Міжнародний фонд "Відродження"

Тренінг з моніторингу в’язниць у Феодосії

Володимир Брущенко, Андрій Сухоруков
07 – 09 липня 2009 року у м. Феодосія, АРК, Міжнародним товариством прав людини – Українсь-ка секція (МТПЛ – УС) та Євроклубом «Право і Захист» (Євроклуб) був проведений перший тренінг в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Попередження тортур і жорсткого пово-дження в місцях позбавлення волі» (надалі – Проект).

Проект спрямовано на дослідження проблем організації постійно діючої системи громадського моні-торингу в установах Державної кримінально-виконавчої служби України як складової національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Проектна діяльність охоплює: Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську та Харківську області. Тер-мін реалізації проекту: червень – листопад 2009 року.

Проект складається з чотирьох частин:
•Методична частина: підготовка програми моніторингу та інструкцій (регламенту) для моніторів – осіб, що реалізовуватимуть моніторингові заходи, а також для адміністрації установ ДДУВП.
•Тренінгова частина: проведення серії тренінгів для підготовки осіб, які здійснюватимуть моніто-рингові виїзди та для представників адміністрації установ ДДУВП.
•Моніторингова частина: проведення моніторингових виїздів згідно Регламенту роботи монітори-нгових груп.
•Підсумкова частина: аналіз моніторингової інформації, підготовка рекомендацій, зокрема, щодо внесення змін у законодавство; заключна конференція


Перший тренінг було присвячено презентації Проекту та обговоренню методики здійснення моніто-рингу.

В якості організаторів, слухачів першого тренінгу та експертів з питань, охоплених проектною тема-тикою, взяли участь: керівний склад Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУВП); провідні фахівці в галузі дотримання прав людини в органах Міністерства внутрішніх справ України; провідні фахівці Міністерства юстиції України; науковці-соціологи; працівники відповідних обласних управлінь ДДУВП та представники правозахисних громадських організацій, які будуть здій-снювати проектний моніторинг.

Презентували Проект Голова Правління МТПЛ – УС Андрій Сухоруков та Голова Правління Єврок-лубу Володимир Брущенко.

Андрій Сухоруков акцентував увагу на ідеології Проекту: «Проект має бути реалізований на практич-но - науковому рівні, тобто бути спрямованим на дослідження системних проблем кримінально-виконавчої служби, а не на виявленні окремих порушень в окремих установах з метою притягнення до відповідальності певних посадових осіб. Громадські організації повинні допомагати органам і устано-вам ДДУВП знаходити шляхи вирішення системних проблем, зокрема таких, які стосуються тортур та поганого поводження щодо засуджених» .

Володимир Брущенко розповів про базові проектні заходи та технологію співпраці між регіональни-ми виконавцями проекту.

Ігор Іваньков, начальник циклу кримінально-правових дисциплін Чернігівського юридичного коледжу ДДУВП, виступаючи у якості тренера, у вступній частині розповів про цілі та завдання моніторинго-вих груп (надалі – МГ), необхідне нормативно-правове забезпечення їх роботи; про систему візитів до місць позбавлення волі, що практикується у країнах Європи та США.

Надалі Ігор Іваньков організував керований діалог між співробітниками ДДУВП та представниками НУО з наступних питань:
а) механізми забезпечення адміністрацією конкретного права ув`язненного в певній установі (напри-клад, право на захист від катувань та нелюдського поводження, право на особисту безпеку тощо)
б) особливості дотримання прав ув`язненного - представника меншин (наприклад, національних, ре-лігійних, етнічних меншин, мігрантів, сексуальних меншин, осіб з фізичними вадами, ВІЛ–інфікованих, осіб з алкогольною або наркозалежністю та ін.)
в) дотримання прав осіб, що знаходяться в особливих умовах ізоляції (наприклад, осіб, які перебува-ють у дисциплінарному ізоляторі, ДПК, ПКТ тощо)
г) забезпечення прав засуджених під час їх контактів з адміністрацією установи (проведення прийому засуджених, розгляд заяв та скарг тощо; можливість відвідувати медичну частину та отримувати не-обхідну допомогу тощо)
д)можливість відвідувати медичну частину та отримувати необхідну допомогу
е) можливості дотримання базових прав людини під час заходів, що реалізують на законних підставах спецпідрозділи на території установи ( планові обшуки з метою вилучення заборонених предметів, припинення масових заворушень тощо

З точки зору Ігоря Іванькова, робота МГ повинна відбуватися виключно в межах діючих нормативно-правових актів, зокрема: міжнародних актів, які стосуються прав ув’язнених, інших міжнародних до-кументів правозахисного змісту; кримінально виконавчого кодексу, нормативних актів ДДУВП, пра-вил внутрішнього розпорядку установ, відомчих наказів, розпоряджень, інструкцій, вказівок тощо. І. Іваньков окреслив таку правову проблему: «Сьогодні до завдань кримінально-виконавчого законодав-ства України, зокрема, входять: охорона прав, свобод і законних інтересів засуджених, надання засу-дженим допомоги у соціальній адаптації. Законодавчо закріплені основні права засуджених, участь громадських об'єднань у роботі установ і органів, що виконують покарання, визначені форми їх участі в процесі виправлення і ресоціалізації засуджених. Соціальна робота і соціальна допомога як складові соціального забезпечення засуджених у нашій країні, згідно із міжнародними вимогами, закріплені законодавчо у якості самостійного розділу соціальної політики. Однак, у силу економічних і організа-ційних проблем соціальна політика стосовно засуджених залишається реалізованою не до кінця. Разом з тим, при вирішенні питань приведення кримінально-виконавчого законодавства у відповідність до міжнародно-правових актів слід враховувати, що міжнародні акти не є нормативними актами прямої дії, вони відповідним чином повинні бути трансформовані у національному кримінально-виконавчому законодавстві».

Марина Герасимчук, представник Департаменту міжнародного правового співробітництва Міністерс-тва юстиції України, розповідала про стан розгляду Законопроекту щодо національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських, або таких, що принижують гід-ність видів поводження та покарання (надалі Законопроект), який зараз знаходиться на стадії пого-дження з відповідними центральними органами виконавчої влади з метою направлення його на роз-гляд Верховної Ради України.

Ведучий тренінгу А.О. Сухоруков організував змістовне обговорення Законопроекту. Учасники трені-нгу надали такі основні зауваження:
1) Законопроект не повною мірою відповідає ключовим вимогам та принципам Факультативного про-токолу до Конвенції ООН проти катувань та поганого поводження (скорочена назва Конвенції); 2) ввідповідно до Законопроекту в створюється новий державний орган - Національний комітет України з попередження катування, головним завданням якого, є попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання; однак, Комітету пропонується надати статус державного органу, що, на думку правозахисників, суперечить принципам функціональної, персональної, фінансової незалежності превентивного механізму від виконавчої вла-ди; 3) Законопроект потребує удосконалення термінологічного апарату; 4) необхідно внести допов-нення до Законопроекту в частині, що регулює діяльність «мобільних інспекційних груп» (зокрема, щодо їх утворення та практичної діяльності), на які покладається, відповідно до Законопроекту, опе-ративна перевірка на місцях даних про порушення прав осіб, що знаходяться в державних установах різного рівня обмеження чи позбавлення волі.

Олег Мартиненко ( доктор юридичних наук, начальник Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС Апарату Міністра МВС ) на прикладі мобільних груп з моніторингу забез-печення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ організував дис-кусію (запитання – відповіді «експертів» - правозахисників та співробітників ДДУВП ) про порядок складання моніторингових звітів, порядок зберігання та розповсюдження інформації, отриманої шля-хом проектного моніторингу, коректні форми співпраці зі ЗМІ тощо.

На думку Олега Мартиненка доцільність ініціативного запровадження роботи постійно діючих моні-торингових груп в установах кримінально-виконавчої системи України, обумовлена тим, що мобільно – моніторингові групи невдовзі повинні стати елементом національного превентивного механізму із запобігання катування та жорстокого поводження і ДДУВП краще напрацювати з цього питання свій досвід. Систематичне, кероване і добре організоване відвідування установ з участю громадськості також допоможе вирішувати низку практичних проблем ув’язнених (затриманих ), забезпечення їх прав та належних умов утримання, вирішення нагальних проблем працівників МВС тощо. Наприклад, за результатами виїздів мобільних груп в багатьох установах МВС покращилася ситуація із доступом затриманих до лікаря, підвищилась гарантованість надання інформації близьким та родичам про міс-цезнаходження затриманої особи; були зроблені перші кроки щодо ефективного захисту працівників ІТТ від захворювання на туберкульоз. МВС робить практичні кроки з покращання матеріальної бази ІТТ , приймальників – розподільників, приміщень для затриманих ОВС. Робота мобільних груп в сис-темі органів внутрішніх справ була високо оцінена Комісаром Ради Європи Т. Хаммербергом, Коміте-том ООН проти катувань, Експертами ОБСЄ.

Олена Злобіна (доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціальної психології Інституту соціо-логії НАН України ) почала з бліц - інтерв’ювання присутніх за темою «Що ви очікуєте від проведен-ня анкетування та інтерв’ювання в середовищі засуджених та персоналу ДДУВП» Основною про-блемою цього процесу Олена Злобіна вважає створення коректної, якісної анкети, яка дасть можли-вість не тільки з’ясувати фактичний стан дотримання прав людини у відповідних установах, але й роз-крити причини їх виникнення можливих порушень таких прав. Також складним завданням є прове-дення саме репрезентативного дослідження: «Пілотний» характер Проекту, не звільняє виконавців від ґрунтовності та коректності соціологічного дослідження», - зауважила Олена Злобіна.

Євген Купрієнко, старший інспектор відділу організації соціально-виховної роботи управління соціа-льно-виховної та психологічної роботи ДДУВП ( за бажанням ) виступив у заключній частині Тренін-гу. Він зазначив, що підтримка Проекту з боку Державного департаменту України з питань виконання покарань, на його думку, не є формальною. ДДУВП, зокрема управління соціально – виховної та психологічної роботи, має намір відповідно з рішеннями керівництва Департаменту активно сприяти виконанню проектних заходів у п`яти обраних регіонах, зокрема, забезпечуватимуть доступ монітори-нгових груп до УВП, братимуть участь у роботі МГ, погоджуватимуть матеріали моніторингу, будуть розглядати його результати.

Особливістю Проекту і, відповідно, проведеного тренінгу є те, що його виконавці сподіваються закла-сти засади для створення системи громадського моніторингу в установах виконання покарань як скла-дової національних превентивних механізмів попередження катувань та інших жорстоких, нелюдсь-ких або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Звіт склали: В.Брущенко та А.Сухоруков.

P.S. Організатори Тренінгу щиро вдячні монітору з Харкова Г.Марьяновському, гостям О.Букалову (Донецький «Меморіал»), Л.Коваль (ХПГ ) за надзвичайну і корисну активність при обговоренні про-блем на Тренінгу.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном