Міжнародний фонд "Відродження"

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Практичний посібник

Практичний посібник «Як звернутися до Європейського Суду з прав людини» підготовлений правозахисною організацією «Донецький Меморіал» з використанням матеріалів брошури «Європейський Суд з прав людини: ор-ганізація, процедура, правила звернення», виданої Міністерством юстиції України. Посібник покликаний довести до широких кіл громадськості інфор-мацію про Європейський Суд з прав людини, про процедури його діяльності, про вимоги до скарг, які подаються до Суду. Посібник містить інформацію про особливості звернень до суду засуджених осіб. В посібнику наведені зраз-ки Формуляру для подання звернення, довіреності.

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Рада Європи — міжнародна регіональна організація європейських дер-жав, які проголосили своєю метою розширення демократи та захист прав людини – була заснована у 1949 році. Зараз вона об'єднує 47 держав. Го-ловними органами Ради Європи є Парламентська Асамблея, Комітет Міні-стрів, Європейський Суд з прав людини.
Рада Європи забезпечує високі стандарти захисту прав людини в держа-вах-членах насамперед завдяки дії Конвенції про захист прав та основних свобод людини, яка була підписана 4 листопада 1950 року десятьма євро-пейськими державами в Римі. Ця Хартія прав людини стала фундаментом усього комплексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав лю-дини, її законних інтересів та потреб, відправною точкою на шляху цивілі-зованих європейських держав до втілення в життя загальнолюдських цін-ностей.
З часу набуття Конвенцією чинності до неї було прийнято 11 Протоколів, які стали її невід'ємною частиною. Протоколи розширили діапа-зон гарантованих прав і свобод людини та вдосконалили механізм їх захи-сту. Саме завдяки ефективному забезпеченню прав особи, що, зокрема, пе-редбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав до Європейського Суду з прав людини, Конвенція стала першим міжнарод-ним правовим документом, спрямованим на захист широкого спектру гро-мадянських та політичних прав.
Конвенція та Протоколи до неї за своєю юридичною природою є обов'я-зковим міжнародним правовим договором, який запровадив систему над-національного контролю за дотриманням прав людини на внутрішньодер-жавному рівні. Права й свободи, передбачені Європейською Конвенцією та Протоколами до неї (далі — Конвенція), обіймають найважливіші сто-рони життя особи і мають громадянську, політичну, економічну та соціаль-ну спрямованість.
Разом з тим, Конвенція встановлює, що з метою захисту інтересів держа-ви, національної безпеки, економічного добробуту, здоров'я та моралі сус-пільства, прав і свобод інших людей чи запобігання злочинам або завору-шенням країни-учасниці можуть обмежувати права людини, проголошені Конвенцією. Однак таке право держав також не є абсолютним, і за жод-них обставин не можуть бути порушені зобов'язання держави поважати право особи на життя, обов'язки щодо заборони катувань, рабства, непри-пустимості зворотної дії закону.
Провідна роль в забезпеченні чіткого і дієвого контролю за реалізацією державами-учасницями Конвенції взятих на себе зобов'язань щодо забез-печення прав та основних свобод людини належить Європейському Суду з прав людини. Саме ця судова інституція забезпечує гарантії прав людини, є контрольним механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання держава-ми-учасницями її положень, впровадження норм і принципів у межах на-ціональних правових систем.

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОЦЕДУРА
ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ

Європейський Суд з прав людини функціонує на постійній основі з ме-тою забезпечення виконання Високими Договірними Сторонами зобов'я-зань за Конвенцією. Його юрисдикція визнана обов'язковою всіма держа-вами-учасницями й поширюється на всі спори, що пов'язані із застосуван-ням і тлумаченням норм Конвенції та Протоколів до неї в національних правових системах.
Місцезнаходженням Європейського Суду є м. Страсбург (Франція). За-сідання Суду проводяться в Палаці Прав Людини. Організація його діяль-ності, правила процедури, порядок здійснення реєстрації заяв, їх розгляду, винесення рішень встановлені Конвенцією та Регламентом Суду.
До складу Європейського Суду входять незалежні судді, обрані Парла-ментською Асамблеєю Ради Європи від кожної держави відповідно до кі-лькості країн-учасниць. Проте вони не є офіційними представниками своїх країн, а виступають незалежно і від власного імені. Суддями обираються ви-знані фахівці в галузі права, що мають високі моральні якості та кваліфіка-цію, строком на 6 років. Можливість обіймати посаду судді обмежена 70-річним віком.
Суд виносить свої рішення, керуючись нормами Конвенції і практикою застосування своїх попередніх рішень. Це означає, що в Європейському Суді, на відміну від української кодифікованої системи законодавства, діє прецедентна система.
Рішення Суду є обов'язковими для держав-учасниць Конвенції. Контроль за їх виконанням паралельно з Судом здійснює Комітет Міністрів Ради Єв-ропи. Крім того, на запит Комітету Міністрів Суд надає консультативні ви-сновки з питань права щодо тлумачення і застосування норм Конвенції.
Україна зі вступом до Ради Європи 9 листопада 1995 року, ставши пов-ноправним її членом, підписала Конвенцію про захист прав та основних свобод людини. З набуттям чинності для України Конвенції після її рати-фікації Верховною Радою 17 липня 1997 року наша держава визнала для се-бе обов'язковою юрисдикцію Європейського Суду з прав людини. В Украї-ні було запроваджено механізм гармонізації правової системи нашої держа-ви з нормами й стандартами Ради Європи.
Хто може звертатися до Суду за захистом своїх прав?
Положення Конвенції визнані обов'язковими на території України. Це надає всім, хто перебуває під юрисдикцією України, право на звернення до Європейського Суду у випадку порушення нашою державою, її органа-ми, посадовими особами норм Конвенції. Це право передбачено ст. 55 Конституції України, яка надає можливість звернення за захистом своїх порушених прав до судових установ міжнародних організацій після вико-ристання особою національних засобів захисту.
Згідно зі статями 34, 35 Конвенції, Суд приймає заяви (скарги) від окре-мих заявників, груп осіб, неурядових організацій, окремих держав про порушення країнами, що визнали юрисдикцію Суду, положень Конвенції.
Чи можна вважати Європейський Суд більш високою (наступною) судо-вою інстанцією, ніж Верховний Суд України на кшталт того, як Верховний Суд України є інстанцією, вищою по відношенню до Апеляційного суду?
Ні в якому разі.
Слід наголосити, що Європейський Суд не є апеляційною інстанцією. Суд не має компетенції стосовно перегляду або скасування рішення націо-нальних судів. Він також не може втручатися в діяльність національних органів влади, змінювати або скасовувати рішення державних установ.
Яких основних вимог має дотримуватись особа, яка подає скаргу до Єв-ропейського Суду?
Заяви до Європейського Суду мають подаватися при врахуванні ряду вимог, дотримання яких є необхідним елементом для визнання заяви при-йнятною для розгляду Судом. Надсилаючи скаргу, слід мати на увазі, що:
— Суд захищає лише права, встановлені Конвенцією та Протоколами до неї (тобто до Суду можна звертатися за захистом виключно тих прав, які проголошені в цих документах); навіть якщо буде дійсно порушено якесь право громадянина, але воно не буде входити до переліку прав, які захищає Конвенція та Протоколи до неї – у такому випадку звертатися до Європейського Суду – марна справа;
— судовому захисту підлягають скарги проти держав, щодо яких Кон-венція набрала законної сили;
— оскаржувати в Європейський Суд можна лише дії (або бездіяльність) державних органів влади України, їх посадових осіб, що сталися після 17 вересня 1997 року — дня набуття Конвенцією чинності для України;
— Суд розглядає заяви лише після того, як скаржником були вичерпані всі засоби захисту своїх прав, передбачених національною правовою сис-темою. Ця вимога ст. 35 Конвенції означає, що заявник перед зверненням до Суду має використати всі існуючі в державі можливості, процедури й механізми захисту своїх прав, включаючи адміністративний, судовий за-хист.

Європейський Суд має власні критерії визначення меж такого захисту: цей захист має бути доступним, доцільним і гарантувати ефективність зве-рнення. Крім того, необхідно пам’ятати, що Європейський Суд вважає ви-черпаними національні засоби захисту в судовому порядку в тому випадку, коли особа звернулась за захистом своїх прав, як мінімум, до суду першої та другої інстанції. І тільки в тому разі, коли звернення за захистом до націо-нальних установ не призвели до відновлення порушених прав, виникають правові підстави оскаржити дії чи рішення державних органів, їх посадових осіб до Європейського Суду з прав людини;
— Суд приймає до розгляду скарги, подані не пізніше шести місяців від дати прийняття остаточного рішення в справі національним органом; бува-ють випадки, коли засуджена особа не має змоги ознайомитись з текстом ви-року суду протягом декількох місяців. Тоді відлік шестимісячного терміну можна рахувати з моменту отримання такого рішення. Але тоді обов’язково має бути письмове підтвердження факту запізнілого отримання тексту виро-ку.
— Суд розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних орга-нів влади або їх посадових осіб. Суд не приймає скарги на дії приватних осіб.
У яких випадках Суд точно відмовить заявнику у прийнятті скарги ?
Суд не розглядає заяви, які:
— є анонімними;
— є необгрунтованими;
— є зловживанням правом на подання скарги;
— уже були розглянуті Судом раніше або є предметом розгляду іншою міжнародною судовою установою та не містять нової інформації щодо суті справи.
Як дорого коштує звернення до Європейського Суду?
Процедура розгляду скарг Європейським Судом з прав людини є безко-штовною і не вимагає суттєвих витрат з боку заявника, а судовий процес не передбачає обов'язкової участі адвоката. Діяльність Суду фінансується за рахунок бюджетних коштів Ради Європи. Регламентом Європейського Суду з прав людини передбачена можливість, за певних умов, надання за-явникові безоплатної правової допомоги у разі, якщо вона є необхідною для належного ведення справи в Палаті Суду, а заявникові бракує достатніх коштів, щоб сплатити вартість усіх або частини послуг.
Які стадії розгляду у Суді отриманих заяв (скарг)?
Якщо отримана заява не містить явних ознак неприйнятності, тобто не є анонімною, не стосується прав, які не містяться у Конвенції, тощо, тоді починається її розгляд, який відбувається в декілька стадій. На першій ста-дії проходження скарг відбувається попередній розгляд заяв на предмет їх прийнятності Комітетом у складі трьох суддів. Якщо Комітет визнає заяву такою, що відповідає усім вимогам, він виносить окреме рішення про при-йнятність або неприйнятність скарги. Таке рішення приймається виключно одностайним голосуванням. Визнані неприйнятними заяви вилучаються з реєстру справ. Якщо Комітет не досягне одностайності, то питання про прийнятність скарги передається на розгляд Палати, яка засідає у складі семи суддів. Результат такого розгляду оформлюється окремою ухвалою Палати.
Дуже важливим елементом судового розгляду є процедура дружнього врегулювання, яка передбачає досудове вирішення справи шляхом узго-дження позицій сторін щодо питань, викладених у заявах до Суду. Суд може бути ініціатором дружнього врегулювання справи, надавати свої по-слуги з цією метою зацікавленим сторонам. В такому випадку Суд пропо-нує сторонам дійти порозуміння. Якщо держава визнає свою провину і за-пропонує варіант вирішення ситуації, на який погодиться заявник, то буде досягнуто дружнє врегулювання. Воно може передбачати, зокрема, й отри-мання заявником певної грошової сатисфакції. Провадження щодо друж-нього врегулювання є конфіденційним. У разі досягнення дружнього врегу-лювання Суд вилучає справу з реєстру, прийнявши відповідне рішення, яке містить лише стислий виклад фактів і досягнутого рішення. Разом з тим, Суд може прийняти рішення про відновлення розгляду скарги в переліку справ, якщо він вважає, що обставини виправдовують такий крок. Якщо дружнього врегулювання спору досягнути не вдалося, то Суд проводить слухання справи.
Визнані прийнятними скарги розглядаються Палатами Суду, які пра-цюють на постійній основі. Якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи Протоколів до неї або якщо розгляд питання, що здійснюється Палатою, може призвести до рішення, не сумісного з попе-редніми ухвалами Суду, то за обопільною згодою сторін така заява може бути передана на розгляд Великої палати. До складу Великої палати вхо-дять 17 суддів та троє підмінних суддів. Вона створюється на пленарному засіданні Суду строком на три роки.
Відповідно до Регламенту Суду заявник може безпосередньо брати участь у процедурі розгляду своєї справи під час судового слухання. Однак у разі необхідності заявник може бути представлений адвокатом.
Варто зазначити, що безоплатність (безкоштовність) звернення до Євро-пейського Суду не означає, що послуги адвоката заявника мають бути безкоштовними. Послуги, надані адвокатом при підготовці та поданні ска-рги можуть оплачуватися, як і у звичайному процесі. Але у випадку, якщо Суд вирішить справу на користь заявника, вартість цих послуг має від-шкодувати держава. При цьому витрати на адвоката мають бути докумен-тально підтверджені, і Суд має вирішити, що всі вони були виправдані. Розмір відшкодування витрат на адвоката визначає Суд і не завжди задо-вольняє їх у розмірі, який вимагає заявник.
Сторони мають право подавати докази, письмові зауваження, відвідувати слухання щодо суті справи. Суд може проводити розслідування обставин справи, для ефективного здійснення якого зацікавлені держави повинні створювати всі необхідні умови. Європейський Суд також може попросити будь-яку третю державу чи особу, що не є стороною процесу, надіслати свої письмові коментарі щодо суті справи. Такою третьою сто-роною може бути, зокрема, й громадська організація.
Суд на будь-якій стадії розгляду може прийняти рішення про неприйнятність скарги і виключити заяву із реєстру справ, якщо дійде ви-сновку, що:
— заява не відповідає вимогам прийнятності;
— позивач відмовився від скарги;
— спір щодо ідентичного питання вже був вирішений, або з будь-якої іншої причини, якщо Суд вирішить невиправданим продовжувати розгляд скарги.
Рішення Палат стають остаточними через три місяці від дати винесення рішення. Протягом тримісячного терміну від дати ухвалення рішення Пала-тою будь-яка сторона може звернутися з проханням про передачу справи на розгляд Великої палати. Якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення чи застосування Конвенції або іншу важливу проблему загаль-ного значення, то колегія із п'яти суддів Великої палати може задовольнити таке прохання. У такому разі Велика палата вирішує справу шляхом ухва-лення судового рішення. Рішення Великої палати є остаточними.
Як правило, слухання справ проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд з якихось мотивів не ухвалить іншого рішення.
Суд приймає рішення більшістю голосів. Судові рішення та рішення щодо прийнятності скарг мають бути умотивованими. Якщо судове рішення ціл-ком або частково не відображає одностайної думки суддів, то кожний суд-дя має право викласти свою думку окремо.
Встановлення Судом факту порушення статей Конвенції зобов'язує дер-жаву-відповідача вжити відповідних заходів на виконання судового рішен-ня, а також спонукає удосконалити діюче законодавство і судову практику. Власне, навіть прийняття Судом справи до розгляду може позитивно вплинути на державні органи влади й змусити відновити права особи в ра-зі їх порушення.
У разі встановлення Судом порушення Конвенції та Протоколів до неї і якщо внутрішнє законодавство Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування збитків, то Суд у рішенні може передбачити справедливе відшкодування потерпілій стороні, тобто компенсацію здійс-нених витрат, матеріальних збитків та моральної шкоди (у розумних ме-жах).
Рішення Європейського Суду дає відповідь на питання, чи були поруше-ні державою під час слідства та судового розгляду права громадянина, га-рантовані Конвенцією. Рішення Європейського Суду не може скасувати рішення національних судів, проте якщо Європейський Суд визнає пору-шення державою норм Конвенції, держава мусить вжити заходів для від-новлення порушеного права.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
Заяви щодо порушень Конвенції слід надсилати на адресу Секретаріату Єв-ропейського Суду з прав людини:

Registry of European Court of Human Rights
Council of Europe
F - 67075 Strasbourg
Cedex France

Додаткові контакти Європейського Суду
Tel: 33-(0)3 88412513, Fax: 33-(0)3 88412791
Интернет: http://www.echr.coe.int

Лист повинен містити такі відомості:
а) ім'я, дату народження, громадянство, стать, рід занять та адресу заявника;
б) найменування Договірної Сторони (держави), проти якої подається за-ява;
в) короткий виклад суті справи;
г) стислий виклад фактів порушення прав, передбачених Конвенцією, та відповідних аргументів;
ґ) відомості про засоби правового захисту, які були використані заявником;
д) перелік офіційних рішень у справі, із зазначенням дати прийняття доку-мента та інстанції, яка його видала (суд або інший орган), а також коротка інформація щодо змісту кожного документа;
е) суть заяви і форма справедливої компенсації.
До заяви потрібно додати копії згаданих документів (Суд не гарантує їх повернення, тому краще надсилати копії, а не оригінали).
Суд має власний Секретаріат (канцелярію), який очолює Секретар, що обирається на пленарному засіданні Суду. Він допомагає Судові у виконанні його функцій, на нього покладена відповідальність за організацію і роботу канцелярії під керівництвом Голови Суду. У його віданні перебувають архі-ви, листування, він відповідає на запити про надання інформації щодо дія-льності Суду.
Секретар Суду обов'язково надсилає відповідь на кожну отриману заяву.
Терміни отримання такого повідомлення зазвичай складає два-три міся-ці. При цьому заявникові повідомляється спочатку тільки про факт отри-мання заяви та про присвоєння їй номеру. Якихось наступних кроків з бо-ку Суду можна очікувати за півроку, іноді за рік, а то навіть й більше.
Секретар Суду може також звернутися до заявника за додатковою інфо-рмацією, документами чи поясненнями. Секретар не надає поради щодо за-конодавства держави, проти якої спрямована скарга.
Якщо заява вноситься до реєстру Суду, то Секретар надсилає заявнику відповідний формуляр для викладу заяви формально. Отриманий Секрета-рем заповнений формуляр передається на розгляд Суду.
Секретар повинен інформувати заявника про хід розгляду скарги. На початкових стадіях процедура розгляду є конфіденційною і здійснюється у письмовій формі. Тому особиста присутність заявника на засіданнях Суду не є обов'язковою.
Відповідно до Регламенту Суду листування ведеться однією з офіційних мов Ради Європи — англійською, французькою або мовою держав-членів. Це означає, що до Суду можна звертатись українською або російською мо-вою.

ЯК МОЖУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ЗАСУДЖЕНІ?
Засуджені мають право звертатися до Європейського Суду, як і усі інші громадяни. Разом з тим очевидно, що їх можливості збирати необхідні до-кументи та надіслати листа до Суду доволі обмежені. Натомість перешкод законодавчого характеру для відправлення засудженими скарг до Суду не-має.
Відповідно до п. 4 ст. 113 Кримінально-виконавчого кодексу України, «Пропозиції, заяви і скарги, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та проку-ророві, переглядові не підлягають і не пізніш як у добовий строк надсила-ються за належністю. (Із доповненнями, внесеними згідно із Законом Укра-їни від 01.12.2005 р. N 3166-IV)».
Варто ще раз зауважити, що має сенс направляти скаргу до Суду лише тоді, коли дотримані вищезазначені вимоги, в першу чергу, зокрема, якщо не сплив шестимісячний термін з моменту винесення остаточного рішення за справою або з моменту ознайомлення з таким рішенням.
Як бути, коли засуджений не має коштів на відправку листа до Європей-ського Суду?
Відповідно до абзацу 10 п. 45 Правил внутрішнього розпорядку
«Відшкодування витрат на пересилання звернень проводиться з коштів, які є на особових рахунках засуджених. У разі відсутності таких коштів пересилання звернень проводиться за рахунок коштів, передбачених ко-шторисом на утримання установ виконання покарань»
При підготовці скарги до Суду може виникнути проблема копіювання численних документів. Варто зауважити, що не треба намагатись висилати до Суду разом з першим зверненням копії якомога більшої кількості доку-ментів. У першому зверненні доречно надати стислий виклад проблеми, ймовірних порушень прав заявника державними органами з посиланням на відповідні статті Конвенції. У разі, якщо воно відповідатиме головним ви-могам прийнятності, з Секретаріату Суду заявникові буде надісланий фор-муляр, і вже на цій стадії варто додавати комплект копій необхідних доку-ментів. Це не виключає того, що вже перше звернення можна оформити відповідно до формуляру.
Основні помилки засуджених осіб при зверненні до Суду.
1. Звернення (скарга) надсилається з великим запізненням ( з пору-шенням шестимісячного терміну).
2. Заявник звертається до Європейського Суду з проханням відмінити рішення національних судів, тобто як до інстанції, яка є начебто вищестояща для Верховного Суду України
3. Звернення з приводу порушення певного права (може, дійсного по-рушення права), яке не захищається Конвенцією та її Протоколами.
Якщо є можливість, то засудженому варто надати довіреність особі на волі – родичу, адвокату, іншому юристу або представнику громадської ор-ганізації, щоб саме ця людина здійснювала підготовку та відправлення ска-рги до суду.
Зразок довіреності, формуляр та Пояснювальна записка до нього наведе-ні у Додатках.
Яку допомогу може надати засудженому у його зверненні до Суду гро-мадська організація?
Якщо громадська організація розуміється на процедурі звернення до Су-ду, вона може порадити заявнику, яким чином краще звернутися, на чому зробити акцент у скарзі, чого, можливо, не варто робити або писати у скар-зі. Вона може допомогти у отриманні певних документів, наприклад, шля-хом направлення звернень до державних органів (суду, прокуратури, мі-ліції, адміністрації установ виконання покарань). Вона може знайти при-клади рішень Суду у подібних випадках, що може полегшити складання скарги. В залежності від її можливостей та досвіду у цій сфері, крім надання порад та консультацій, вона може відправити скаргу за свій рахунок. Але всі ці дії не є обов’язком організації, на відміну від державних органів, для яких може бути дуже часто саме обов’язком надавати відповіді на запити, надсилати запитувані документи тощо.
І на останнє. Звертаючись до Європейського Суду з прав людини, треба запастись терпінням – в кращому випадку рішення Суду може статися за півтора-два роки після звернення, а нерідко – й зі спливом трьох-чотирьох, а то і більше років.

Додатки

Назви найбільш значущих статей
Європейської Конвенції про захист прав людини

Стаття 2 Право на життя
Стаття 3 Заборона катувань
Стаття 4 Заборона рабства та примусової праці
Стаття 5 Право на свободу та особисту недоторканість
Стаття 6 Право на справедливе судове
Стаття 7 Покарання виключно на підставі закону
Стаття 8 Право на повагу приватного та сімейного життя
Стаття 9 Свобода думки, сумління та релігії
Стаття 10 Свобода вираження думок
Стаття 11 Свобода зібрань та об’єднань
Стаття 12 Право на вступ до шлюбу
Стаття 13 Право на ефективний засіб правового захисту
Стаття 14 Заборона дискримінації
Протокол № 1
Стаття 1 Захист власності
Стаття 2 Право на освіту
Стаття 3 Право на вільні вибори
Протокол № 4
Стаття 1 Заборона позбавлення волі за борги
Стаття 2 Свобода пересування
Стаття 3 Заборона висилки громадян
Стаття 4 Заборона колективної висилки іноземців
Протокол № 6
Стаття 1 Скасування смертної кари
Протокол № 7
Стаття 1 Процедурні гарантії у випадку висилки іноземців
Стаття 2 Право на апеляцію у кримінальних справах
Стаття 3 Компенсація у випадку судової помилки
Стаття 4 Право не притягуватися до суду або повторному покаранню
Стаття 5 Рівноправ’я супругов
Протокол № 12
Стаття 1 Загальна заборона дискримінації
Протокол № 13
Стаття 1 Повне скасування смертної кари

ФОРМУЛЯР
Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ
Рада Європи - Страсбург, Франція
ЗАЯВА
у відповідності до Cmammi 34 Європейської Конвенції з Прав Людини,
а також до Статей 45 та 47 Процедури Суду

ВАЖЛИВО: Ця заява є юридичним документом, який може заторкнути Ваші права та обов'язки.

I-СТОРОНИ
A.ЗАЯВНИК
(Biдомoсmi про заявника, а також про його представника, якщо такий є)
1. Прізвище ............................
2. 1м'я та по батькові................................
Стать: чоловіча/жіноча
3. Громадянство........................................
4. Рід занять .........................................
5. Дата та місце народження ............................................................................
6. Micцe проживання .............................................................................................
7. № телефону ...................................................................................................
8. Теперішня адреса (якщо відрізняється від 6.).......................................
9. Прізвище та iм'я представника*.............................................................
10. Рід занять представника.........................................................................
11. Адреса представника.............................................................................
12. № телефону ..................... Номер факсу..............................
* У разі наявності представника додати доручення, підписане заявником

В. ВИСОКА ДОГОВІРНА СТОРОНА
(Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява)
13. .......................................................................................................

II - ВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ
(Див. Розділ II Пояснювальної нотатки)
14. ...............................................................................
Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші

ІІІ - ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ ТА ВІДПОВІДНА АРГУМЕНТАЦІЯ
(Див. Розділ III Пояснювальної нотатки)
15. ...............................................................................

IV - ЗАЯВА ЗГІДНО З ПУНКТОМ 1 СТАТТІ 35 КОНВЕНЦІЇ
(Див. Розділ IV Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно, дайте пояснення (по пунктах 16 -18 заяви) до кожного окремого предмета скарги на окремому аркуші)

16. Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, ор-ган, що його ухвалив (судова чи інша інстанція)
17. Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичної природи, а також органу (судового чи іншо-го), який це рішення ухвалив
18. Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так, поясніть, чому.
Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші

V - ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗАЯВИ ТА ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ СПРАВЕДЛИВОЇ САТИСФАКЦІЇ
(Див. Розділ V Пояснювальної нотатки)
19. ...............................................................................

VI - ЗАЯВА ЩОДО ПРОЦЕДУР У ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ
Див. Розділ VI Пояснювальної нотатки)

20. Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування або уреґулювання? Якщо так, вкажіть подробиці.

VII – ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ
(ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ)

21. (Див. Розділ VII Пояснювальної нотатки. Додайте копії усіx рішень, зазначе-них у Розділах IV та VI заяви. Якщо у Вас немає копій, отримайте їх. Якщо Ви не можете їх отримати, поясніть, чому).
а) .......................................................................................................
б)........................................................................................................
в) ......................................................................................................

VIII - ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС
(Див. Розділ VIII Пояснювальної нотатки)

22. Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними.

Місце .............................................

Дата .................................................

(Підпис заявника або представника)

См. Инструкцию

ЕΒРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАΒАМ ЧЕЛОΒЕКА

Совет Европы - Страсбург, Франция
ЖАЛОБА
в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам человека
и статьями 45 и 47 Регламента Суда
I. СТОРОНЫ

A. ЗАЯΒИТЕЛЬ
(Данные о заявителе и его представителе, при наличии такового

1. Фамилия заявителя

2. Имя(имена) и отчество

Пол: мужской/женский

3. /Гражданство

4. Род занятий

5. Дата и место рождения

6. Постоянный адрес

7. Номер телефона

8. Адрес проживания в настоящее время (если отличается от п. 6)

9. Имя и фамилия представителя*

10. Род занятий представителя

11. Адрес представителя

12. Номер телефона Номер телефакса

B. ΒЫСОКАЯ ДОГОΒАРИВАЮЩАЯСЯ СТОРОНА

(Укажите название государства, против которого направлена жалоба)

II. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ
(См. Раздел П Инструкции)

III ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(ИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЯ, НАРУШЕНИЯ(ИЙ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ
(См. Раздел Ш Инструкции)


IV. ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35§ 1 КОНВЕНЦИИ

16. (См. Раздел IV Инструкции. Если необходимо, укажите сведения, упомянутые в пунктах 16-18 на отдельном листе бумаги)
Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - судебный или иной - его вынесший)

17. Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений, орган - судебный или иной - его принявший)

18. Располаете ли Вы каким-либо средством защиты, к которому Вы не прибегли? Если да, то объясните, почему оно не было Вами использовано?

V. ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ
19. (См. Раздел V Инструкции)

VI. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТ-РИВАЛОСЬ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО
(См. Раздел VI Инструкции)

20. Подавали ли Вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по этому поводу.

VII. СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
(НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ,А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФОТОКОПИИ)

21. (См. Раздел VII Инструкции. Приложите копии всех решений, упомянутых в Разделах IV и VI. Если у Вас нет копий, Вам следует их получить. Если Вы не можете их получить, то объясните причину. Полученные документы не будут Вам возвращены.)

ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ
(См. Раздел VIII Инструкции)

22. Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я указал(а) в формуляре, являются верными.
Место………………………………
Дата ………………………………
(Подпись заявителя или его представителя)

ИНСТРУКЦИЯ
для лиц, заполняющих формуляр жалобы
в соответствии со статьей 34 Конвенции
ВВЕДЕНИЕ
Цель данной инструкции заключается в том, чтобы помочь Вам заполнить формуляр жалобы в Суд. Пожалуйста, прочтите ее внимательно перед тем, как заполнять формуляр, а затем в процессе заполнения каждой части форму-ляра обращайтесь к ней.
Заполненный формуляр будет являться Вашей жалобой в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции. Он будет основой для рассмотрения Вашего дела Су-дом. В связи с этим необходимо заполнить формуляр полно и аккуратно, даже ес-ли это подразумевает повторное изложение информации, которую Вы уже пре-доставляли в Секретариат ранее.
Формуляр включает в себя 8 разделов. Вам нужно заполнить формуляр таким образом, чтобы Ваша жалоба содержала всю необходимую информацию, требуе-мую в соответствии с Регламентом Суда. Ниже Вы найдете пояснения по запол-нению каждой части формуляра в отдельности, а также текст статей 45 и 47 Рег-ламента Суда.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМУЛЯРА

I. СТОРОНЫ - статья 47 § 1 (а), (b) и (с) (1-13)
В случае, если жалоба подается более чем одним заявителем, Вы должны предоставить всю требуемую информацию о каждом из них (если потребуется, на отдельном листе).
Заявитель может назначить лицо, которое будет представлять его интересы. Таким представителем должен быть адвокат, имеющий право практиковать в ка-ком-либо из государств-участников Конвенции и проживающий на территории одного из них, или любое другое лицо, одобренное Судом. В случае, если заяви-тель представлен иным лицом, соответствующие данные должны быть указаны в этой части формуляра. Секретариат Суда будет вести переписку только с этим представителем.

II. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ - статья 47 § 1 (d) (14)
Вы должны ясно и четко изложить факты, являющиеся предметом Вашей жалобы. Попытайтесь изложить события в той последовательности, в которой они имели место. Укажите точные даты. Если Ваши жалобы касаются нескольких вопросов (например, ряда различных судебных разбирательств), Вы должны опи-сать каждый из них в отдельности.

III. ИЗЛОЖЕНИЕ ИМЕВШЕГО(-ШИХ) МЕСТО, ПО МНЕНИЮ ЗАЯ-ВИТЕЛЯ, НАРУШЕНИЯ(-ИЙ) КОНВЕНЦИИ И/ИЛИ ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ ^ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ АРГУМЕНТОВ - статья 47 § 1 (е) (15)

В этой части формуляра Вы должны как можно более точно разъяснить, в чем состоит Ваша жалоба на основе Конвенции. Укажите, к каким положениям Кон-венции Вы апеллируете, и объясните, почему Вы считаете, что изложенные Вами в части 2 факты повлекли за собой нарушения этих положений.
Вы увидите, что некоторые статьи Конвенции допускают вмешательства, при определенных обстоятельствах, в права, гарантируемые этими статьями, (см., к примеру, подпункты (а)-(f) статьи 5 § 1 и § 2 статьи 8-11). Если Вы основывае-тесь на подобного рода статье, попытайтесь объяснить, почему Вы считаете вме-шательства, против которых Вы выступаете, неоправданными.

IV. ЗАЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 35 § 1 КОНВЕН-ЦИИ - статья 47 § 2 (а) (16-18)

В этой части Вы должны изложить сведения об использованных Вами внут-ренних средствах зашиты. Вы должны заполнить каждый из трех пунктов этой части и указать для каждой жалобы на отдельном листе информацию, которая от Вас требуется. В пункте 18 Вы должны указать, имелись ли еще какие-либо сред-ства защиты, предоставляющие Вам возможность пересмотра дела, к которым Вы не прибегли. Если такое средство существует, Вы должны описать его (например, назвать судебную или иную инстанцию, в которую могла бы быть направлена жалоба) и объясните, почему Вы к нему не прибегли.

V. ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЖАЛОБЫ - статья 47 § 2 (b) (19)

В этой части Вы должны коротко указать, каких результатов Вы ожидаете, по-давая Вашу жалобу в Суд. Вы также должны указать общие требования по спра-ведливому возмещению, которые Вы хотели бы выдвинуть, в соответствии со статьей 41 Конвенции.

VI. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТАНЦИИ, ГДЕ РАССМАТРИ-ВАЛОСЬ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДЕЛО - статья 47 § 2 (b) (20)

Здесь Вы должны указать, представляли ли Вы когда-либо жалобы, являю-щиеся предметом Вашего обращения в Европейский Суд, на рассмотрение в ка-кие-либо другие компетентные международные инстанции. Если таковое имело место, Вы должны указать полностью соответствующие подробности, включая название органа, в который Вы представили Ваши жалобы, точные даты, сведе-ния о разбирательствах, которые имели место, а также соответствующих решени-ях, которые были приняты. Вы должны также представить копии этих решений и других документов.

VII. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ - статья 47 § 1 (h) (21) (НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОПИИ)

Не забудьте приложить к Вашей жалобе, а также указать в списке все судеб-ные и иные решения, упомянутые в частях IV и VI, а также любые другие доку-менты, которые, по Вашему мнению, Суд мог бы принять в качестве доказа-тельств (протоколы слушаний, заявления свидетелей и т.д.). Приложите любые документы, которые проясняют судебное или иное решение, а также текст самого решения. Представьте исключительно те документы, которые имеют отношение к жалобам, представленным Вами в Суд.

VIII. ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДПИСЬ - статья 45 § 3 (23-24)

Если петиция подписывается представителем заявителя, к ней должна прила-гаться доверенность, подписанная самим заявителем (если таковая не была пред-ставлена ранее).
СТАТЬИ 45 И 47 РЕГЛАМЕНТА СУДА

Статья 45 (Подписи)
1. Любая жалоба, в соответствии со статьей 33 или 34 Конвенции, подается в письменной форме и подписывается заявителем или его представителем.
2. Жалоба, поданная неправительственной организацией или группой лиц, долж-на быть подписана лицами, уполномоченными представлять подобного рода органи-зацию или группу. Соответствующая Палата или Комитет определяет, действительно ли лица, подписавшие жалобу. наделены соответствующими полномочиями.
3. В случае, если заявители представлены в соответствии со статьей 36 данного Регламента, их представитель или представители должны предоставить письменную доверенность.
Статья 47
(Содержание индивидуальной жалобы)
1. Любая жалоба, в соответствии со статьей 34 Конвенции, подается на бланке формуляра жалобы, выданном Секретариатом, если Председатель не решит иначе.
Он содержит следующее:
а. Имя, дата рождения, гражданство, пол, род занятий и адрес заявителя;
b. Имя, род занятий и адрес представителя ;
с. Указание Высокой Договаривающейся Стороны, против которой полается жа-лоба;
d. Краткое изложение фактов;
е. Краткое изложение имевшего/их место, по мнению заявителя, нарушения(ий) Конвенции и соответствующих аргументов, его/их подтверждающих;
f. Краткое заключение относительно соответствия жалобы заявителя критериям приемлемости, содержащимся в статье 35 § 1 Конвенции (исчерпание внутренних средств зашиты и соблюдение шестимесячного срока);
g. Предмет жалобы, а также общие требования по справедливому возмещению, которые заявитель хотел бы выдвинуть, в соответствии со статьей 41 Конвенции;
и сопровождающие документы
h. Копии любых относящихся к делу документов и, в особенности, судебных или иного рода решений, соответствующих предмету жалобы.
2. Кроме того, заявители должны:
а. Представить информацию, в частности, соответствующие документы и реше-ния, упомянутые выше в пункте 1 (h), позволяющие установить, что были соблюде-ны критерии приемлемости, изложенные в статье 35 § 1 Конвенции (использование всех внутренних средств защиты и соблюдение шестимесячного срока);
б. Указать, обращались ли они со своими жалобами по тому же основанию в ка-кую-либо иную международную инстанцию.
3. Заявители, которые не желают разглашения своих имен, должны указать это и представить информацию о причинах, оправдывающих такое отступление от обыч-ных правил гласности судебного разбирательства в процессе рассмотрения дела Су-дом. Председатель Палаты может принять решение об анонимности заявителя в ис-ключительных и должным образом обоснованных случаях.
4. Несоблюдение условий, изложенных выше в параграфах 1 и 2, может привести к отказу в регистрации жалобы и невозможности рассмотрения ее Судом.
5. Датой подачи жалобы, как правило, считается дата поступления от заявителя первого письменного заявления, излагающего хотя бы в краткой форме предмет жа-лобы. Суд. если сочтет это оправданным, может тем не менее принять другую дату в качестве даты подачи жалобы.
6. Заявители информируют Суд о любых изменениях всех обстоятельств, касаю-щихся жалобы, а также об изменениях места жительства.


Закон Украины
Об исполнении решений и применении практики
Европейского суда по правам человека. (фрагмент)
Статья 2. Исполнение Решения
1. Решение является обязательным для исполнения Украиной в соответст-вии со статьей 46 Конвенции.
2. Порядок исполнения Решения определяется настоящим Законом, Зако-ном Украины «Об исполнительном производстве», иными нормативно-правовы-ми актами с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 3. финансирование расходов на исполнение Решения
1. Исполнение Решения осуществляется за счет Государственного бюдже-та Украины.

Глава 2. ДОСТУП К РЕШЕНИЮ
Статья 4. Краткое изложение Решения
1. В течение трех дней со дня получения уведомления о приобретении Ре-шением статуса окончательного орган представительства готовит и направляет для опубликования в газетах «Урядовий кур'єр» и «Голос Украины» краткое из-ложение Решения на украинском языке (далее — краткое изложение Решения), которое должно включать:
а) официальное название Решения на языке оригинала и в переводе на ук-раинский язык;
б) номер заявления в Суд;
в) дату постановления Решения;
г) краткое изложение фактов по делу;
д) краткое изложение вопросов права;
е) перевод резолютивной части Решения.
2. Указанные в части первой настоящей статьи издания публикуют краткое изложение Решения в течение семи дней со дня его получения.

Статья 5. Уведомление о Решении
1. В течение трех дней Орган представительства направляет краткое изло-жение Решения Взыскателю, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, всем государственным органам, должностным лицам и другим субъектам, прямо причастным к делу, по которому постановлено Решение, вместе с копией оригинального текста.

Статья 6. Перевод и обнародование Решения
1. С целью выполнения мер общего характера государство обеспечивает перевод и опубликование полных текстов Решений на украинском языке специа-лизированным в вопросах практики Суда юридическим изданием, имеющим рас-пространение в профессиональной среде правоведов.
2. Аутентичность перевода полных текстов Решений удостоверяется Орга-ном представительства.
3. Определения издания, которое будет осуществлять перевод и опублико-вание полных текстов Решении, а также заказ необходимого количества экземп-ляров издания с целью обеспечения судов, органов прокуратуры, юстиции, внут-ренних дел, службы безопасности, учреждений исполнения наказаний, других за-интересованных субъектов осуществляются на конкурсной основе Органом пред-ставительства.
4. Обеспечение судей опубликованным переводом полных текстов Реше-ний возлагается на государственный орган, ответственный за организационно-материальное обеспечение судов.

Глава 3. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ
Статья 7. Обращение Решения к исполнению в части выплаты возмещения
1. В течение трех дней со дня получения уведомления Суда о приобретении Решением статуса окончательного Орган представительства:
а) направляет Изыскателю уведомление с разъяснением его права подать в государственную исполнительную службу заявление о выплате возмещения, в котором должны быть указаны реквизиты банковского счета для перечисления средств;
б) направляет в государственную исполнительную службу оригинальный текст и перевод резолютивной части Решения. Аутентичность перевода удостове-ряется Органом представительства.
Государственная исполнительная служба на протяжении трех дней со дня поступления документов, указанных в пункте «б» настоящей части, открывает исполнительное производство.
2. Неподача Взыскателем заявления о выплате возмещения не является препятствием для исполнения Решения,

Статья 8. Выплата возмещения
1. Выплата Взыскателю возмещения должна быть осуществлена в трехме-сячный срок с момента приобретения Решением статуса окончательного.
2. В случае нарушения срока, указанного в части первой настоящей статьи, на сумму возмещения начисляется пеня в соответствии с Решением.
3. В течение одного месяца со дня открытия исполнительного производства по Решению государственная исполнительная служба направляет в Государст-венное казначейство Украины постановление об открытии исполнительного про-изводства и документы, предусмотренные в пункте «б» части первой статьи 7 на-стоящего Закона.
4. Государственное казначейство Украины в, течение 10 дней со дня по-ступления указанных в части третьей настоящей статьи документов осуществляет списание на указанный Взыскателем банковский счет, а в случае его отсутствия — на депозитный счет государственной исполнительной службы средств из соот-ветствующей бюджетной программы Государственного бюджета Украины. Поря-док сохранения средств на депозитном счете государственной исполнительной службы определяется Законом Украины «Об исполнительном производстве».
5. Подтверждение списания, полученное от Государственного казначейства Украины, является для государственной исполнительной службы основанием для окончания исполнительного производства.
6. Государственная исполнительная служба в течение трех дней направляет Органу представительства постановление об окончании исполнительного произ-водства и подтверждении списания средств.

Довіреність
Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь
________________________
(Указать прописью дату, месяц, год)

Я ________________________________________ (указать фамилию, имя, отчество, год, дату и месяц рождения) отбываю наказание в _______________________________ (полностью название учреждения и его адрес) этой доверенностью уполномочиваю _______________________ (указать фамилию имя, отчество № и серию паспорта, кем и когда выдан) который (-ая) проживает ________________________ (указать полностью адрес), быть моим представителем во всех организациях, учреждениях, предприятиях, органах власти, в судах по вопросам защиты моих законных прав и интересов. Для этого предоставляю ему (ей) право подавать от моего имени заявления, получать необходимые документы, вести от моего имени дела во всех государственных учреждениях, предприятиях, организациях, а также вести мои гражданские и уголовные дела во всех судебных инстан-циях со всеми правами предоставленных законом истцу, ответчику и треть-им лицам, с правом признания или отказом полностью или частично от ис-ковых требований, изменение предмета и основания иска, заключать миро-вое соглашение, обжаловать решения суда, получать и предъявлять испол-нительные документы для взыскании, и выполнять все другие действия в пределах предусмотренных действующим законодательством Украины.
Доверенность выдана сроком на ______ (указать срок или бессрочно).
Доверенность выдана без права (с правом) передоверия.
______________ Дата, подпись.
Доверенность должна быть заверена начальником учреждения.

ДЕЯКІ КОРИСНІ АДРЕСИ

Президент України
Адреса вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220,
Web-сторінка http://www.president.gov.ua/
Приймальня Президента України м. Київ, вул. Шовковична, 12
Телефон для довідок: (044) 226-20-77

Верховна Рада України
Голова Верховної Ради України ЛИТВИН Володимир Михайлович
Адреса: вул.. Михайла Грушевського, 5, Київ, 01008
Web-сторінка http://portal.rada.gov.ua/

Кабінет Міністрів України
Прем’єр-Міністр України ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна
Адреса: вул.. Михайла Грушевського, 12/2, Київ, 01008
Web-сторінка http://www.kmu.gov.ua/control/

Міністерство юстиції України
Міністр юстиції Оніщук Микола Васильович
Поштова адреса 01001 м.Київ, вул.Городецького, 13
Web-сторінка http://www.minjust.gov.ua/

Генеральна прокуратура України
Генеральний прокурор України Медведько Олександр
Адреса: вул. Різницька, 13/15, Київ-11, МСП, 01601
Web-сторінка http://www.gpu.gov.ua/

Уповноважений Верховної ради України з прав людини
Уповноважений з прав людини Карпачова Ніна Іванівна
Web-сторінка http://www.ombudsman.kiev.ua/
Адреса: вул. Інститутська, 21/8 , м. Київ, 01008
тел. 8-044-253-2203 Гаряча лінія: 8-044-253-7589

ООН КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК
OHCHR-UNOG СН 1211 Geneva 10, Switzerland
телефон: +41-22-917 9000 факс:+41-22-917 9011
Email: [email protected] Интернет: http://www.unhchr.ch/

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
European Court of Human Rights
Council of Europe F - 67075 Strasbourg-Cedex France
телефон:+33-3-88 41 20 18 факс:+33-3-88 41 27 30
регистратура Registry of European Court of Human Rights
Tel: 33-(0)3 88412513, Fax: 33-(0)3 88412791 Интернет: http://www.echr.coe.int

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)
350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA
телефон: +1 -212-290 4700, факс:+1-212-736 1300
Email: [email protected] Интернет: http://www.hrw.org/
Московское представительство тел.: 00-7-495-250-68-52 fax: 250-68-53,
Email: [email protected] а/я 409, Москва, 103064

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном