м. Донецьку раді.
Комісія складається з 11 осіб. Засідань комісії за 2006 р. відбулося - 31, за 11 місяців 2007 року – 24.
На засіданнях розглядалися питання матеріальної допомоги звільненим з місць позбавлен-ня волі (матеріальна допомога надана), умовно-дострокове звільнення, робота кадрових служб підприємств району з особами, звільненими з місць позбавлення волі або засудженими умовно, спільна робота органів міліції та органів самоорганізації населення по соціальній адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
У 2006 році до комісії звернулося 23 особи, у 2007 – 19. 3вільнені особи звертаються за ма-теріальною допомогою, вона надається. Річний звіт комісії був розглянутий на засіданні виконкому Ленінської районної у м. Донецьку ради 24.01.2007 р. і опублікований в газетах «Ленінський проспект» та «Металург».
Спостережна комісія при Київській райраді м. Донецька
У 2006 році до спостережної комісії звернулась одна особа, у 2007 – 10 осіб. У 2006 році було розглянуто 7 клопотань про умовно-дострокове звільнення від покарання у вигляді виправних робіт, у 2007 – 8.
Основні проблеми, з якими звертаються звільнені – відсутність житла, необхідність медичної допомоги (1); оформлення матеріальної допомоги (6); працевлаштування (4); відсутність фотографій (6). Звертаються, зазвичай, з цілою низкою проблем. При необ-хідності медичної допомоги хворі направляються до лікарень (за попередньою домо-вленістю з лікарями). Безпритульні направляються до притулку, що розташований у Пролетарському районі (за домовленістю з директором притулку). Інформація про діяль-ність комісії постійно публікується у ЗМІ (не рідше одного разу в квартал).
Проблеми у роботі комісії: відсутність притулків та муніципального житла для звільнених, небажання з боку роботодавців приймати їх на роботу; недосконалість діючого законо-давства (наприклад, людина не має постійного місця проживання і тому не може отримати пенсію).
Спостережна комісія при Мар’їнській райраді, Донецька область
Спостережна комісія чисельністю 17 осіб при Мар"їнській райдержадміністрації в 2006 році провела 12 засідань, в 2007- 10.
Головні питання, що розглядалися – встановлення громадського контролю за умовно-достроково звільненими особами та проведення з ними виховної роботи протягом не-відбутої частини покарання. У 2007 році надійшло одне звернення умовно-достроково звіль-неного громадянина щодо захисту його майнових прав та відновлення документів.
Певні складнощі у комісії виникають при застосуванні окремих норм законодавства у зв’язку з їх численними змінами. Річний звіт щодо діяльності спостережної комісії було оприлюднено на семінарі, котрий проводився з представниками місцевих рад у лютому 2007 року.
Задля підвищення ефективності роботи спостережної комісії, зокрема в питаннях сприяння працевлаштуванню умовно-достроково звільнених осіб, доцільно законодавчо впорядкувати проблему відповідальності керівників підприємств різних форм власності у разі, коли вони без-підставно відмовляють у працевлаштуванні цих осіб.
Спостережна комісія Євпаторійського міськвиконкому, АР Крим.
До складу комісії входять 13 осіб. У 2006 році проведено 6 засідань, в 2007 році - 4. Під час цих засідань розглядалися питання про надання матеріальної допомоги для придбання ліків та оновлення документів умовно-достроково звільненому (відкрита форма туберкульозу); про робо-ту з особами умовно-достроково звільненими за місцем мешкання (робота дільничних інспек-торів); про доцільність задоволення подання про помилування засудженого.
Протягом 2006 року до спостережної комісії звернулося дві особи, протягом 2007 року - п'ять. Основні проблеми – матеріальна допомога, житло та оновлення документів. Головні складнощі у роботі комісії – працевлаштування осіб, звільнених від відбування покарання (вони не хочуть працевлаштовуватись на заброньовані місця та особиста недисциплінованість даних осіб); відсутність досвіду роботи з даною категорією громадян.
Потрібна розробка методичних матеріалів по питаннях роботи спостережних комісій та доведення їх до регіонів; проведення освітніх семінарів для голів та секретарів спостережних комісій.
Спостережна комісія Шевченківської районної адміністрації Запорізької міської ради.
У складі комісії 7 осіб.
За 11 місяців 2007 року до комісії надійшло 31 повідомлення про умовно-дострокове звіль-нення від відбування покарання. З метою організації здійснення громадського контролю та про-ведення виховної роботи із звільненими комісією направляються листи до Шевченківського РВ міліції з проханням поставити зазначених осіб на облік, та до Шевченківського районного цен-тра зайнятості з питання працевлаштування.
Як проблема відмічається, що спеціальних гуртожитків та центрів соціальної адаптації для осіб, які повернулись з місць позбавлення волі, в районі не має.
Спостережна комісія Добропільської міськради Донецька область
Комісія провела у 2007 році 6 засідань. Основні питання, що розглядалися
- про діяльність дільничних інспекторів міліції у профілактичній та виховній роботі з особами, звільненими з місць позбавлення волі;
- про узгодження подання кримінально-виконавчої інспекції м. Добропілля на умовно-дострокове звільнення засуджених;
- про проведення профілактичної роботи з засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, або звільнених з місць позбавлення волі умовно-достроково кримінально-виконавчої інспекції
- про роботу служби у справах неповнолітніх з підлітками, які перебувають на обліку у службі у справах неповнолітніх за скоєння злочину і засуджені до покарань не пов'язаних з по-збавленням волі;
До спостережної комісії звернулось у 2006 році - 9 осіб, у 2007 році - 7 осіб, звільнених з місць позбавлення волі та засуджених умовно-достроково. Особи, звільнені з місць позбав-лення волі та засуджені умовно-достроково До комісії громадяни звертались з питаннями про узгодження подання кримінально-виконавчої інспекції на умовно-дострокове звільнення, до-помоги у реєстрації за місцем проживання батьків або родичів, про надання матеріальної допомо-ги, допомоги у відновленні документів. В основному усі питання були вирішенні позитивно. Спо-стережна комісія через організації та установи міста відстежує долю звільнених з місць по-збавлення волі, але особи, звільнені з місць позбавлення волі часто уникають контакту із спосте-режною комісією.
Звіт про роботу спостережної комісії щорічно надається Добропільській міжрайонній проку-ратурі, річний звіт щодо діяльності спостережної комісії за 2006 рік не оприлюднювався, звіт за 2007 рік планується опублікувати у місцевій пресі.
Очевидно, що діяльність спостережних комісій, які спромоглися надати інформацію про свою роботу, є важливою та соціально значущою. За відсутності в країні реального механізму післяпенітенціарного супроводу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, вони виявляються чи не єдиною структурою у сфері органів влади, яка реально опікується звільненими особами. Варто звернути увагу на те, що попри виконання таких важливих функцій, ці комісії жодного разу не згадали у контексті своєї діяльності громадський контроль. Це означає, що фактичне коло питань та пробем, якими вони опікуюються, не охоплює питання громадського контролю дотримання прав засуджених, як це визначено у ч. 2 ст. 25 КВК України.
Для місцевих спостережних комісій, де немає установ виконання покарань, більш-менш зрозуміла відсутність діяльності з громадського контролю установ виконання покарань. Про дотримання прав інших засуджених осіб – тих, які відбувають покарання, не пов’язані з ізоляцією від суспільства – навіть не згадується. Разом з тим, автори відповідей наголошують на наявності проблем у своїй діяльності, які характерні для всіх спостережних комісій.
Друга категорія спостережних комісій, що досліджувалися – місцеві комісїї, де є установи виконання покарань (16 відповідей з 54 – 30%).
Для таких місцевих спостережних комісій тема громадського контролю мала би бути більш притаманною, адже в адмінодиницях влади, на території яких є установи виконання покарань, комісії обов’язково створюються.
У запитах до цих комісій „Донецький Меморіал” додатково до питань, які наведені вище, за-питувалося наступне:
- з я ккими проблеми звертаються засуджені, результати їх вирішення.
