Міжнародний фонд "Відродження"

Що заборонено працівникам в’язниць

Додаток
до Кодексу етики та службової поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

ПАМ’ЯТКА-ЗАСТЕРЕЖЕННЯ працівника Державної кримінально-виконавчої служби України про спеціальні обмеження, передбачені законодавством України

Згідно із Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” персонал Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС України) незалежно від займаної посади або спеціального звання є особами, уповноваженими на виконання функцій держави (представниками влади), діяльність яких пов’язана з виконанням завдань у сфері запобігання і протидії злочинності та забезпечення правопорядку.
З огляду на викладене, персоналу ДКВС України
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової, творчої, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту та у позаробочий час).
2. Одержувати неправомірну вигоду або приймати обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб, зокрема:
сприяти господарській діяльності фізичних і юридичних осіб в одержанні ними субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанню контрактів;
неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;
неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень.
3. Входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків представлення особою у раді товариства інтересів держави чи територіальної громади).
4. Безпосередньо або через інших осіб одержувати подарунки (пожертви), за винятком випадків, передбачених законодавством.
5. Мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб або бути безпосередньо у їх підпорядкуванні.
6. Протягом року з дня звільнення з посади укладати трудові договори або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами (організаціями незалежно від форм власності), за умови здійснення в минулому контролю за діяльністю цих підприємств, установ, організацій.
7. Розголошувати або використовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, а також представляти інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому вони працювали.
За порушення вказаних обмежень особа притягується до відповідальності відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції”.
Крім цього, у зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення працівник ДКВС України в обов’язковому порядку звільняється з посади.

Департамент по роботі з персоналом Державної пенітенціарної служби України