- які основні недоліки було виявлено Вашою спостережною комісією у діяльності установи виконання покарань у сфері дотримання прав людини у 2007 році.
Відповідей не надали 38 комісій (70%), до яких було спрямовано запити. Варто відмітити, що можливими причинами є або відсутність реальних комісій та їх існування тільки «на папері», або характерне для багатьох чиновників влади переконання, що надавати будь-яку інформацію про свою роботу будь-кому, в тому числі громадській організації, зовсім не обов’язково, якщо закон таке прямо не вимагає. Відповідні норми Закону України «Про інформацію» таким чиновникам, як правило, не відомі. Таке ставлення до надання інформації про діяльність органів, який має за-безпечувати громадський контроль дотримання прав людини в установах виконання покарань, яскраво свідчить про дійсний стан з забезпеченням такого контролю спостережними комісіями. Ці припущення підтверджуються деякими отриманими відповідями. Зокрема, ось як про свою робо-ту повідомили деякі з опитуваних комісій, які надіслали свої відповіді
Спостережна комісія при Самбірській районній державній адміністрації.
Наведений склад комісії, Брала участь у проведенні щорічного фестивалю творчої само-діяльності серед вихованців Самбірської виховної колонії «Червона калина», надавала посильну допомогу в його організації. Звіт про роботу комісії готується до публікації в місцевій газеті «Голос Самбірщини».Пропозиції: рекомендувати включати до складу народних засідателів в місцевих судах членів спостережної комісії. При формуванні Державного бюджету передбачи-ти кошти на державні соціальні програми із соціального супроводу та патронажу. Кошти на ці програми повинні бути підконтрольні відповідній спостережній комісії і використовуватися за її по-данням (або погодженням).
Спостережна комісія при Микитівській адміністрації Горлівської міської ради, Донецька область.
До комісії входить дев’ять осіб. У 2007 році проведено 11 засідань комісії.
Спостережною комісією розглянуті питання щодо проведення соціально-виховної роботи з засудженими та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про стан ме-дико-санітарного забезпечення засуджених, організації загальноосвітнього та професійного нав-чання, залучення засуджених до суспільно корисної праці та інші.
До комісії у 2006 році звернулися 16 осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та 8 засуд-жених. У 2007 році відповідно 16 осіб 19 засуджених. Засуджені звертаються з питань щодо умовно-дострокового звільнення, пенсійного забезпечення, житлових питань, працевлашту-вання після звільнення та інших. Звільнені з місць позбавлення волі звертаються з питаннями щодо отримання паспортів, реєстрації за місцем мешкання, надання матеріальної допомоги. працевлаштування, визначення місця проживання, оформлення пенсії, лікування. У 2007 році п'ятьом особам надані направлення для працевлаштування, чотири особи направленні на лікування до тубдиспансеру; вісьмом особам надана допомога в отриманні паспортів: одній особі надана допомога в оформленні пенсії. Дванадцяти особам надано матеріальну допомогу викон-комом міської ради.
Недоліків у сфері дотримання прав людини у діяльності установ виконання покарань, роз-ташованих на території Микитівського району, у 2007 році спостережною комісією не виявле-но.
Складнощі під час діяльності виникають щодо організації виховної роботи з особами, умов-но-дострокового звільнення від відбування покарання, а також проблеми при наданні притулку та реєстрації особам, звільненим від відбування покарання, які не мають житла. Річний звіт про діяльність спостережної комісії за 2006 рік та піврічний звіт за 2007 рік були оприлюднені у міській газеті «Вечерняя Горловка». Для підвищення ефективності роботи спостережної комісії необхідно переглянути «Положення про спостережні комісії» і звільнити їх від функції, які вони виконувати не спроможні, так як працюють на громадських засадах.
Спостережна комісія в м. Жданівка, Донецька область.
В 2006 році було проведено 10 засідань комісій, в 2007 проведено 11 засідань.
Міськими службами постійно проводиться цільова робота, спрямована на ресолізацію за-суджених, розробляються заходи з соціального захисту на 2007-2008 роки.
До комісії звернулося в 2007 році 13 осіб з питань надання матеріальної допомоги та працевлаштування. Особлива увага приділялася організації виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбуття покарань, громадського контролю за їх поведінкою, пра-цевлаштуванню, в разі потреби надавалася матеріальна допомога. За 2006 рік надана до-помога в сумі 137 грн., в 2007 році 120 грн.
В 2006 році спільно з ЖВК № 3 бую проведено 24 засідання комісій, розглянуто понад 250 справ засуджених, в 2007 році проведено 21 засідання розглянуто 326 справ.
Комісія співпрацює з дільничними інспекторами щодо профілактичної роботи з особами, які повернулися з місць позбавлення волі. Особам, які звільняються з місць позбавлення волі, на-дається допомога при видачі паспортів та інших необхідних документів, необхідних для пра-цевлаштування. Працевлаштовано 17 осіб. Списки звільнених з місць позбавлення волі щомісячно направляються до міської лікарні з метою забезпечення проведення профілактичного огляду цих осіб на туберкульоз.
Про роботу спостережної комісії доповідається на засіданнях виконкому з прийняттям відповідних рішень.
Спостережна комісія при Бердянській міській раді, Запорізька область.
Склад комісії – 5 осіб. За 11 місяців 2007 року було проведено 25 засідань.
Згідно плану роботи комісії, ведеться реєстрація осіб у книзі обліку умовно-достроково звіль-нених від відбування покарань, проводяться засідання не рідше одного разу на місяць; прийоми осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарань з метою сприяння у вирішенні най-важливіших соціальних проблем (потреб) реєстрація за місцем проживання, працевлаштування, навчання, лікування.
Бердянським міським центром зайнятості проводяться безкоштовні курси для осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарань, які бажають пройти професійну підготовку та перепідготовку.Звернення вказаних осіб щодо поліпшення житлово-побутових умов розглядають-ся міською громадською комісією з житлових питань при виконкомі Бердянської міськради і у разі наявності вільних жилих приміщень вирішується питання щодо надання житла.
Комісією також проводиться робота по залученню громадських організацій до участі в її ро-боті.
При вирішенні всіх питань з якими звертаються засудженні та звільненні, комісія не має можливості приймати позитивні рішення на користь заявників у зв'язку з недостатністю фінансування, відсутністю вільного житла соціального призначення.
Вважаємо за необхідне, для поліпшення роботи спостережної комісії, прийняття на державно-му рівні низку нормативно-правових актів щодо поліпшення умов адаптації осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання.
Спостережна комісія Кіровської районної у м. Донецьку ради.
У 2007 року було проведено 76 засідань.
У 2007 року до комісії звернулося 6 осіб з питання надання допомоги в одержанні паспорта та 1 особа, у якій не було постійного місця проживання. Всім цим особам була надана практична та консультативна допомога.
Недоліків у діяльності установи виконання покарань у сфері дотримання прав людини у 2007 році виявлено не було.
В зв'язку з тим, що всі члени комісії та голова працюють на основному місту роботи, то виникають складнощі у перевірках та присутності на засіданнях комісії у виправній колонії. Звіт про діяльність спостережної комісії за 2006 рік був надрукований у газеті «Кіровка».
Для підвищення ефективності у роботі необхідно більше проводити бесід із засудженими по місцю відбуття покарань, вникати в їх потреби і виносити ці питання на розгляд керівництва ви-правної колонії.

Діяльність спостережної комісії Макіївської міськради (Донецька область) охоплює дві ви-правні колонії.
Засуджені звертаються за консультаціями з цивільного права, особи, звільнені з місць по-збавлення волі – з питаннями щодо отримання паспортів (54 особи) та надання матеріальну допомогу 62 особам у сумі 4650 тис. грн.
За сприяння спостережної комісії оформленні документи для отримання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам 11 особам.
Працевлаштовані центром зайнятості 7 осіб, звільнених з місць позбавлення волі на підприємствах міста. Організовано акцію по збору продуктів харчування, теплого взуття та одягу, яке було передано 16 особам, звільненим з місць позбавлення волі.
Недоліків у діяльності установ виконання покарань у сфері дотримання прав людини у 2007 році спостережною комісією виявлено не було. Суттєвих складнощів під час діяльності спосте-режної комісії не виникає.
Річний звіт про діяльність спостережної комісії за 2006 рік був оприлюднений у газеті «Вісник Макіївки» та на офіційному сайті Макіївської міської ради.
Для підвищення ефективності роботи спостережної комісії необхідно законодавче вре-гулювання взаємодії органів внутрішніх справ, кримінально виконавчих інспекцій та спо-стережних комісій щодо контролю за умовно-достроково звільненими з місць позбавлення волі.

Спостережна комісія Перевальської райдержадміністрації, Луганська область.
Склад комісії – 11 осіб, з них 5 осіб - представники громадських організацій району і 6 - представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Спостережна комісія в своїй діяльності взаємодіє з трьома виправними і однією вихо-вною колонією, які знаходяться на території Перевальського району. Засідання проводяться що-місячно 2-3 рази.
На 35 засіданнях минулого року було розглянуто 1048 матеріалів стосовно умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання або заміни не відбутої частини пока-рання більш м'яким, розгляд справ про переведення засуджених за порушення режиму до дільниці посиленого контролю, а також застосування Закону України "Про амністію". Роз-глядалися й питання надання допомоги звільненим громадянам в отриманні документів, реєстрації, працевлаштування, отримання пенсій і соціальної допомоги. Також заслуховувались звіти про діяльність начальника відділення дільничних інспекторів міліції про роботу по за-безпеченню взаємодії з установами виконання покарань, в вирішенні питань трудового і побуто-вого забезпечення осіб, звільнених з місць позбавлення волі, районного центру зайнятості з пи-тання надання послуг особам, звільненим з місць позбавлення волі, начальника міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції з питання про роботу з особами, які відбувають покарання без позбавлення волі. Районний відділ совіти проінформував членів комісії про здобування середньої освіти особами, які позбавлені свободи.
Заплановані заходи комісією в цілому виконувалися, проте необхідно звернути більше уваги на такі питання здійснення перевірок виправних установ по таких напрямах, як матеріаль-но-побутове забезпечення засуджених. Робота по цим питанням проводилася, але інформа-ція по результатах на засідання комісії не завжди представлялася.
За сприяння членів спостережної комісії в Перевальській виправної колонії № 15 постійно працює юридична консультація і школа правових знань. При Комісаровській виправної колонії створений інформаційний куточок з матеріалами про спостережну комісію і закріплена скри-нька „Довіри" для прохань, звернень, побажань засуджених осіб. При Чорнухінській виправ-ної колонії заплановано створення громадської приймальні, в роботі якої будуть брати участь члени комісії, юристи и психологи департаменту, спеціалісти управління праці та соці-ального захисту населення, районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Членам комісії необхідно більше уваги приділяти організації виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадському контролю за їх пове-дінкою протягом невідбутої частини покарання, а також надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.
Діяльність спостережної комісії є доволі різноплановою, тому потребує знання великої кількості як законодавчих, так і відомчих нормативно - правових актів, рішень та постанов відповідних органів.

Беручі до уваги, що саме ці місцеві спостережні комісії і мають обов’язок здійснювати гро-мадський контроль дотримання прав людини в установах системи, відсутність майже у всіху від-повідях будь-яких згадок про таку функцію є чи не най красномовнішим підтвердженням тієї тези, що насправді в Україні громадський контроль відсутній.
Це не применшує важливості інших функцій, які здійснюють спостережні комісії. Звичайно, де вони насправді створені та працюють.
Найбільш показово ефективність діяльності цих структур проявляється під час надзвичайних подій, коли втручання громадськості має виявити, чи були порушені права ув’язнених. „Донецький Меморіал” звернувся до спостережної комісії Солонянського району Дніпропетровської області щодо ймовірного порушення прав засудженого Д. Звернення „Донецького Меморіалу” від серпня 2007 року залишилось без відповіді, як і повторне – у грудні 2007 року. Лише після третього листа у квітні 2008 року, копії якого були доправлені до прокуратур району та області, а також до об-ласної спостережної комісії, надійшла відповідь, що у січні (!) 2008 року була проведена пере-вірка, яка не виявила порушень засудженого Д.
Другий випадок. На запит до спостережної комісії Ізяславського району щодо скарг засудже-них, начебто не відправлених адміністрацією Ізяславської колонії № 31, повідомлялося, що 30.08.2007 року були зареєстровані скарги засуджених до прокуратури у спеціальному журналі за №№ 6:-13. Щодо подій у січні 2007 року повідомлено, що члени комісії брали участь у перевірці, і порушення були усунуті. Але не зайвим є питання: чому 30 серпня було зареєстровано 8 скарг, а за весь попередній період (з січня до кінця серпня?), згідно нумерації – лише п’ять?
Можна припустити, що зазвичай скарги не надсилаються, і у цьому випадку завдяки втру-чаня громадської організації скаги були зареєстровані та надіслані. Але спостережну комісію, здається, такий перебіг подій не зацікавив.
Вельми показовим прикладом ставлення керівництва органів КВС до активності спосте-режних комісії є відносини між керівництвом Волинського управління департаменту та спостере-жною комісією облдержадміністрації. Заступником голови СК при ОДА є Корнієвський Г.О.,керівник благодійного фонду «Реабілітація» Цей фонд надає регулярну гуманітарну допомо-гу засудженим, які відбувають покарання в установах області. Він також намагається допомагати засудженим у питаннях дотримання їх прав. Саме останнє суттєво впливає на дії керівництва те-риторіального управління департаменту на ініціативи фонду та обласної спостережної комісії.
Навіть коли прокуратура області видає подання про порушення кримінально-виконавчого законодавства, керівництво управління наполягає на правильності своїх дій. У своєму листі до обласної прокуратури Волинської області від 11.04.2007 № 2/3 465 з приводу такого її подання голова обласного управління департаменту Макогончук В.А. пише:
«Одним із напрямків благодійної діяльності громадянина Корнієвського Г.О. є постачан-ня засудженим у виправні колонії цигарок та чаю у великих кількостях, які становлять елеме-нти кримінальної субкультури в місцях позбавлення волі. При цьому Корнієвський Г.О. наполя-гає на проведенні зустрічей з окремими засудженими…. Враховуючи зазначене керівництвом управління громадянин Корнієвський Г.О. був поінформований про недоцільність проведення вищезазначених благодійних акцій у визначеному форматі, однак останній усіляко намагаєть-ся проводити визначені ним заходи, прикриваючись членством у спостережній комісії».
Та обставина, що надання засудженим «цигарок та чаю у великих кількостях» не є проти-законним або шкідливим, як і намагання заступника голови обласної спостережної комісії прово-дити «зустрічі з окремими засудженими», не впливає на позицію керівництва органа КВС.
Упереджене ставлення до представника спостережної комісії проявляється й у свавільних діях щодо виконання ним та його колегами своїх функцій, передбачених законодавством. Його часто не допускають до установ виконання покарань під надуманими предлогами. При цьому гу-манітарна допомога, надання якої він ініціює, приймається. Один з прикладів відображено у До-повідній записці Корнієвського на ім’я голови обласної спостережної комісії у серпні 2009 року. В ній він повідомляв, що мав доручення обласної комісії від 30 липня 2007 року на проведення прийому засуджених у Луцькому слідчому ізоляторі, керівництво СІЗО не заперечувало проти його візиту, але за телефонним дзвінком заступника голови обласного управління департаменту Стефановського І.А. його до СІЗО не пропустили – на думку керівника відомства, саме він, а не адміністрація СІЗО, мав надавати дозвіл на візит. Проте п. 2 ст. 25 Кримінально-виконавчого ко-дексу визначає, що дозвіл на відвідування установи має право давати як керівництво територіа-льного органу департаменту, так і адміністрація установи.
Іншого разу у члена обласної спостережної комісії Стефановський вилучив посвідчення та не повернув його. Причина – законодавством не передбачено посвідчення для членів спостереж-ної комісії. Але ж немає заборони на такі посвідчення, а надавати їх чи ні – це не є прерогатива керівника управління департаменту, як і права вилучати такі посвідчення він не має.
Разом з тим законність дій самого Стефановського буває сумнівна.
Ним була видана вказівка, якою він вимагав, аби «дозвіл на відвідування установ вико-нання покарань членами обласних спостережних комісій надавався начальником управління Де-партаменту області … виключно у суботу з 14-00 до 18-00 години, а у вихідні та святкові дні – з 10-00 до 18-00 год».
Видання вказівки свідчить про впевненість керівництва управління департаменту в тому, що воно може на свій розсуд як завгодно чинити зі спостережними комісіями, єдиним встановле-ним законом органом громадського контролю. Варто зазначити, що вказівка видавалась на під-ставі аналогічної вказівки Департаменту № 3/4 -2329 від 30.05.2007 р. Ця вказівка за наполяган-ням громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» була визнана Генеральною прокуратурою незаконною у серпні 2007 року і 10.09.2007 скасована Департаментом.
Проте й за півтора місяці начальник Ковельської виховної колонії Герасимчук О.В. пись-мово листом від 19.10.2007 повідомляв голову спостережної комісії при Ковельській міській раді про такі ж умови відвідування комісією колонії – два дні на тиждень у вихідні – та вимагав ще й надати графік відвідування колонії членами спостережної комісії.
В іншому своєму листі № 2/ 3 -1309 від 03.10.2007 до благодійного фонду «Реабілітація» голова обласного управління департаменту Макогончук В.А. стверджував з посиланням на ч. 1 ст. 25 КВК, що Департаментом залучення громадських організацій до участі у виправленні засу-джених вимагається здійснювати «шляхом відповідних угод про співпрацю з чітким визначенням порядку співпраці, форм та методів роботи тощо.». При цьому він вимагав надати в якості передумови співпраці копію статуту фонду та копію свідоцтва про реєстрацію, «завірені у вста-новленому порядку»
Насправді такої офіційної вимоги – укладання угод для співпраці – не існує.
З приводу таких дій старший помічник прокурора Волинської області Постоловський О. у листі № 16-2157-07 від 01.11 07 до фонду «Реабілітація» повідомив про назаконність вказівки заступника голови обласного управління департаменту Стефановського щодо обмеження часу відвідування колоній членами спостережних комісій та вказав, що «вимоги про встановлення графіків відвідування членами спостережних комісій виправних установ, укладання угод з гро-мадськими організаціями про співпрацю не передбачені діючим законодавством, по що вказано управлінню департаменту в області»
Про рівень дотримання законності керівництвом управління свідчить й той факт, що на запит фонду «Реабілітація» надати доступу до ознайомлення з вказівкою управління департаме-нту – а цей запит є законним і мав бути обов’язково задоволений – воно відмовило. На звернення до прокуратури пан Постоловський О. у своєму листі № 16-2157-07 від 19.11.2007 повідомив фо-нду «Реабілітація», що за результатами перевірки їх скарги про відмову у наданні доступу до ознайомлення з вказівкою управління департаменту встановлено, що «управління в порушення вимог ст. 32 України «Про інформацію» незаконно 10.10.2007 відмовило у наданні інформації» і начальнику управління прокуратурою області внесено відповідний припис.
Інша ініціатива Волинської обласної спостережної комісії – рекомендація фонду «Реабілі-тація» сприяти у проведення виховної роботи із засудженими – теж викликала спротив керівницт-ва управління. Голова обласного управління департаменту Макогончук В.А. у своєму листі № 2/ 3 -1295 від 03.10.2007 до благодійного фонду «Реабілітація» щодо відмови його членам відвідува-ти колонії області стверджував, що «пунктом 6 Постанови Кабінету Міністрів від 1 квітня 2004 року № 429 «не передбачено можливість давати доручення представникам громадських орга-нізацій та окремим особам щодо проведення виховної роботи із засудженими»
Насправді постанова КМ не має п.6 (що зайвий раз свідчить про рівень ознайомлення в управлінні департаменту зі змістом нормативних документів), а п. 6.6 Положення про спостережні комісії містить чітке формулювання: „доручати представникам громадських організацій ведення виховної роботи”.
Така сваволя щодо діяльності спостережної комісії та безкарність за порушення норм за-конодавства може відбуватися лише за умови прихильності та поблажливості керівництва Депар-таменту. Така позиція вищого керівництва підтверджується й відповідями на скарги, які були на-правлені у Київ.
Заступник начальника управління департаменту В.З.Близнюк у своєму листі № 3/ 4-945 від 24 жовтня 2007 року до фонду «Реабілітація» повідомляв, що ствердження про порушення посадовими особами управління департаменту у Волинській області вимог постанови Кабміну № 429 не відповідає дійсності, а далі йде посилання на пункт шостий постанови, якого в постанові немає, та знову повторюється, що спостережні комісії «не мають права надавати доручення бла-годійним та іншим громадським організаціям проводити будь-які заходи на території установ ви-конання покарань»
З цього робиться висновок, що «порушень чинного законодавства з боку посадових осіб управління.. не встановлено»
У листі № 5-5448-Іл від 26 листопада 2007 року перший заступник голови департаменту Ільтяй М.П. також повідомив на запит «Донецького Меморіалу», що «дії керівництва управління департаменту у Волинській області.. відповідали вимогам кримінально-виконавчого законо-давства».
Адміністрація установ виконання покарань у Волинській області та спостережні комісії знаходяться у доволі складному становищі у питаннях взаємодії. З одного боку, адміністрація установ мусить виконувати вимоги керівництва свого управління і максимально обмежувати ак-тивність спостережних комісій. З іншого боку, на бездіяльність спостережних комісій іноді доволі суворо реагує прокуратура. Так, у Поданні про порушення кримінально-виконавчого законодав-ства, зробленому прокуратурою Ківерцівського району Волинської області голові Ківерцівської райдержадміністрації щодо утвореної нею спостережної комісії йдеться:
«Спостережній комісії закидається відсутність виїзних засідань у Цуманській ВК-84, не бу-ло перевірено обґрунтованість порушених адміністрацією колонії питань про переведення засу-джених в ДІЗО та ПКТ. При розгляді питань про умовно-дострокове звільнення голова та члени комісії не цікавляться поведінкою засуджених та особисто не здійснюють їх прийом. Вони не від-відують колонію, не розглядають звернення засуджених та не приймали по ним рішень.»
«Не опрацьовані на засіданні спостережної комісії факти отримання засудженими травм на виробництві. В колонії зареєстровано 9 нещасних випадків невиробничого характеру з непра-цюючими засудженими, а на засіданнях спостережної комісії вони не розглядалися
Ці факти яскраво ілюструють ситуацію, як ставиться керівництво територіального органу де-партаменту та вище керівництво відомства до діяльності спостережних комісій, коли вони вияв-ляють активність і починають виконувати свої функції згідно вимог закону.
Іншим прикладом діяльності обласних спостережних комісій є приклад обласної комісії До-нецької області. У 2004 році вона була утворена виключно з представників органів влади, на за-пити громадських організацій інформацію не надавала і про її дільність приходилось дізнаватись через подання позовів до суду. Судом було визнано неправомірним ненадання інформації про діяльність комісії. Після періоду підвищення активності комісії вона знову фактично перестала працювати. Представники громадських організацій, які включені до її складу, по декілька місяців домагаються проведення чергового її зібрання. На рік відбувається одне-два засідання. Проте навіть при такому підході вдалося провести два семінари для членів всіх спостережних комісій області, зібрати інформацію про їх діяльність і проаналізувати її.
Наприкінці 2008 року до всіх обласних спостережних комісій крахни убло направлено запит, в якому пропонувалося, зокрема, повідомити, скільки випадків порущень прав людини протягом року було зареєстровано обласною комісією. На час написання статті відповіді надійшли майже з половини областей України. І у всіх відповідях зазначється, що обласними спостережними комісі-ями не зареєстровано жодного випадку поуршень прав людини в установиах виконання покрань області. За винятком лише однієї обаслті – Чернгівіської., де протягом року обласною комісією було зареєстровано 26 випадків порушень прав людини стосовно засуджених або персоналу установ. Навряд чи це тому, що установи цієї області – найгірші у країні. Зрозуміло, що якщо ко-місія працює – то є і результати її роботи. І навпаки.
Аналіз діяльності спостережних комісій свідчить про те, що громадський контроль установ не є головним або принаймні помітним питанням, якім опікується спостережна комісія. Свою діяль-ність висвітлюють у ЗМІ лише окремі комісії, ще деякі комісії вважають достатньою звітністю про свою роботу надання інформації органу влади, рішенням якого вони створені.
Великою мірою це є наслідком того, що комісії складаються переважним чином з працівників органів влади, чиновників, які за своїм статусом не мусять опікуватися громадським контролем. Вони не мають досвіду такої діяльності, не розуміють його завдань, їм невідомі методи здійснен-ня такого контролю.

Попри той факт, що громадський контроль згідно законодавства покладено тільки на спосте-режні комісії, в Україні є ще інституції у сфері нагляду за дотриманням прав людини у пенітенціа-рній сфері. Це – Громадські ради при територіальних управліннях департаменту та Громадська рада при департаменті.
Перелік Громадських рад при територіальних управліннях департаменту є на сайті відом-ства. Показово, що наведена на сайті інформація більше двох років не оновлюється. Це є своєрі-дним показником справжньої уваги відомства до діяльності цих структур. І що надто цікаво: склад Громадської ради безпосередньо при відомстві на сайті відсутній. Як і інформація про її роботу.
Для оцінки ефективності цих інституцій все ж таки важливо знати, а що саме про свою роботу зі здійснення громадського контролю повідомляють громадські ради?
Варто підкреслити, що деякі з них працюють плідно та ефективно. Ось деякі приклади актив-ної роботи Громадських рад при територіальних управліннях департаменту.

Громадська рада при управлінні департаменту у Вінницькій області
Протягом 2006 року було проведено 4 засідання Ради, на протязі 2007р. - 3.
Крім цього членами Громадської ради спільно з представниками Управління та за участі представників ЗМІ були проведені виїзні засідання з метою перевірки умов тримання засудже-них у виправних колоніях області.
На засіданнях Громадської ради розглядалися в основному питання, пов'язані із створенням та забезпеченням належних умов тримання засудженим, які відбувають покарання у виді позба-влення волі та забезпечення законності в діяльності адміністрації органів і установ виконання покарань. Зокрема неодноразово заслуховувалися керівники галузевих служб Управління з наступних питань: про стан комунально-побутового забезпечення засудже-них; про стан медичного обслуговування засуджених; про стан соціально-психологічної ро-боти із засудженими та практику застосування заохочень та дисциплінарних стягнень; про стан роботи із профілактики ВІЛ СНІДу та туберкульозу в установах області та цілий ряд інших.
Неодноразово на протязі 2006-2007р. розглядалося питання про негативну практику спосте-режної комісії Вінницького району з приводу порушень вимог закону під час вирішення питання про застосування до засуджених Стрижавської ВК (№81) умовно-дострокового звільнення (без-підставних відмов у погодженні подань щодо застосуванні ст.81 КК України).
За результатами проведених засідань Громадською радою приймалися відповідні рішення. Зокрема з приводу порушення прав засуджених Стрижавської ВК (№81) при застосу-ванні ст.81 КК України були підготовлені на направлені відповідні листи голові спосте-режної комісії Вінницького району, голові Вінницької райдержадміністрації, а також Вінни-цькому прокурору з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримі-нальних справах. Крім того, головою Громадської ради за дорученням її членів особисто були проведені співбесіди з означеного питання з головою спостережної комісії Вінницько-го району. Відповідні матеріали були опубліковані у місцевій пресі та озвучені на
місцевому радіо ("Місто над Бугом"). Як правило, всі результати відвідування Громадською радою установ області висвітлювалися у місцевих ЗМІ.
Представники Громадської ради відвідували установи виконання покарань, в ході яких мали змогу ознайомитись із умовами відбування покарання засудженими, умовами утри-мання неповнолітніх осіб, взятих під варту, із організацією соціально-виховної роботи із ними, роботою бібліотек та клубів установ.
Зокрема саме за сприяння Громадської ради було врегульовано питання зі спостережною комісією при Вінницькій РДА стосовно приведення у відповідність до чинного законодавства практики застосування умовно-дострокового звільнення до засуджених (категорія засуджених за особливо тяжкі злочини), які відбували покарання у Стрижавській ВК (№81). За результатами цієї роботи були підготовлені пропозиції про внесення змін та доповнень до положення «Про спо-стережні комісії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року №429.
Як позитивний досвід, слід відмітити і роботу Ради із населенням області стосовно по-повнення книжкових фондів бібліотек установ області. Зокрема було організовано та проведено серед населення акцію «Подаруй засудженому книгу», в ході якої для засуджених було передано близько 500 книжок.
Представники Громадської ради брали участь у проведенні тренінгів та навчання із начальни-ками відділень соціально-психологічної служби та психологами установ області.
Членами Громадської ради підготовлено та опубліковано цілий ряд статей у фахових юридичних виданнях з проблемних питань кримінального, кримінально-процесуального та кримі-нально-виконавчого права, пов'язаних з актуальними питаннями відбування покарання засудженими до позбавлення волі.
Основною складністю у роботі Громадської ради є її статус лише дорадчого органу при Управлінні та відсутність у складі ради підприємців (меценатів), які б мали змогу надавати реальну матеріальну благодійну допомогу для покращення умов тримання засудже-них. Проблемним ( у зв'язку із відсутністю будь-яких коштів) є і питання організації від-відування членами Громадської ради виправних колоній, які розташовані на значній відстані від обласного центру.
Необхідно наділити Громадську раду таким обсягом повноважень, які б давали можли-вість більш дієво впливати на діяльність органів і установ виконання покарань. Крім того, більше уваги необхідно приділяти засудженим, які відбувають покарання, що не пов'я-зані із позбавленням волі (обмеження волі, виправні роботи тощо), а також дотриман-ню прав і законних інтересів персоналу кримінально-виконавчої системи.

Громадська рада при управлінні департаменту у Сумській області
В 2006 році було проведено 4 засідання, в 2007 році – 3 засідання за темами:
1) Про заходи щодо підвищення взаємодії із спостережними комісіями у здійсненні громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних пока-рань.
2) Про умови тримання засуджених в установах області та заходи щодо активізації участі громадськості в їх соціальній адаптації після звільнення.
3) Про стан дотримання прав неповнолітніх ув'язнених та засуджених, які утримуються в слі-дчому ізоляторі і заходи щодо удосконалення їх тримання, покращення дозвілля та навчально-виховного процесу.
В грудні 2007 року планується засідання:
4) Підведення підсумків роботи Громадської ради при управлінні ДДУПВП у Сумській області та затвердження плану заходів щодо організації роботи Громадської ради на 2008 рік.
Завдяки дієвій співпраці керівництва управління Департаменту у Сумській області із члена-ми Громадської ради, їх небайдужості до нагальних питань суспільства, ентузіазму та актив-ної громадської позиції зроблено наступне:
Для вирішення багатьох складних питань в організації загальноосвітнього та професійно-технічного навчання в установах виконання покарань області було проведено координаційну нараду керівництва управління Департаменту в Сумській області, установ виконання покарань області, керівництва територіального та місцевих управлінь освіти, представників органів ви-конавчої влади та місцевого самоврядування, керівництва вищих навчальних закладів об-ласті, працівників обласної бібліотеки.
Завдяки активній позиції члена Громадської ради, начальника управління освіти Сумської обласної державної адміністрації Пшеничній Любові Василівні вдалося залучити до загально-освітнього навчання максимальну (на даний момент) кількість засуджених. Збільшено бібліо-течний фонд установ. З метою надання засудженим можливості отримання вищої освіти за дис-танційною формою навчання, досягнуто відповідної домовленості з вищими навчальними за-кладами Сумської області за сім'ю спеціальностями, на даний час вищу освіту за дистан-ційною формою навчання отримують шестеро засуджених.
Управлінням департаменту у Сумській області налагоджена співпраця із Сумським об-ласним центром для сім'ї, дітей та молоді, щомісяця надається інформація про сім'ї засудже-них, які опинилися у складних життєвих обставинах. З метою позитивного впливу на матеріа-льне становище засуджених, сім'ї яких перебувають в складних життєвих обставинах, вони в пе-ршу чергу (при наявності відповідної кваліфікації) працевлаштовуються на ті ділянки виробницт-ва, на яких заробітна плата вища.
Завдяки члену Громадської ради отцу Сергію (Сергій Шульга) проводиться активна душ-пасторська робота в усіх установах виконання покарань області, в двох установах області (Сум-ська ВК № 116 та Шосткинська ВК №116) існують церкви, в Конотопському ВЦ №130 – капли-чка, в Сумському СІ та Роменській ВК №56 – молитовні кімнати.
Завдяки Голові Громадської ради Колесник Марині Олександрівні з 2006 року установи кримінально-виконавчої служби Сумської області плідно співпрацюють із громадською ор-ганізація "Правова допомога", співробітники якої надають юридичну допомогу засудженим з усіх напрямків Українського законодавства (кримінального, кримінально-виконавчого, цивільно-го, житлового тощо). Організовуються одноденні виїзні консультаційні пункти для надання необхідної юридичної допомоги засудженим на місці.

Громадська рада при управлінні департаменту в Івано-Франковській області
У 2006 році Громадською радою було проведено 4 засідання, протягом 2007 року 5 засі-дань.
На засіданнях Громадської ради розглядались питання:
- організація виставки художніх творів, виготовлених засудженими присвячена Великоднім святам;
- реалізація програми "Профілактика ВГЛ/СНІД в установах виконання покарань";
- організація спартакіади з волейболу та вирішення питання придбання спортивної форми та інвентарю для засуджених в якості благодійної допомоги,
- про будівництво каплиці в Івано-Франківському слідчому ізоляторі;
- про проведення тренінгових занять з персоналом соціально-психологічної служби установ виконання покарань.
Всі обговорювані питання реалізовані на практиці.
Організована Громадською радою виставка художніх творів виконаних засудженими, мала великий успіх серед мешканців Івано-Франківщини та гостей краю. Завдяки виставці громадсь-кість значно змінила свою думку щодо місць позбавлення волі та людей, які відбувають покарання зокрема.

Громадська рада при управлінні департаменту у Хмельницькій області
У 2006 році засідання Громадської ради проводились щоквартально. У 2007 році було про-ведено п'ять засідань.
На засіданнях Громадської ради обговорювались питання залучення громадських, релігій-них, благодійних організацій до процесу ресоціалізації та виправлення засуджених, покращення та вдосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів та навчаль-них центрів, які діють у виправних колоніях області, удосконалення професійної майстерно-сті співробітників установ виконання покарань, надання юридичної та психологічної допо-моги засудженим, організація духовно-просвітницької, правороз'яснювальної, культурно-виховної та спортивно-масової роботи, удосконалення механізмів надання соціальної допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі.
За сприяння Громадської ради в установах виконання покарань реалізуються проекти: «Шлях до волі», «Дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів», «Спри-яння реалізації прав, інтересів засуджених та їх реінтеграція у суспільство», «Громадський конт-роль за діяльністю пенітенціарних установ на новий рівень» та інші. Члени Громадської ради приймали участь у перевірці підготовки колоній до осінньо-зимового періоду, вносили свої пропо-зиції щодо покращення умов тримання засуджених. Керівництву установ надавались рекоменда-ції щодо вдосконалення організації та проведення духовно-просвітницької, правороз'яснюваль-ної, культурно-виховної та спортивно-масової роботи, підготовки засуджених до звільнення.
В роботі Громадської ради при управлінні Хмельницької області складнощів немає.
Діяльність Громадської ради достатньо ефективна для забезпечення громадського контролю за дотриманням прав та умов утримання засуджених в установах виконання покарань Хмельни-цької області.

Громадська рада при управлінні департаменту у Волинській області
В 2006 році Громадською радою проведено 4 засідання, в 2007 році - 3.
На засіданнях Громадської ради при управлінні області останнім часом були розглянуті наступні питання:
- про формування позитивної громадської думки про діяльність органів та установ виконання покарань Волинської області та заходи з даного напрямку роботи;
- про сприяння установам виконання покарань області в проведені заходів з нагоди від-значення в Україні в 2007 році Року української книги;
- про підвищення ефективності сприяння діяльності установ виконання покарань обла-сті та Луцького слідчого ізолятора з боку органів виконавчої влади та місцевого само-врядування;
- про обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких зако-нодавчих актів України щодо управління системою органів і установ виконання пока-рань";
- про покращення рівня взаємодії органів та установ виконання покарань області із ви-щими навчальними закладами регіону;
- про стан загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених в мі-сцях позбавлення волі Волинської області;
про проведення культурно-масових заходів із засудженими із залученням громадськості в ІІ-ому півріччі 2007 року.
Якихось перешкод та складнощів у роботі Громадської ради при управлінні Департамен-ту у Волинській області немає.
Для покращення діяльності Громадських рад необхідно більше уваги звернути на узагаль-нення, розробку та поширення на місцях документів та матеріалів, які б стосувались прак-тики роботи цих консультативно-дорадчих органів.
Ефективність роботи громадських рад в подальшому буде залежати від якісних змін що-до побудови громадянського суспільства в Україні, збільшення кількості громадських організацій, розширення напрямків їх роботи тощо

Громадська рада при управлінні департаменту у Запорізькій області
Кожен член ради зробив власний внесок у впроваджені загальнодержавної політики у сфері кримінально-виконавчих правовідносин. Наприклад:
Отець Андрій - особисто проводить душпастирську роботу із особами, засудженими до довічного позбавлення волі, що утримуються у ВК №55
Вєрозубов О.Т. – активно відстоює ідею розвитку загальноосвітньої мережі в установах об-ласті як основоположного засобу виправлення та ресоціалізащї.
Мішок С.М. – опікується провадженням реабілітаційних програм для неповнолітніх пра-вопорушників на базі слідчих ізоляторів.
Биков С.А. – проводить правороз’яснювальну роботу серед засуджених установ облас-ті, зокрема, через поширення відповідних бюлетенів.
Члени Громадської ради здійснювали робочі візити до слідчих ізоляторів та установ області з метою перевірки умов тримання ув’язнених та засуджених на відповідність їх вітчизня-ному та міжнародному законодавству із захисту прав людини. Надається правова допомога засудженим: так станом на 05.07.2007 року серед засуджених вже було поширено чотири пра-вороз’яснювальні бюлетені.
Окрім цього за участю членів ради було проведено ряд засідань, "круглих столів" та науко-во-практичних конференцій з найбільш проблемних питань у діяльності кримінальної-виконавчої системи Запорізького регіону. Усі питання, що постають у діяльності Громадської ради, ефективно вирішуються в робочому порядку.

Громадська рада при управлінні департаменту в Луганській області
Громадською радою вживаються заходи щодо вирішення соціальних питань осіб, які го-туються до звільняються з місць позбавлення волі. В першу чергу це стосується осіб, які втра-тили соціальні та родинні зв'язки. Ведеться робота з соціального супроводу, реєстрації за по-стійним або тимчасовим місцем проживання, вирішення питань по відновлення або отриманню паспортів державного зразку, відновлення та отримання освіти в професійно-технічних навча-льних закладах.
Поряд з цим, членами громадської ради вирішено питання щодо надання консультацій за-судженим і особам, які звільнилися з місць позбавлення волі з юридичних, правових, соціаль-них, медичних та інших питань.
Члени громадської ради залучають творчі колективи до проведення концертів в устано-вах виконання покарань Луганської області. Крім того у виховній колонії для неповнолітніх було організовано виступ трьох інтерактивних театрів з профілактики СНІД і наркоманії та попере-дження торгівлі людьми, учасниками яких були самі неповнолітні засуджені. В 2004, 2006 роках у Луганську були організовані виставки декоративного мистецтва засуджених.
Громадською радою вирішено питання вступу осіб, які відбувають покарання в установах Луганської області на навчання у вищі учбові заклади на дистанційній основі.
У Перевальській виховній колонії встановлено комп’ютерний клас з підключенням до ме-режі Інтернет.
За підтримки Громадської ради в установи Луганської області постійно надходить гума-нітарна допомога у вигляді одягу, засобів гігієни, книг, канцелярських товарів, тощо. Протягом поточного року згідно плану роботи Громадської ради було розглянуто ряд важливих питань що-до:
- здійснення контролю за реалізацією розроблених заходів спрямованих на поліпшення становища засуджених, формування здорового способу життя;
- надання допомоги адміністраціям установ виконання покарань у проведенні соціа-льно-виховної роботи із засудженими, організація професійно-технічного навчання;
- виконання програми із забезпечення робочими місцями, побутовому влаштуванні і соціа-льної адаптації осіб, звільнених з установ кримінально-виконавчої системи;
- проведення консультацій засуджених щодо навчання у вищих навчальних закладах;
- взаємодія з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, органами місце-вого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями з питань сприяння діяльності установам кримінально-виконавчої системи;
- виконання соціального супроводу звільнених осіб, переважно молодіжного віку;
- здійснення оздоровчо-профілактичних заходів. Проведення медичних консультацій з пи-тань наркологічної і алкогольної залежності, захворювання на туберкульоз, профілактики ВІЛСНІДу;
- забезпечення правового і соціального захисту персоналу установ кримінально-виконавчої системи;
- надання психологічної допомоги у вирішенні конфліктів, участь у проведенні занять з психологами установ області;
- проведення релігійних обрядів та заходів духовного виховання;
- висвітлення діяльності установ виконання покарань Луганської області, а також центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
На рівні області на засіданнях були розглянуті, але не вирішені питання щодо соціально-го захисту бездомних осіб, що звільняються з установ виконання покарань.
Діяльність Громадської ради, організацій - які входять до складу Громадської ради постійно висвітлюється в місцевих та обласних засобах масової інформації. Протягом 2007 року через за-соби масової інформації було оприлюднено близько 60 репортажів на телебаченні, радіо, в дру-кованих та інтернет-виданнях.

Громадська рада при управлінні департаменту у Херсонській області (мовою оригіналу)
Кроме постоянных приемов по личным вопросам, которые проводят члены организаций, вхо-дящих в состав совета, есть еще выезды по необходимости: либо осужденные «требуют общест-венность», либо это небольшие микроисследования сегодняшней ситуации и потребностей для написания проектов нашими общественными организациями (причем, это могут быть как члены ГР, так и нет).
Бывают выезды с целью проверить соблюдение прав человека в отношении конкретного осужденного. В таких случаях в состав группы входят те специалисты и тех организаций, которые максимально либо заинтересованы, либо компетентны. Многие вопросы решаются в телефонном режиме.
Решен важный вопрос – выдачи медицинских справок освобождающимся из колонии: осуж-денные могут их получить, если обратятся сами к руководству колонии или фельдшерам заранее, чтобы им сделали выписку. Справка - установленного образца, ничем не отличается от тех, что выдаются медучреждениями на свободе, и на печати тоже нет указания, что выдана именно в ко-лонии. Особенно важно это для тех, кто хочет сразу устраиваться официально на работу. Это уп-рощает и удешевляет процесс прохождения медкомиссии, потому что далеко не все предприятия оплачивают ее, да и лишний раз проходить флюорографию нет необходимости.
Сложнее всего нам было «побороть» органы районного образования: две колонии в области относятся к одному району, который сам по себе один из отсталых, на 90% находится на дотации. И вначале даже шел разговор о том, чтобы вообще закрыть. С трудом, но удалось отстоять учеб-но-консультативные пункты в двух колниях, где их хотели закрыть. В школе Дарьевской ИК № 10 заработал компьютерный класс и теперь осужденные имеют возможность и получают дистанци-онно высшее образование.
Если освободившийся человек никак не может получить паспорт, то через Центры социаль-ных служб семьи и молодежи этот вопрос решается проще и быстрее. А ЦССМ в свою очередь входит в состав ГР.
Что касается трудностей: сложно с выездами, исследованиями, контролем. Для участия в визитах фактически необходимо или бросить свою работу, или использовать выходные дни. Но, как показывает опыт, выходные практически у всех, в том числе и у большинства сотрудников то-же совпадают - суббота и воскресенье. И хотя многие готовы потратить время, например, на по-лучение «обратной связи» от осужденных и вести прием по личным вопросам, но могут это делать только в выходной день. Тем более, что в будние дни на прием не приходят те осужденные, кото-рые работают. Но в выходные в колониях отсутствует руководство, которое как раз решает про-пустить членов ГР в колонию, «отдыхает» канцелярия и не подпишется пропуск, некому организо-вать прием. Этот вопрос планируется «поднять» на очередном заседании ГР, пригласим замов учреждений по режиму.
Очень много проблем и вопросов возникает у осужденных, работающих на производстве из-за «странного» законодательства. В УИК, например, есть оговорки по поводу начисления зарпла-ты: если нарушал режим, если не выполнил норму, то зарплату можешь не получить. И даже если не выполнил по объективным причинам: нет заказа, сломался инструмент, то, получается, рабо-тал все равно задаром. И это только маленький пример. Было бы неплохо, используя наш ресурс, лоббировать эти изменения.

Поряд з доволі змістовними відповідями на запити про діяльність Громадських рад при управліннях відомства були отримані й дещо специфічні відповіді.
Так, керівник Громадської ради при управлінні департаменту у Криму не відповів на перший запит, а на повторний доволі роздратовано відреагував, назвавши його „трафаретним цирку-ляром” і зголосився відповісти тільки тоді, коли йому буде повідомлено, що має на увазі цей за-пит. Після роз’яснень будь-якої відповіді від керівника цієї Громадської ради не було отримано.
А керівник Громадської ради при управлінні департаменту у Одеській області з подивом пи-тає чому „Коаліція ВІЛ-сервісних організацій не повідомила про проведення за участю Вашої ор-ганізації дослідження діяльності Громадських рад на національному рівні”, Начебто тільки після такої «реєстрації» дослідження має право на життя.
У певному сенсі є показовою ситуація з Громадською радою при управлінні департаменту в Донецькій області. Спочатку до її складу входила низка «представників громадськості» - колишніх працівників системи. Очолив раду колишній керівник управління, який представляв громадську організацію ветеранів правоохоронної діяльності. І два роки не скликав раду. На папері вона бу-ла, про її створення було належним чином прозвітовано. Але роботи ніякої не велось. Після пе-реобрання голови ради її активність пожвавішала, але обмежується як правило дискусіями серед її членів. Самі по собі громадські організації, представники яких входять до ради, добре працю-ють, виконують велику роботу. Але як утворення Громадська рада залишається майже бездіяль-ною. Керівництво управління начебто й підтримує ініціативи громадськості, але не настільки, щоб рада активно запрацювала.
Громадські ради в низці інших регіонів також очолили колишні працівники системи. Про дося-гнення рад в цих регіонах майже нічого не відомо.
Очевидно, що Громадські ради при управліннях проводять, як то кажуть, певну роботу. Най-частіше мова йде про надання допомоги з боку громадськості установам виконання покарань – проведення культурних та спортивних заходів, вирішення питань навчання, організація зустрічей з представниками церкви, артистами, спортсменами тощо. Проте весь цей набір не є здійснен-ням громадського контролю. Лише у діяльності деяких Громадських рад можна спостерігати еле-менти громадського контролю. Але скільки-небудь помітною така діяльність в Україні досі не ста-ла. Так, наприклад, про розгляд надзвичайних подій на засіданнях Громадських рад при терито-ріальних управліннях нічого не відомо.
В цьому контексті очевидно, що про справжнє відношення до громадськості у відомстві має свідчити те, як Громадська рада при департаменті працює з громадськістю, як вона реагує на іні-ціативи громадськості, які ініціативи вона підтримує.
Про реальний рівень уваги до проблематики прав людини з боку Громадської ради при де-партаменті свідчить реакція голови цієї Громадської ради п. Штанька І.В., у минулому керівника відомства. До нього звернулися з листом правозахисники з приводу надзвичайних подій в устано-вах виконання покарань. Перебіг спроб правозахисників зініціювати розгляд цих питань на Гро-мадській раді при Департаменті наведений нижче.
Керівник «Донецького Меморіалу» та Пенітенціарного Товариства України Олександр Бука-лов та представник Всеукраїнської громадської організації „Альянс Майдан” Людмила Коваль звернулись до Голови Громадської Ради при Департаменті з питань виконання покарань листом від 18 липня 2007 р., в якому висловлювалася турбота з приводу фактів порушення прав людини в установах виконання покарань. Вони зокрема відмічали, що «офіційної інформації від Департа-менту про масові заворушення, їх причини, а також про форми та способи вирішення цих кон-фліктних ситуацій, вкрай обмаль. До того ж, результати розслідувань офіційно не оприлюд-нюються. Тому немає впевненості, що персонал та адміністрація установ завжди повною мірою дотримуються норм та стандартів поводження із засудженими, а перевірки ймовірних порушень проводяться ретельно сумлінно та неупереджено.»
Аргументуючи необхідність термінового розгляду цих питань у колі провідних правозахисних організацій, вони відмічали:
«Відповіді Департаменту на запити щодо подібних подій надто не конкретні, часом по-роджують більше запитань, ніж дають змогу зрозуміти, що і як насправді відбувалося. Скла-дається враження, що керівництво відомства дуже не зацікавлене в неупередженому розс-лідуванні повідомлень про ймовірне жорстоке поводження в його установах.
Ми вважаємо вкрай актуальним терміново розглянути ці факти за безпосередньою уча-стю представників громадськості, аби з’ясувати, чи насправді відбувалися порушення стан-дартів поводження із засудженими з боку персоналу установ ДДУПВП. Оскільки в деяких випад-ках мова йде про життя людини, вважаємо негайність скликання засідання Громадської Ради виправданою та доцільною. Зволікання в реагуванні на деякі з цих фактів вкрай небезпечні, перш за все для окремих засуджених, а в певною мірою – й для суспільства.»
Своє звернення вони завершували наполегливим проханням «виявити громадянську відповідальність та ініціювати позачергове засідання Громадської ради при Департаменті. Просимо також обов’язково запросити на це засідання осіб, які добре поінформовані про окремі факти ймовірного жорстокого поводження – матерів засуджених Базика С. та Повідайчика О., Коваль Людмилу, Левченко Катерину, Геля Андрія, Букалова Олександра, Захарова Євгена.»
Це звернення залишилось без будь-якої відповіді.
За місяць відбулося засідання Громадської ради, але ці питання залишились поза порядком денним зібрання. Ніхто з запропонованих авторами звернення осіб, як і самі автори, не були за-прошені на це засіжання.
Зі спливом трьох місяців керівник «Донецького Меморіалу» знову звернувся з листом від 22 жовтня до голови Громадської ради, в якому відмічалося, що «враховуючи випадки, коли керівництво департаменту ігнорувало ініціативи громадських організацій, уникало взаємодії без достатніх для того причин, мені вбачається важливим розглянути питання щодо засад їх співпраці та взаємодії, шляхів подолання перешкод та непорозумінь у їх взаємовідносинах. У зв’язку з цим я знову повторюю свою пропозицію про якнайскоріше проведення відкритого за-сідання Громадської ради із запрошенням на неї правозахисників, які не входять до її складу.
Хотілося б, щоб прийняті Громадською радою рішення надали змістовні та конструк-тивні відповіді на нагальні питання взаємодії установ та органів кримінально-виконавчої сис-теми з провідними правозахисними організаціями.»
Повторне звернення те ж залишилось без будь-якого відгуку.
Ще за місяць О.Букалов та Л.Коваль знову звернулись з листом до п. Штанька, в якому йшлося:
«Пройшло чотири місяці. З’явилися нові факти ймовірних порушень прав ув’язнених, які викликають занепокоєння. Проте Ваша позиція та відношення до негайності розгляду цих пи-тань на Громадській раді, на жаль, не проголошена. Ми можемо знову повторити, що „зволікання в реагуванні на деякі з цих фактів вкрай небезпечні, перш за все для окремих засуд-жених, а певною мірою – й для суспільства.”
Черговий заклик ініціювати позачергове засідання Громадської ради при Департаменті знову залишився без реакції.
Варто зауважити, що у жовтні 2007 р. начальник управління охорони, нагляду і безпеки де-партаменту на запит «Донецького Меморіалу» сповіщав, що проект Інструкції про порядок відвідування установ виконання покарань і слідчих ізоляторів був узгоджений з Громадсь-кою радою при Департаменті. Але було достеменно відомо, що засідань ради у цей період не бу-ло. Це може свідчити про те, що подібні «узгодження» оформлюються фактично формально, без розгляду на засіданнях ради. Для перевірки таких припущень п.Штаньку двічі надсилалися запи-ти, але й вони залишились без відповіді.
Ще в одному листі до голови Громадської ради від 3 грудня 2007 р. вже зазначалося:
«Відсутність реакції на ці пропозиції насторожує і змушує шукати відповіді, чому Гро-мадська рада при Департаменті продовжує мовчати, коли відбуваються серйозні події в уста-новах, пов’язані з дотриманням або не дотриманням прав людини. Бездіяльність ради чим далі, тим стає красномовнішою.»
З огляду на таке нехтування з боку голови Громадської ради зверненнями щодо порушень прав людини, був направлений 24 січня 2008 р. запит координатору діяльності Громадської ради при департаменті Свєтлаку О.В., в якому зокрема відмічалося:
«відсутність реакції Голови Громадської ради дивує та турбує. Вона дисонує з запевнен-нями голови Громадської ради про активну співпрацю. У зв’язку з вищенаведеним прошу Вас як працівника Департаменту, який є координатором діяльності Громадської ради, сприяти отри-манню відповідей на питання, які містяться у листах нашої організації.»
Проте й так звернення не зрушило ситуацію. Запропоноване засідання Громадської ради для розгляду питань брутального порушення прав людини в установах департаменту не відбуло-ся станом на кінець 2008 року.
Наведені факти свідчать, що врешті-решт Громадська рада при Департаменті залишилась глухою до звернень правозахисників, занепокоєних випадками порушення прав людини в устано-вах виконання покарань Це особливо дивно виглядає, адже під час керівництва департаментом п. Штанько сприяв багатьом ініціативам громадськості. Безперечно, на таку його позицію не може не впливати справжнє відношення нинішнього керівництва відомства до співпраці з громадськістю.
Отже, попри цікаві справи деяких Громадських рад при територіальних управліннях відом-ства, в цілому можна стверджувати, що діяльність цих утворень великою мірою є імітацією участі громадськості в роботі відомства, а громадський контроль дотримання прав людини в установах виконання покарань як системна діяльність в Україні практично відсутній.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном